Назва статті Ринки небанківських фінансових послуг та їх інструменти
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2018
Сторінки [136-150]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-05-136
Анотація

Необхідність посилення ролі ринків небанківських фінансових послуг як невід’ємної частини фінансової системи країни зумовлює актуальність цієї статті. Ринки небанківських фінансових послуг функціонують і постійно розвиваються, що зумовлює доцільність дослідження цієї економіко-правової категорії та її інструментів. Метою статті є аналіз існуючих в економічній і правовій доктрині визначень понять “фінансовий ринок”, “ринок фінансових послуг” і “ринок небанківських фінансових послуг”, а також дослідження співвідношення таких категорій, як “фінансові інструменти”, “фінансові ресурси” і “фінансові активи”. Запропоновано власне визначення і класифікацію ринків небанківських фінансових послуг. З огляду на відсутність єдиного підходу до співвідношення фінансового ринку і ринків фінансових послуг, з’ясовано, що: ринок фінансових послуг є частиною, сегментом або самостійною підсистемою фінансового ринку; фінансовий ринок і ринок фінансових послуг мають складний взаємозв’язок, але не включають один одного; поняття “ринок фінансових послуг” є ширшим за поняття “фінансовий ринок”; ці поняття є синонімами. У результаті проведеного аналізу доктринальних і законодавчих понять запропоновано визначати ринки небанківських фінансових послуг як сегмент фінансового ринку, що складається із системи економіко-правових відносин, які виникають між небанківськими організаціями та іншими учасниками ринку небанківських фінансових послуг щодо надання фінансових послуг (крім банківських), спрямовані на формування і використання власних та (або) залучених фінансових активів у сфері суспільного виробництва, та підлягають державному регулюванню. Пропонується також поділити ринки небанківських фінансових послуг на: ринок послуг із залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо подальшого їх повернення; ринок послуг із фінансового лізингу; ринок послуг із надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту; ринок послуг із надання гарантій та поручительств; ринок страхових послуг; ринок послуг з адміністрування недержавних пенсійних фондів; фондовий ринок; ринок послуг із факторингу; ринок послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах; ринок послуг з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та (або) здійснення операцій з нерухомістю; ринок послуг із довірчого управління фінансовими активами. Авторка дійшла висновку, що фінансові активи – це особливий вид майна суб’єктів господарювання (кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів), який є об’єктом фінансової послуги.

 

Ключові слова фінансовий ринок; ринок фінансових послуг; ринок небанківських фінансових послуг; фінансові інструменти; фінансові ресурси; фінансові активи
References

List of legal documents 
Legislation 
1. Finansovi instrumenty: rozkryttia i podannia: Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 32 (MSBO 32) [Financial Instruments: Disclosures and Submissions: International Accounting Standard 32 (IAS 32)] vid 1 sichnia 2012 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/929_029 (accessed: 05.05.2018) (in Ukrainian). 

2. Finansovi instrumenty: vyznannia ta otsinka: Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 39 [Financial Instruments: Recognition and Measurement: International Accounting Standard 39] vid 1 sichnia 2012 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/929_015 (accessed: 05.05.2018) (in Ukrainian).

3. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 13 “Finansovi instrumenty” [Accounting Provision (Standard) 13 “Financial Instruments”]: nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy [Order of the Finance Ministry of Ukraine] vid 30 lystopada 2001 r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 52 (in Ukrainian).

4. Pro banky i bankivsku diialnist [About Banks and Banking]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 7 hrudnia 2000 r. № 2121-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2001. № 5-6. St. 30 (in Ukrainian).

5. Pro finansovi posluhy ta derzhavne rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh [On Financial Services and the State Regulation of Financial Services Markets]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 12 lypnia 2001 r. № 2664-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2002. № 1. St. 1 (in Ukrainian). 6. Pro tsinni papery ta fondovyi rynok [On Securities and the Stock Market]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 23 liutoho 2006 r. № 3480-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2006. № 31. St. 268 (in Ukrainian).

 

Authored books

7. Blank I, Osnovy finansovogo menedzhmenta [Fundamentals of Financial Management] (Nika-Tsentr 1999) (in Ukrainian).

8. Dmitriev M i Koshechkin S, Finansirovanie i finansovye aspekty ekologii: uchebnoe posobie [Financing and Financial Aspects of the Environmental Science: Textbook] (NNGASU 2002) (in Russian).

9. Fel’dman A, Proizvodnye finansovye instrumenty: uchebnik [Derivative Financial Instruments: Textbook] (Finansy i statistika 2003) (in Russian).

10. Khodakivska V ta Bieliaiev V, Rynok finansovykh posluh: teoriia i praktyka: navchalnyi posibnyk [Financial Services Market: Theory and Practice] (TsUL 2002) (in Ukrainian).

11. Kolohoida O, Hospodarsko-pravove rehuliuvannia fondovykh vidnosyn v Ukraini: monohrafiia [Regulation of Stock Relations in Ukraine under Economic Law: Monograph] (Lira-K 2015) (in Ukrainian).

12. Masliaieva K, Hospodarsko-pravove zabezpechennia funktsionuvannia rynku finansovykh posluh Ukrainy: monohrafiia [Support of Functioning of Ukraine’s Financial Services Market under Economic Law: Monograph] (FShN 2010) (in Ukrainian).

13. Maslova S ta Opalov O, Finansovyi rynok: navchalnyi posibnyk [Financial Market: Training Manual] (Karavela 2004) (in Ukrainian).

14. Oparin V, Finansova systema Ukrainy (teoretyko-metodolohichni aspekty): monohrafiia [Financial System of Ukraine (Theoretical and Methodological Aspects): Monograph] (KNEU 2005) (in Ukrainian).

15. Oparin V, Finansy (zahalna teoriia): navchalnyi posibnyk [Finance (General Theory): Training Manual] (2-he vyd, dop i pererob, KNEU 2002) (in Ukrainian).

16. Patsuriia N, Strakhovi pravovidnosyny u sferi hospodariuvannia: problemy teorii i praktyky: monohrafiia [Insurance Legal Relations in the Economic Activity Sector: Issues of Theory and Practice: Monograph] (Aspekt-Polihraf 2013) (in Ukrainian).

17. Pavliuk K, Finansovi resursy derzhavy: monohrafiia [Financial Resources of the State: Monograph] (NIOS 1997) (in Ukrainian).

18. Semilyutina N, Rossiyskiy rynok finansovykh uslug (formirovanie pravovoy modeli) [The Russian Market of Financial Services (Shaping of a Legal Model)] (Volters Kluver 2005) (in Russian).

19. Sheludko V, Finansovyi menedzhment: pidruchnyk [Financial Management: Textbook] (2-he vyd, ster, Znannia 2013) (in Ukrainian).

20. Sheludko V, Finansovyi rynok: pidruchnyk [Financial Market: Textbook] (2-he vyd, ster, Znannia 2008) (in Ukrainian).

21. Sutormina V, Pravovoe obespechenie funktsionirovaniya finansovogo rynka v Ukraine [Legal Support of Functioning of the Financial Market in Ukraine] (Natsional’naya akademiya upravleniya 1999) (in Russian).

22. Vasylyk O, Teoriia finansiv: pidruchnyk [Theory of Finance: Textbook] (NIOS 2000) (in Ukrainian).

23. Zahorodnii A ta Vozniuk H, Finansovo-ekonomichnyi slovnyk [Dictionary of Finance and Economics] (Znannia 2007) (in Ukrainian).

24. Ziunkin A, Finansove pravo: Opornyi konspekt lektsii [Financial Law: Basic Notes of Lectures] (3-tie vyd, dop, MAUP 2003) (in Ukrainian).

 

Edited books

 25. Levchenko V, ‘Rynok nebankivskykh finansovykh posluh Ukrainy: potochnyi stan i perspektyvy rozvytku’ [‘Non-Bank Financial Services Market of Ukraine: Current Situation and Development Prospects’] v Zbirnyk naukovykh prats DVNZ “Ukrainska akademiia bankivskoi spravy NBU” [Collection of Scientific Works of the “Ukrainian Academy of Banking of the NBU”] (Ukrainska akademiia bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy 2010) (in Ukrainian).

26. Opryshko V (red), Hospodarske pravo: pidruchnyk [Economic Law: Textbook] (KNEU 2011) (in Ukrainian).

27. Yukhymenko P, Teoriia finansiv: pidruchnyk [Theory of Finance: Textbook] (Fedosov V red, Tsentr uchbovoi literatury 2010) (in Ukrainian).

 

Journal articles

28. Bacho R, ‘Derzhavne rehuliuvannia rynkiv nebankivskykh finansovykh posluh Ukrainy: retrospektyvnyi analiz’ [‘State Regulation of Non-Bank Financial Services Markets

in Ukraine: a Retrospective Analysis’] [2014] 4(47) Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia 186 (in Ukrainian).

29. Bazylevych V, ‘Rozvytok finansovoho rynku u suchasnykh umovakh’ [‘Development of the Financial Market under Modern Conditions’] [2009] 12(169) Finansy Ukrainy 5 (in Ukrainian). 30. Klymenko K ta Kolosov I, ‘Napriamy reformuvannia derzhavnoho rehuliuvannia rynku nebankivskykh finansovykh posluh v Ukraini’ [‘Areas for Reforms of the State Regulation of the Non-Bank Financial Services Market in Ukraine’] [2017] 2(79) Rynok finansovykh posluh 99 (in Ukrainian).

31. Konarivska O, ‘Formuvannia i realizatsiia stratehii ekonomichnoho rozvytku rynku nebankivskykh finansovykh posluh’ [‘Formation and Implementation of the Economic Development Strategy for the Non-Bank Financial Services Market’] [2015] 1(69) Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia Seriia “Ekonomika” 218 (in Ukrainian).

32. Lysenko Zh, ‘Finansovyi rynok Ukrainy – stan, trendy ta napriamy rozvytku [‘Financial Market of Ukraine: Current Situation, Trends and Development Targets’] (2014) 6 Efektyvna ekonomika <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3126> accessed 5 May 2018 (in Ukrainian).

33. Ostapiuk N ta Protsiuk O, ‘Finansovi resursy yak predmet zlochynu: ekonomikopravovyi analiz’ [‘Financial Resources as a Target of Crime: Economic and Legal Analysis’] [2014] 2(14) Finansovyi prostir 125 (in Ukrainian).

34. Vyhovskyi O, ‘Poniattia ta sutnist finansovyi aktyviv yak pryvatnopravovoi katehorii’ [‘The Concept and Essence of Financial Assets as a Category under Private Law’] (2015) 7-8 Yurydychna Ukraina 56 (in Ukrainian).

35. Yurii S ta Lutsyshyn O, ‘Rynok finansovykh posluh yak instytutsiina osnova rynkovoi ekonomiky’ [‘Financial Services Market as the Institutional Basis of a Market Economy’] (2010) 11 Finansy Ukrainy 48 (in Ukrainian).

 

Thesis abstracts

36. Yurchuk O, ‘Bankivska diialnist na rynku finansovykh posluh’ [‘Banking in the Financial Services Market’] (avtoref dys kand ekon nauk, 2010) (in Ukrainian). Dissertations

37. Moskvichova O, ‘Derzhavne rehuliuvannia kredytnykh posluh v umovakh bankivskoi kryzy [‘State Regulation of Loan Services in the Situation of a Banking Crisis’] (dys kand ekonom nauk, Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka 2014) (in Ukrainian).

38. Rieznikova V, ‘Teoretychni problemy rehuliuvannia poserednytstva u sferi hospodariuvannia Ukrainy’ [‘Theoretical Issues of Regulating Mediation in the Economic Activity Sector of Ukraine’] (dys d-ra yuryd nauk, Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka 2011) (in Ukrainian).