Назва статті Господарсько-правове забезпечення аутсорсингу
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2018
Сторінки [151-163]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-05-151
Анотація

Сучасним засобом організації структурної моделі підприємства є аутсорсинг. Проте позитивно впливати на показники економічної діяльності суб’єкта господарювання він може лише за умови належної підготовки бізнес-проекту щодо нього, зокрема й такої важливої складової, як господарсько-правове забезпечення запровадження аутсорсингу. На законодавчому рівні регулювання аутсорсингу практично відсутнє. Звідси – необхідність окреслення доцільних інструментів правового регулювання аутсорсингових відносин на мікроекономічному рівні. Метою статті є визначення та сутнісна характеристика найбільш доцільних правових засобів у механізмі господарсько-правового регулювання аутсорсингових відносин вітчизняних корпорацій. Встановлено, що аутсорсинг поділяється на договірний та інституційно-договірний. Наведено аргументи на користь господарсько-правової природи договору аутсорсингу та заперечено наявність у ньому елементів цивільних або трудових договорів. Запропоновано авторське бачення його змісту. Також розглянуто й інші господарсько-правові засоби, що забезпечують оптимізаційний вплив аутсорсингу: господарсько-управлінські акти індивідуальної дії, локальні акти, інституційні засоби у формі корпоратизації. Визначені органи в акціонерному товаристві та товаристві з обмеженою відповідальністю, які мають право приймати рішення щодо запровадження аутсорсингу, та окреслено їх компетенцію у цьому питанні. Можливим інституційним варіантом створення підприємствааутсорсера є виокремлення певного структурного підрозділу та передання йому за розподільним балансом частини майна, прав та обов’язків корпорації. Автор доходить висновку, що в процесі запровадження аутсорсингу підприємство-замовник та новоутворені підприємства-аутсорсери можуть об’єднатись в асоціацію або утворити холдингову групу. У решті видів об’єднань правовий зв’язок між його членами не відповідає суті аутсорсингових зв’язків, а тому автором заперечено можливість використання таких конструкцій в аутсорсингових відносинах. Локальні акти можуть встановлювати регулювання відносин зі збереження комерційної таємниці, безпечного виконання робіт, пропускного режиму, організації взаємодії між персоналом замовника та аутсорсера. Хоча вони й допоміжні, але є важливими господарсько-правовими засобами для належного запровадження аутсорсингу.

 

Ключові слова аутсорсинг; договір аутсорсингу; аутсорсингові відносини; господарсько-правові засоби; локальні акти
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [The Economic Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/436-15 (accessed: 16.04.2018) (in Ukrainian). 
2. Pro aktsionerni tovarystva [On Joint Stock Companies]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 17 veresnia 2008 r. № 514-VI. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/514-17 (accessed: 16.04.2018) (in Ukrainian). 
3. Pro hospodarski tovarystva [On Economic Companies]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 19 veresnia 1991 r. № 1576-XII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/1576-12 (accessed: 16.04.2018) (in Ukrainian). 
4. Pro tovarystva z obmezhenoiu ta dodatkovoiu vidpovidalnistiu [On Limited Liability Companies and Contributory Liability Companies]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 6 liutoho 2018 r. № 2275-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/2275-19 (accessed: 16.04.2018) (in Ukrainian). 
5. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. URL: zakon.rada.gov.ua/go/435-15 (accessed: 16.04.2018) (in Ukrainian). 

 

Bibliography

 

Authored books

6. Belianevych O ta Miahkyi A, Korporatyvne upravlinnia za zakonodavstvom Ukrainy: teoretyko-prykladni problemy [Corporate Governance under the Legislation of Ukraine: Theoretical and Application Issues] (NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva imeni akademika F H Burchaka NAPrN Ukrainy 2017) (in Ukrainian).

7. Belianevych O, Hospodarske dohovirne pravo Ukrainy (teoretychni aspekty) [The Law of Economic Contracts of Ukraine (Theoretical Aspects)] (Iurinkom Inter 2006) (in Ukrainian).

8. Dzhurynskyi O, Dzherela hospodarskoho prava Ukrainy: monohrafiia [Sources of Economic Law of Ukraine: Monograph] (Lira-K 2016) (in Ukrainian).

9. Kravets I, Pravove stanovyshche subiektiv orhanizatsiino-hospodarskykh povnovazhen [Legal Status of Entities with Organizational and Economic Powers] (Iurinkom Inter 2010) (in Ukrainian).

10. Milash V, Hospodarske pravo: kurs lektsii [Economic Law: a Course of Lectures], ch 1 (Pravo 2008) (in Ukrainian).

11. Shcherbyna V, Subiekty hospodarskoho prava: monohrafiia [Entities under Economic Law: Monograph] (Iurinkom Inter 2008) (in Ukrainian).

 

Journal articles

12. Fadieiev A, ‘Pravova pryroda dohovoru autsorsynhu’ [‘Legal Nature of an Outsourcing Contract’] (2013) 6 Pravo i suspilstvo 110 (in Ukrainian).

13. Horova K, ‘Vyznachennia osnovnykh pidkhodiv do klasyfikatsii autsorsynhu na suchasnomu etapi ekonomichnoho rozvytku’ [‘Determining the Main Approaches to the Classification of Outsourcing at the Modern Stage of Economic Development’] [2014] 18(1) Ekonomichnyi analiz 14 (in Ukrainian).

14. Kokhan V, ‘Autsorsynh i dohovory, shcho yoho oposeredkovuiut’ [‘Outsourcing and Its Mediating Contracts’] (2013) 26 Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia 164 (in Ukrainian).

15. Maidanyk R, ‘Dohovirni tsyvilno-pravovi konstruktsii’ [‘Contractual Structures under Civil Law’] (2008) 9 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 3 (in Ukrainian).

16. Mykolo O, ‘Analiz ta klasyfikatsiia form autsorsynhu’ [‘Analysis and Classification of the Forms of Outsourcing’] (2010) 37 Ekonomichnyi prostir 211 (in Ukrainian).

17. Oliukha V, ‘Autsorsynh u sferi kapitalnoho budivnytstva’ [‘Outsourcing in Capital Construction’] (2013) 11 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 105 (in Ukrainian).

18. Popovychenko I, ‘Autsorsynh yak instrument pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva v suchasnykh ekonomichnykh umovakh’ [‘Outsourcing as a Tool to Enhance an Enterprise’s Competitiveness under Modern Economic Conditions’] (2010) 31 Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu Ekonomika 177 (in Ukrainian).

19. Pyrets N ta Duhinets H, ‘Autsorsynh yak chynnyk spryiannia mizhnarodnii intehratsii Ukrainy u svitovu ekonomiku’ [‘Outsourcing as a Factor Promoting Ukraine’s International Integration into the World Economy’] (2008) 1 Problemy razvitiya vneshneekonomicheskikh svyazey i privlechenie inostrannykh investitsiy: regional’nyy aspekt 203 (in Ukrainian).

20. Sainchuk A, ‘Autsorsynh: vydy, klasyfikatsiini oznaky ta formy. Klasyfikatsiia autsorsynhovykh protsesiv’ [‘Outsourcing: Types, Classification Features and Forms. Classification of Outsourcing Processes’] <http://journals.uran.ua/urss/article/ view/41029/37360> accessed 16 April 2018 (in Ukrainian).

21. Vavzhenchuk S, ‘Autsorsynh ta autstaffinh: eskiz problem pravovoho rehuliuvannia’ [‘Outsourcing and Outstaffing: a Sketch of Legal Regulation Issues’] <https://revolution. allbest.ru/law/00868203_0.html> accessed 16 April 2018 (in Ukrainian).

22. Yefymenko M, ‘Tsyvilno-pravovi aspekty vykorystannia autsorsynhu na rynku lohistychnykh posluh v Ukraini’ [‘Civil-Law Aspects of Outsourcing on the Logistics Market of Ukraine. Legal Readings from the Transcarpathia Region’] (2017) 1 Zakarpatski pravovi chytannia 258 (in Ukrainian).

23. Yefymenko M, ‘Vyznachennia dohovoru autsorsynhu yak odniiei z form vzaiemodii subiektiv hospodarskykh pravovidnosyn’ [‘Definition of an Outsourcing Contract as One of the Forms of Interaction of Entities in Relations under Economic Law’] (2013) 2 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 117 (in Ukrainian).

24. Zghama A, ‘Dohovirni zoboviazannia z autsorsynhu: pravova pryroda ta deiaki problemy zastosuvannia’ [‘Contractual Obligations of Outsourcing: Legal Nature and Some Application Issues’] (2018) 2 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 48 (in Ukrainian).