Назва статті Конституційна юрисдикція в умовах європейської моделі конституціоналізму
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2018
Сторінки [93-107]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-04-093
Анотація

Конституціоналізм як єдність ідеології, доктрини та практики конституційно обмеженого правління потребує відповідного інструментарію, завдяки якому він стає реальністю. Причому набір таких інструментів є особливим для кожної моделі конституціоналізму: англійської, американської, європейської. В умовах європейської моделі конституціоналізму одним із основних її елементів є конституційна юрисдикція, яка не просто забезпечує юридичне верховенство конституції, а й приводить у дію конституційні обмеження щодо діяльності вищих органів державної влади, збалансовує всю конституційну систему правління, гарантуючи її несвавільність. Поряд із цим протягом останнього десятиліття конституційна юрисдикція у Євро пі, точніше – у східній її частині, переживає складні часи. Низка постсоціалістичних країн (як їх називають органи Ради Європи, країн “молодої демократії”) демонструють нетерпимість до діяльності органів конституційної юрисдикції, втручаються у неї, порушують незалежність чи навіть блокують діяльність конституційних судів (Польща, Угорщина, Румунія, Україна). Враховуючи роль, яку виконує конституційна юрисдикція в європейській моделі конституціоналізму, можна стверджувати, що в таких випадках ідеться про серйозні кризи конституційних систем правління. А оскільки зазначені випадки є непоодинокими, то можна говорити про небезпечні тенденції в межах європейського правового простору. Це спонукає до осмислення ролі конституційної юрисдикції та її особливостей в умовах європейської моделі конституціоналізму. Метою статті є аналіз ролі конституційної юрисдикції та її особливостей в умовах європейської моделі конституціоналізму. Особлива роль конституційної юрисдикції в умовах європейської моделі конституціоналізму зумовлена декількома чинниками. По-перше, в основі цієї моделі лежить писана конституція, що вважається актом установчої влади народу та потребує відповідної системи юридичного захисту; відтак органи конституційної юрисдикції забезпечують верховенство конституції та захист встановленого нею конституційного ладу і тих конституційних цінностей, на яких вони базуються. По-друге, важливою рисою та водночас елементом конституціоналізму у його європейському варіанті є парламентаризм, тому вирішення питань про конституційність законів у європейській моделі конституціоналізму має важливе значення з погляду недопущення парламентського свавілля. Організація конституційної юрисдикції в державах континентальної Європи має низку особливостей. Незважаючи на усталену думку, що тут вона функціонує у вигляді централізованої моделі, є низка винятків. Так, більшість держав континентальної Європи, дійсно, створили спеціалізовані органи конституційної юрисдикції (переважно конституційні суди). Водночас у шести північноєвропейських державах конституційна юрисдикція здійснюється загальними судами, у Швейцарії – функціонує із низкою особливостей, а в Нідерландах відсутня взагалі.

Ключові слова конституціоналізм; конституційна юрисдикція; європейська модель
References

List of legal documents

Legislation 1.

Constitution of the Kingdom of the Netherlands <https://www.government.nl/topics/ constitution/documents/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-ofthenetherlands-2008> accessed 2 March 2018 (in English).

2. Constitution of the Republic of Estonia <https://www.president.ee/en/republic-ofestonia/ the-constitution/> accessed 2 March 2018 (in English).

3. Constitutional Review Court Procedure Act, Passed 13.03.2002, RT I 2002, 29, 174 <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013032/consolide> accessed 2 March 2018 (in English).

4. European Parliament resolution of 16 February 2012 on the recent political developments in Hungary, п. D <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP// TEXT+TA+P7-TA-2012-0053+0+DOC+XML+V0//EN> accessed 2 March 2018 (in English).

5. European Parliament resolution of 3 July 2013 on the situation of fundamental rights: standards and practices in Hungary (pursuant to the European Parliament resolution of 16 February 2012), п. BC <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-// EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0315+0+DOC+XML+V0//EN> accessed 2 March 2018 (in English).

6. Opinion on three legal questions arising in the process of drafting the new Constitution of Hungary, Venice Commission, CDL-AD(2011)001, Strasbourg, 28 March 2011, p. 8 <http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDLAD( 2011)001-e> accessed 2 March 2018 (in English).

7. Study on Individual Access to Constitutional Justice, CDL-AD(2010)039, Venice Commission, Strasourg, 27 January 2011 <http://www.venice.coe.int/webforms/ documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)039rev-e> accessed 2 March 2018 (in English). 8. Konstitutsiya Frantsuzskoy Respubliki 22 frimera VIII goda (13 dekabrya 1799 g.) [The Constitution of the French Republic of 22 Frimaire, Year VIII (December 13, 1799)]. URL: http://larevolution.ru/Constitution99.html (accessed: 22.12.2017) (in Russian).

 

Bibliography

 

Authored books

9. Fleiner Thomas and Basta Fleiner Lidija, Constitutional Democracy in a Multicultural and Globalised World (Springer 2008) (in English).

10. Boryslavska Olena ta RiznykSerghii, Orghanizaciia derzhavnoi vlady v suchasnomu sviti: konstytuciino-pravova encyklopediia [Organization of State Power in the Modern World: Constitutional and Legal Encyclopedia] (2-ge vyd, PAIS 2013) (in Ukrainian).

11. Shevchuk Stanislav, Osnovy konstytuciinoi jurysprudencii [Fundamentals of Constitutional Jurisprudence] (Konsum 2002) (in Ukrainian).

 

Edited books

12. Armin Bogdandy and Pal Sonnevend (ed), Constitutional Crisis in the European Constitutional Area Theory, Law and Politics in Hungary and Romania (1st ed, Hart Publishing 2015) (in English).

 

Journal articles

13. Lienhard Andreas, ‘The Swiss Federal Supreme Court: A Constitutional Assessment of Controland Management Mechanisms’ [2008] 2(2) International Journal For Court Administration 43 (in English).

14. Grimm Dieter, ‘Constitutional Adjudication and Constitutional Interpretation: between law and politics’ [2011] 4(1) NUJS Law Review 15 (in English).

15. Kelsen Hans, ‘Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of the Austrian and the American Constitution’ [1942] 4(2) The Journal of Politics (in English).

16. Rosenfeld Michel, ‘Constitutional Adjudication in Europe and the United States: Paradoxes and Contrasts’ [2004] 2(2) International Journal of Constitutional Law 633 (in English).

17. Ghryghoriev V, ‘Jevropeiske modeliuvannia konstytuciinoi justycii v Ukraini’ [‘European Modeling of Constitutional Justice in Ukraine’] [2010] 4(4) Visnyk Zaporizkogho nacionalnogho universytetu 34 (in Ukrainian).

18. Shapoval Volodymyr, ‘Sutnisni kharakterystyky konstytutsiinoho kontroliu’ [‘Essential Characteristics of Constitutional Control’] (2005) 2 Pravo Ukrainy 24 (in Ukrainian).