Назва статті Муніципальна реформа в Україні: стан і перспективи
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2018
Сторінки [126-138]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-04-126
Анотація

Місцеве самоврядування посідає важливе місце у житті кожної демократичної держави. Органи місцевого самоврядування є найбільш наближеними до населення, у зв’язку з чим на них покладено значну кількість повноважень, ефективне виконання яких підвищує рівень довіри населення до органів публічної влади та сприяє його залученню до участі у вирішенні важливих питань на місцевому рівні. Місцеве самоврядування та його організація привертають увагу дослідників, особливо фахівців у сфері конституційного та муніципального права, і ця увага підвищується у період реформування органів публічної влади; не є винятком і Україна. Муніципальна реформа (реформа місцевого самоврядування) в Україні триває вже доволі давно, але не втрачає актуальності – можливо тому, що поки що жоден з її етапів не закінчився, продемонструвавши такі значні успіхи, які б надали підстави для її завершення. Вагому роль у проведенні муніципальної реформи відіграють затверджені органами державної влади концепції цієї реформи, у зв’язку з чим важливим науковим завданням є доктринальний аналіз цих документів. Наявність чіткого, послідовного, без внутрішніх протиріч проекту (концепції) муніципальної реформи сприятиме вирішенню низки проблем, які постали перед місцевим самоврядуванням в Україні. Ці проблеми гальмують його подальший розвиток. Метою статті є телеологічний і формальний аналіз затверджених різними органами державної влади у різні часи концепцій, які стосуються муніципальної реформи, що сприятиме кодифікації їхніх норм в одному документі, та визначення органу державної влади, якому доречно надати відповідні систематизаційні повноваження. За підсумками проведеного аналізу виявлено відсутність: а) послідовності у скасуванні попередніх актів при прийнятті нових аналогічного змісту; б) визначеності з тими суб’єктами, до повноважень яких належить прийняття концептуальних актів про реформування місцевого самоврядування в Україні; в) уніфікованості родових найменувань досліджуваних актів; г) точності їх індивідуальних найменувань. Більшість недоліків, виявлених у процесі аналізу затверджених різними органами державної влади у різні часи концепцій, які стосуються муніципальної реформи, виправити доволі швидко – наприклад, скасувати три застарілі акти-концепції, які й досі залишаються чинними, незважаючи на втрату актуальності, або переглянути їх з метою виключення з їхнього складу норми про муніципальну реформу (Концепція адміністративної реформи в Україні 1998 р., Концепція державної регіональної політики 2001 р., Концепція щодо внесення змін до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації 2001 р.). Відповідно, залишиться чинною лише Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 2014 р. (Концепція реформи місцевого самоврядування 2009 р. була скасована у 2012 р.). Якщо у трьох застарілих актах-концепціях буде виявлено актуальні положення, то доцільно кодифікувати їх в одному документі – зокрема, у Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 2014 р. Незважаючи на значну нормотворчу активність у цій сфері органів виконавчої влади та глави держави, концептуальну регламентацію реформи місцевого самоврядування в Україні та зазначені вище систематизаційні повноваження доцільно покласти на Верховну Раду України.

 

Ключові слова місцеве самоврядування; реформа місцевого самоврядування; муніципальна реформа; публічна влада; місцеве управління
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Kontseptsiia administratyvnoi reformy v Ukraini [The Concept of the Administrative Reform in Ukraine]: zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrainy [Approved by Decree of the President of Ukraine] vid 22 lypnia 1998 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/810/98 (accessed: 02.03.2018) (in Ukrainian). 

2. Kontseptsiia derzhavnoi rehionalnoi polityky [The Concept of the State Regional Policy]: zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrainy [Approved by Decree of the President of Ukraine] vid 25 travnia 2001 r. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/341/2001 (accessed: 02.03.2018) (in Ukrainian).

3. Kontseptsiia reformy mistsevoho samovriaduvannia [The Concept of the Local SelfGovernment Reform]: skhvalena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy [Approved by Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 29 lypnia 2009 r. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/401/2009 (accessed: 02.03.2018) (in Ukrainian).

4. Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini The Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine]: skhvalena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy [Approved by Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 1 kvitnia 2014 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-r (accessed: 02.03.2018) (in Ukrainian).

5. Kontseptsiia shchodo vnesennia zmin do Zakoniv Ukrainy “Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini” ta “Pro mistsevi derzhavni administratsii” [The Concept of Amending the Laws of Ukraine “On Local Self-Government in Ukraine” and “On Local State Administrations”]: skhvalena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy [Approved by Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 1 bereznia 2001 r. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/69-2001-r (accessed: 02.03.2018) (in Ukrainian).

6. Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy “Ukraina: postup u XXI stolittia. Stratehiia ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku na 2000-2004 rr.” [Message of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine “Ukraine: Heading Towards the XXI Century. The Economic and Social Development Strategy for Years 2000–2004”]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/276a/2000 (accessed: 02.03.2018) (in Ukrainian).

7. Pro vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh rozporiadzhen Kabinetu Ministriv Ukrainy [On the Annulment of Regulations of the Cabinet of Ministers of Ukraine: Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine]: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 15 serpnia 2012 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2012-r (accessed: 02.03.2018) (in Ukrainian).

8. Pro zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo realizatsii Kontseptsii reformy mistsevoho samovriaduvannia [On Approving the Action Plan for the Implementation of the Local Self-Government Reform Concept]: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 2 hrudnia 2009 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1456-2009-r (accessed: 02.03.2018) (in Ukrainian).

9. Prohrama derzhavnoi pidtrymky rozvytku mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [The State Support Program for the Development of Local Self-Government in Ukraine]: zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrainy [Approved by Decree of the President of Ukraine] vid 30 serpnia 2001 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/749/2001 (accessed: 02.03.2018) (in Ukrainian).

Bibliography

Authored books

10. Batanov Oleksandr, Munitsypalna vlada v Ukraini: problemy teorii ta praktyky [Municipal Power in Ukraine: Issues of Theory and Practice] (Iurydychna dumka 2010) (in Ukrainian).

11. Bordeniuk Vasyl, Mistseve samovriaduvannia ta derzhavne upravlinnia: konstytutsiinopravovi osnovy spivvidnoshennia ta vzaiemodii [Local Self-Government and Public Administration: Constitutional and Legal Bases of Correlation and Interaction] (Parlamentske vydavnytstvo 2007) (in Ukrainian).

12. Liubchenko Pavlo, Konstytutsiino-pravovi osnovy rozvytku mistsevoho samovriaduvannia yak instytutu hromadianskoho suspilstva [Constitutional and Legal Bases for Development of Local Self-Government as an Institution of Civil Society] (Odissei 2006) (in Ukrainian).

 

Edited books

13. Baimuratov M, ‘Detsentralizatsiia v unitarnykh derzhavakh: mizhnarodni standarty ta yevropeiskyi dosvid’ [‘Decentralization in Unitary States: International Standards and European Experience. Decentralization in Ukraine: Legislative Novations and Expectations of Society’] v Detsentralizatsiia v Ukraini: zakonodavchi novatsii ta suspilni spodivannia [Decentralization in Ukraine: legislative innovations and public expectations] (Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy 2015) (in Ukrainian).

14. Orzikh M, ‘Mistseve samovriaduvannia v nezalezhnii Ukraini: desiatyrichchia dosiahnen ta prorakhunkiv’ [‘Local Self-Government in Independent Ukraine: a Decade of Achievements and Failures. Local Self-Government: 10 Years of Achievements’] v Pukhtynskyi M (red), Mistseve samovriaduvannia: 10 rokiv zdobutkiv (Atika 2002) (in Ukrainian).

 

Journal articles

15. Mishyna N, ‘Konstytutsiina rehlamentatsiia mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini: suchasnist ta perspektyvy’ [‘Constitutional Regulation of Local Self-Government in Ukraine: Current Situation and Prospects’] (2015) 3 Publichne pravo 67 (in Ukrainian).

16. Serohina S, ‘Munitsypalna reforma yak chynnyk udoskonalennia funktsionuvannia systemy mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini’ [‘Municipal Reform as a Factor to Improve the Functioning of the Local Self-Government System in Ukraine’] (2013) 26 Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia 3 (in Ukrainian).

 

Conference papers

17. Baimuratov M, ‘Munitsypalna vlada v systemi publichnoi vlady v Ukraini v umovakh munitsypalnoi reformy’ [‘Municipal Power in the System of Public Power of Ukraine in the Context of the Municipal Reform’] v Kravchenko V ta inshi (red), Munitsypalna reforma v konteksti yevrointehratsii Ukrainy: pozytsiia vlady, naukovtsiv, profspilok ta hromadskosti: Tezy dopovidei Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m Kyiv, 08 hrudnia 2017 r) [Municipal reform in the context of European integration of Ukraine: the position of the authorities, academics, trade unions and the public: Abstracts of the reports of the All-Ukrainian scientific and practical conference (Kyiv, December 08, 2017)] (TOV “Pidpryiemstvo VI.EN.EI” 2017) (in Ukrainian).