Назва статті Щодо співвідношення корпоративних прав, організаційно-господарських повноважень та організаційно-установчих повноважень власника
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2018
Сторінки [132-142]
DOI 10.33498/louu-2018-06-132
Анотація

У статті пропонується узагальнене розуміння співвідношення таких категорій господарського права, як корпоративні права, організаційно-господарські повноваження та організаційно-установчі повноваження власника. Господарський кодекс України (далі – ГК України) передбачає три відмінні категорії, а саме – категорії корпоративних прав, організаційно-установчих повноважень та організаційно-господарських повноважень. Перші дві не лише вживаються, а й визначаються ГК України, утім, чітке розуміння співвідношення цих категорій відсутнє як в доктрині, так і в позитивному праві. Обґрунтовується, що організаційно-господарські повноваження охоплюють організаційні права учасників унітарних підприємств, а також організаційні (немайнові) корпоративні права у разі, коли їхній обсяг дає змогу здійснювати вирішальний корпоративний вплив на корпоративні підприємства. Отже, вбачається за доцільне внести зміни до ГК України та закріпити у ньому положення, відповідно до якого організаційно-господарські повноваження, що стосуються вже створеного підприємства, слід розуміти як повноваження учасника підприємства, а не власника майна. Концепцію організаційно-установчих повноважень власника необхідно переосмислити як право власника майна одноосібно або спільно з іншими власниками на основі належного йому (їм) майна засновувати господарські організації або здійс нювати господарську діяльність в інших організаційно-правових формах госпо дарювання, не заборонених законом, на свій розсуд визначаючи мету і предмет, структуру утвореного ним суб’єкта господарювання, склад і компетенцію його орга нів управління, інші питання при заснуванні підприємства. При цьому організаційно-установчі повноваження власника є, безумовно, видом організаційногоспо дарських повноважень. Після заснування підприємства організаційно-установчі повноваження власника виявляються реалізованими, вичерпаними і щодо корпоративних підприємств виникають корпоративні права.

 

Ключові слова майно; підприємство; корпоративні права; організаційно-господарські повноваження; організаційно-установчі повноваження
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Economic Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (accessed: 10.05.2018) (in Ukrainian). 
2. Podatkovyi kodeks Ukrainy [Economic Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 grudnia 2010 r. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ paran8575#n8575 (accessed: 10.05.2018) (in Ukrainian). 
3. Pro kholdynhovi kompanii [On Holding Companies]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 15 bereznia 2006 r. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3528-15 (accessed: 10.05.2018) (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Authored books 
4. Kravets I, Pravove stanovyshche subiektiv orhanizatsiino-hospodarskykh povnovazhen: monograf [Legal Status of the Subjects of Business Organization Powers: Monograph]. (Yurinkom Inter 2010) (in Ukrainian). 

Journal articles 
5. Khachuk K, ‘Poniatye i pryznaki orhanizatsyonno-khoziaistvennykh polnomochyi organov mestnogo samoupravlenyia’ [‘Concept and Signs of Business Organization Powers of Local Self-Government Bodies’] v Khoziaistvennoe zakonodatelstvo Ukrainy: praktika primenenyia i perspektivy razvityia v kontekste yevropeiskogo vybora: sb. nauchnykh trudov (Yuho-Vostok Ltd 2005) 252 (in Russian). 
6. Smitiukh A, ‘Shchodo vyznachennia poniattia korporatyvnykh prav uchasnyka hospodarskoho tovarystva’ [‘On Defining the Concept of Corporate Rights of a Business Entity’s Member’] (2016) 20 Pravova derzhava 84 (in Ukrainian). 

Thesis abstracts 
7. Vikhrov O, ‘Orhanizatsiino-hospodarski pravovidnosyny’ [Organizational and economic legal relations’] (avtoref dys d-ra yuryd nauk, Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhen Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy 2009) (in Ukrainian).