Назва статті Незалежність як принцип діяльності арбітражного керуючого
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2018
Сторінки [252-267]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-05-252
Анотація

Незалежність арбітражного керуючого є центральним елементом його правового статусу та водночас принципом арбітражного управління. Незалежність безпосередньо впливає на ефективність діяльності арбітражного керуючого та здатність досягати мети арбітражного управління – забезпечення балансу інтересів осіб, що беруть участь у справі про банкрутство. З огляду на це, забезпечення незалежності арбітражного керуючого як необхідної передумови його об’єктивності та неупередженості є принциповим завданням при проведенні процедур банкрутства. Досвід функціонування в Україні інституту арбітражного керуючого засвідчив наявність теоретичних і практичних проблем, пов’язаних із забезпеченням незалежності арбітражного керуючого, які потребують наукової розробки та осмислення. Актуальність теми статті обумовлюється відсутністю комплексних досліджень принципу незалежності арбітражного керуючого, а також наявністю багатьох невирішених питань, що стосуються незалежності арбітражного управління у процедурах банкрутства. Метою статті є аналіз причин, що мають негативний вплив на практичну реалізацію принципу незалежності арбітражного керуючого при здійсненні повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора в процедурах банк рутства, а також викладення власного бачення шляхів підвищення рівня незалежності арбітражного керуючого. Розглянуто принцип незалежності арбітражного керуючого. Сформульовано поняття незалежності арбітражного керуючого, досліджено чинники, що забезпечують незалежність арбітражного управління. Запропоновано заходи, спрямовані на підвищення рівня самостійності та неупередженості арбітражного керуючого. Автор доходить висновку, що встановлений законодавством принцип незалежності арбітражного керуючого має декларативний характер. Для реального втілення в життя принципу незалежності арбітражного керуючого необхідні спільні зусилля держави та професійної спільноти арбітражних керуючих щодо побудови системи ефективно працюючих елементів організаційного, компетенційного, матеріального та особистісного характеру.

Ключові слова банкрутство в Україні; арбітражний керуючий; незалежна професійна діяльність; конкурсний процес
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Economic Procedural Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 6 lystopada: 1991 r. № 1798-XII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 (accessed: 10.04.2018) (in Ukrainian). 

2. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed: 10.04.2018) (in Ukrainian).

3. Poriadok kontroliu za diialnistiu arbitrazhnykh keruiuchykh (rozporiadnykiv maina, keruiuchykh sanatsiieiu, likvidatoriv) [The Procedure for Controlling the Activities of Arbitration Managers (Property Managers, Sanitation Managers, Liquidators)]: nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy [Order of the Ministry of Justice of Ukraine] vid 27 chervnia 2013 r. № 1284/5. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1113-13 (accessed: 10.04.2018) (in Ukrainian).

4. Pro sudoustrii i status suddiv [On the Judiciary and the Status of Judges]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 chervnia 2016 r. № 1402-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/1402-19 (accessed: 10.04.2018) (in Ukrainian).

5. Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom [On Restoring the Debtor’s Solvency or Recognizing it as a Bankrupt]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 14 travnia 1992 r. № 2343-XII. URL: http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/2343-12 (accessed: 10.04.2018) (in Ukrainian).

6. Pro zatverdzhennia novoi redaktsii Polozhennia pro avtomatyzovanu systemu z vidboru kandydativ na pryznachennia arbitrazhnoho keruiuchoho u spravakh pro bankrutstvo [On Approval of the New Edition of the Regulation on the Automated System for Selecting Candidates for the Appointment of the Arbitrator in Bankruptcy Cases]: postanova Plenumu Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy [Resolution of the Plenum of the Supreme Economic Court of Ukraine] vid 14 lypnia 2016 r. № 8. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0008600-16 (accessed: 10.04.2018) (in Ukrainian).

Cases

9. Postanova Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy vid 10 liutoho 2015 r. u spravi № 5004/1622/12 [Judgement 5004/1622/12 of the Supreme Economic Court of Ukraine, 10 February 2015]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42683987 (accessed: 10.04.2018) (in Ukrainian).

10. Postanova Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy vid 21 hrudnia 2016 r. u spravi № 916/64/13-h [Judgement 916/64/13-г of the Supreme Economic Court of Ukraine, 21 December 2016] URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63713003 (accessed: 10.04.2018) (in Ukrainian).

11. Postanova Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy vid 27 zhovtnia 2015 r. u spravi № 911/1056/13 [Judgement 911/1056/13 of the Supreme Economic Court of Ukraine, 27 October 2016]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52953265 (accessed: 10.04.2018) (in Ukrainian).

12. Postanova Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy vid 8 lystopada 2016 r. u spravi № 915/1961/14 [Judgement 915/1961/14 of the Supreme Economic Court of Ukraine, 8 November 2016]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62593215 (accessed: 10.04.2018) (in Ukrainian).

13. Ukhvala Hospodarskoho sudu Odeskoi oblasti vid 17 lystopada 2016 r. u spravi № 916/3466/14 [Judgement 916/3466/14 of the Economic Court of the Odessa region, 17 November 2016]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62817414. (accessed: 10.04.2018) (in Ukrainian).

Bibliography

Journal articles

14. Poliakov B, ‘Arbitrazhnyi keruiuchyi – naizalezhnisha osoba protsedury bankrutstva’ [‘Arbitrage Manager is the Most Insolvent Person in the Bankruptcy Procedure’] (2001) 3 Visnyk hospodarskoho sudochynstva 86 (in Ukrainian).