Назва статті Окремі проблеми правового становища суб’єктів господарювання державного сектора економіки
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2018
Сторінки [57-70]
DOI 10.33498/louu-2018-06-057
Анотація

Суб’єкти господарювання державного сектора економіки продовжують відігравати важливу роль у досягненні будь-якою державою економічних та соціальних цілей. Великі розміри державного сектора в Україні, незадовільні фінансово-економічні показники його ефективності, наявність новел правового становища державних підприємств є чинниками, що обумовлюють актуальність теми статті. Метою статті є уточнення визначення поняття суб’єкта господарювання державного сектора економіки, класифікація таких суб’єктів, критична оцінка нововведень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності” з точки зору їх відповідності кращій світовій практиці управління державним сектором. Обґрунтовано, що під суб’єктами господарювання державного сектора економіки слід розуміти суб’єктів господарювання, які перебувають під вирішальним впливом держави з огляду на те, що вона прямо або опосередковано володіє часткою у їхньому статутному капіталі (майні) у розмірі, який перевищує 50 %, або іншим чином здійснює еквівалентний ступінь контролю, та проведено класифікацію суб’єктів господарювання державного сектора економіки. З’ясовано, що вимогою кращої світової практики є використання такими суб’єктами тих самих організаційно-правових форм, які використовуються й у приватному секторі, тобто корпоративних організаційно-правових форм, тимчасом як Україна зберігає специфічну організаційно-правову форму державного суб’єкта господарювання – державне унітарне підприємство (видами якого є державне комерційне підприємство та казенне підприємство). Прийняття зазначеного Закону критично оцінено як фактичну відмову від системної корпоратизації державних унітарних підприємств. Натомість законодавець вдався до безпрецедентного у світовій практиці “імпорту” окремих інструментів корпоративного управління в організаційно-правову форму унітарного підприємства. Висловлено думку, що потенціал цих інструментів не буде повною мірою розкритий у межах чужої для них унітарної форми та не усуне таких іманентних її недоліків, як обмеженість ринкової комунікації й недоступність зовнішніх джерел фінансування. Тож дія Закону не усуває потреби у поступовій корпоратизації принаймні найбільш економічно активних державних комерційних підприємств. 

Ключові слова суб’єкт державного сектора економіки; державне унітарне підприємство; корпоративне управління; наглядова рада; незалежний аудит
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Deiaki pytannia provedennia audytu subiektiv hospodariuvannia derzhavnoho sektoru ekonomiky [Some issues of the Audit of Business Entities of the State sector of the Economy]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy [the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 4 chervnia 2015 r. № 390. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/ npas/248248066 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
2. Deiaki pytannia upravlinnia derzhavnymy unitarnymy pidpryiemstvamy ta hospodarskymy tovarystvamy, u statutnomu kapitali yakykh ponad 50 vidsotkiv aktsii (chastok) nalezhat derzhavi [Some Issues of Management of State Unitary Enterprises and Economic Partnerships, in the Authorized Capital of Which more than 50 Percent of the Shares (Shares) Belong to the State]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy [the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 10 bereznia 2017 r. № 142. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D0%BF (accessed: 14.05.2018) (in Ukrainian). 
3. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [The Economic Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/436-15 (accessed: 10.05.2018) (in Ukrainian). 
4. Metodyka vyznachennia chastky derzhavnoho sektoru u skladi ekonomiky: zatverdzhena nakazom Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy [Methodology for Determining the Share of the Public Sector in the Composition of the Economy: Approved by the order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine] vid 20 hrudnia 2012 r. № 1466. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0110-13#n13 (accessed: 14.05.2018) (in Ukrainian). 
5. Poriadok vyznachennia umov oplaty posluh ta kompensatsii vytrat chleniv nahliadovykh rad derzhavnykh unitarnykh pidpryiemstv ta hospodarskykh tovarystv, u statutnomu kapitali yakykh bilshe 50 vidsotkiv aktsii (chastok) nalezhat derzhavi [The Procedure for Determining the Conditions for Payment of Services and Compensation of Expenses of Members of Supervisory Boards of State Unitary Enterprises and Economic Partnerships, in the Authorized Capital of which more than 50 Percent of the Shares (Shares) Belong to the State]: zatverdzheno postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy [Approved by the Decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 4 lypnia 2017 r. № 668. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2017-%D0%BF (accessed: 14.05.2018) (in Ukrainian).

6. Pro upravlinnia obiektamy derzhavnoi vlasnosti [On the Management of State-owned Objects]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 21 veresnia 2006 r. № 185-V. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/185-16 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
7. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo upravlinnia obiektamy derzhavnoi ta komunalnoi vlasnosti [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Management of State and Municipal Property]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 chervnia 2016 r. № 1405-VIII. URL: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/1405-19 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
8. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo korporatyvnykh dohovoriv [On Amending Certain Legislative Acts of Ukraine on Corporate Contracts]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 23 bereznia 2017 r. № 1984-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1984-19 (accessed: 15.05.2018). 
9. Uhoda pro Koalitsiiu deputatskykh fraktsii “Ievropeiska Ukraina” [Coalition Agreement of Deputy Factions “European Ukraine”] vid 27 lystopada 2014 r. URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Authored books 
10. OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises (OECD Publishing 2015) (in English). 
11. G20/OECD Principles of corporate governance (OECD Publishing 2015) (in English). 
12. Robinett D, Held by the visible hand: the challenge of state-owned enterprise corporate governance for emerging markets (World Bank 2006) (in English). 
13. Shcherbyna V, Hospodarske pravo: pidruchnyk [Economic Law: Textbook] (Iurinkom Inter 2013) (in Ukrainian). 

Journal articles 
14. Simon C Y Wong, ‘Improving Corporate Governance in SOEs: An Integrated Approach’ [2004] 7(2) Corporate Governance International 12-3 (in English). 
15. Dykhne Ye, ‘Nahliadovi rady na derzhavnykh pidryiemstvakh: plius chy minus’ [‘Supervisory Boards at State-Owned Enterprises: Pro or Con’] (Novoe vremia, 31 Lypen 2017) accessed 15 May 2018 (in Ukrainian). 
16. Tsymbal A, ‘Audyt ukrainskykh derzhavnykh pidpryiemstv: problemy ta osoblyvosti’ [‘Audit of Ukrainian State-Owned Enterprises: Challenges and Peculiarities’] (Forbes Ukraina, 15 Veresen 2016)accessed 15 May 2018 (in Ukrainian). 

Theses abstracts 
17. Zakharchenko A, ‘Upravlinnia obiektamy derzhavnoi vlasnosti (hospodarsko-pravovi aspekty)’ [‘Administration of State-Owned Property (Economic and Legal Aspects)’] (avtoref dys d-r yuryd nauk, Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhen NAN Ukrainy 2017) (in Ukrainian). 

Websites 
18. ‘State-owned enterprises: Catalysts for public value creation?’ (PwC, 2015) accessed 15 May 2018 (in English). 
19. ‘Derzhavnymy pidpryiemstvamy zamist ministerstv budut keruvaty nahliadovi rady’ [‘State-Owned Enterprises Will be Managed by Supervisory Boards Instead of Ministries’] (Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy, 2018) accessed 15 May 2018 (in Ukrainian). 
20. ‘Pytoma vaha derzhavnoho sektoru v ekonomitsi’ [‘Share of the Public Sector in Economy’] (Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy, 2018) accessed 15 May 2018 (in Ukrainian).