Назва статті Завдання і засоби державного регулювання аграрного ринку
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2018
Сторінки [71-84]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-05-071
Анотація

Ефективне функціонування аграрного ринку забезпечує не тільки приватні інтереси виробників і покупців сільськогосподарської продукції, а й сприяє задоволенню публічних інтересів, зокрема, має значення для сталого розвитку сільських територій, забезпечення розвитку аграрного сектору економіки і продовольчої безпеки держави. З огляду на певні особливості, притаманні як сільськогосподарській продукції, так і її виробникам, аграрний ринок об’єктивно потребує державного регулювання. Саме завдання і засоби державного регулювання потрібно розглядати визначальними для цього ринку. Мета статті полягає у конкретизації на сучасному етапі завдань і засобів державного регулювання аграрного ринку. У процесі дослідження проаналізовано низку законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, із яких очевидно, що на державному рівні має місце розуміння незадовільного стану аграрного ринку та намагання держави вживати заходів для покращення ситуації, зокрема через закріплення у нормативно-правових актах шляхів і способів вирішення проблем. З урахуванням того, що впровадження цих способів покладається передусім на відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування, то їх можна вважати завданнями державного регулювання аграрного ринку. На підставі аналізу Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 р. та проекту однойменної Програми конкретизовано завдання державного регулювання аграрного ринку на сучасному етапі. При цьому обґрунтовано, що окреслені завдання відповідають короткостроковим (отримання прибутку сільськогосподарськими виробниками з одночасним врахуванням інтересів покупців продукції) і довгостроковим (сталий розвиток сільських територій, забезпечення продовольчої безпеки держави) пріоритетам розвитку аграрного ринку. Проведений аналіз засобів державного регулювання господарської діяльності, закріплених у ст. 12 Господарського кодексу України, дає змогу зробити висновок, що досягнення зазначених завдань можливе завдяки вдалому поєднанню цих засобів державного регулювання.

 

Ключові слова аграрний ринок; державне регулювання; завдання державного регулювання; засоби державного регулювання
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Economic Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (accessed: 12.04.2018) (in Ukrainian). 
2. Kontseptsiia Derzhavnoi tsilovoi prohramy rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2021 roku [The Concept of the State Target Program for Development of the Agrarian Sector of Economy for the Period till Year 2021], skhvalena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy [Approved by Order of the Cabinet of Ministers of Ukrainethe ] vid 30 hrudnia 2015 r. № 1437-r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2016. № 24. St. 960 (in Ukrainian). 
3. Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 hrudnia 2010 r. № 2755-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17 (accessed: 12.04.2018) (in Ukrainian). 
4. Pro derzhavnu pidtrymku silskoho hospodarstva [On the Support of the Agricultural Industry by the State]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 24 chervnia 2004 r. № 1877-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2004. № 49. St. 527 (in Ukrainian). 
5. Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do bezpechnosti ta yakosti kharchovykh produktiv [On the Basic Principles and Requirements to Food Product Safety and Quality]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 23 hrudnia 1997 r. № 771/97-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1998. № 19. St. 98 (in Ukrainian). 
6. Pro osnovni zasady derzhavnoi ahrarnoi polityky na period do 2015 roku [On the Basic Foundations of the State Agrarian Policy for the Period till Year 2015 2015]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 18 zhovtnia 2005 r. № 2982-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2006. № 1. St. 17 (in Ukrainian). 
7. Pro zakhody shchodo zabezpechennia formuvannia ta funktsionuvannia ahrarnoho rynku [On the Measures to Ensure the Forming and Functioning of the Agrarian Market]: Ukaz Prezydenta Ukrainy [Decree of the President of Ukraine] vid 6 chervnia 2000 № 767/2000. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2000. № 23. St. 931 (in Ukrainian). 
8. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi prohramy rozvytku ukrainskoho sela na period do 2015 roku [On Approval of the State Target Program for Ukrainian Rural Development for the Period till Year 2015]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 19 veresnia 2007 r. № 1158. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2007. № 73. St. 2715 (in Ukrainian). 
9. Proekt Derzhavnoi tsilovoi prohramy rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2021 roku [Draft State Target Program for Development of the Agrarian Sector of Economy for the Period till Year 2021]. URL: http://www.auu.org.ua/uk/publications/ web/226/ (accessed: 12.04.2018) (in Ukrainian). 
10. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [The Association Agreement between Ukraine, on the One Part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and Their Member States, on the other Part] vid 27 chervnia 2014 r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2014. № 75. St. 2125 (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Edited books 
11. Bobkova A (red), Khozyaystvennyy kodeks Ukrainy: nauchno-prakticheskiy kommentariy [The Economic Code of Ukraine: Scientific and Practical Commentary] (Izdatel’ FL-P Vapnyarchuk N N 2008) (in Russian). 

Journal articles 
12. Latynin M, ‘Teoretychni pidkhody shchodo vyznachennia mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy’ [‘Theoretical Approaches to Defining the Mechanism for Regulation by the State of Development of Ukraine’s Agrarian Sector of Economy’] (2005) 2 Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka <http://www.nbuv.gov.ua/eDjournals/DUTP/2005D2/txts/golus/05/maseu. puf> accessed 12 April 2018 (in Ukrainian).
13. Maistro S, ‘Sutnist ta napriamy derzhavnoho rehuliuvannia ahrarnoho rynku v zarubizhnykh krainakh’ [‘The Essence and Areas of the Agrarian Market Regulation by the State in Foreign Countries’] <http://academy.gov.ua/ej/ej3/txts/GALUZEVE/06MAYSTRO.pdf> accessed 12 April 2018 (in Ukrainian).

14. Okhrymenko I, ‘Analiz ahrarnoho rynku na osnovi modelnykh pidkhodiv’ [‘Analysis of the Agrarian Market Based on Model Approaches’] (2011) 6 Investytsii: praktyka ta dosvid 31 (in Ukrainian). 

Conference papers 
15. Semchyk V, ‘Teoretychni zasady formuvannia orhanizatsiinykh ta pravovykh instytutiv ahrarnoho rynku’ [‘Theoretical Bases of Forming the Organizational and Legal Institutions of the Agrarian Market’] v Orhanizatsiino-pravovi problemy rozvytku zemelnoho i ahrarnoho rynkiv v Ukraini: naukovi dopovidi [Organizational and Legal Issues of Development of the Land and Agrarian Markets in Ukraine: Scientific Reports] (In-t derzhavy i prava im V M Koretskoho NAN Ukrainy 2007) (in Ukrainian).