Назва статті Основні засади (принципи) господарського судочинства України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2018
Сторінки [13-33]
DOI 10.33498/louu-2018-07-013
Анотація

У статті, на основі положень Конституції України та нової редакції Госпо дарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України), розкривається зміст основних засад (принципів) господарського судочинства України як загальних керівних положень, що визначають характер діяльності суду щодо здійснення судочинства в господарських відносинах. Зазначається, що оновлений ГПК України розширив коло основних засад господарського судочинства, зокрема завдяки таким принципам, як верховенство права, диспозитивність, пропорційність, розумність строків розгляду справи судом, неприпустимість зловживання процесуальними правами, відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення; цілком справедливо принципи судоустрою (здійснення правосуддя виключно судом, незалежність суддів, право на справедливий і поважний суд, мова судочинства і діловодства в судах тощо) ні Конституцією України, ні ГПК України не віднесені до принципів господарського судочинства. Водночас розтлумачується алогічність розміщення статей, у яких розкривається зміст зазначених принципів. У статті детально розкривається кожен із новітніх принципів господарського судочинства. Аналізується та висвітлюється досвід Європейського суду з прав людини щодо розуміння змісту зазначених принципів. Автори доходять висновків, що загалом закріплені в ГПК України принципи господарського судочинства відповідають основним конституційним засадам судочинства, хоча норми щодо них і потребують подальшого удосконалення як шляхом узгодження їхнього найменування з найменуваннями, вжитими в Конституції України, так і шляхом більш повного розкриття їхнього змісту. Зокрема, звертається увага на ті проблеми у законодавчому закріпленні основних засад господарського судочинства, які не були вирішені в оновленому ГПК України (зокрема, не розкрито змісту принципу верховенства права, не поширено дію принципу рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом на фізичних осіб — підприємців, не визнано самостійним принципом рівність сторін, звужено зміст принципу обов’язковості судового рішення тощо). Конституційні засади судочинства доповнені в ГПК України міжгалузевими принципами судочинства. Водночас певна уніфікація принципів судочинства привела до того, що оновлений ГПК України не містить галузевих принципів, які були б притаманними лише господарському судочинству і відображали його особливості. Крім того, вважають автори, в законодавстві доцільно більш чітко розмежувати принципи судоустрою і принципи процесуальної діяльності судів.

 

Ключові слова принципи господарського судочинства; принципи судоустрою; основні засади господарського судочинства; зміст принципів господарського судочинства
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Economic Procedural Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 6 lystopada 1991 r. № 1798-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
2. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [Code of Administrative Justice of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 6 lypnia 2005 r. № 2747-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
3. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/254k/96-vr (accessed: 17.05.2018) (in Ukrainian). 
4. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. URL: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/995_004 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
5. Pro likvidatsiiu apeliatsiinykh hospodarskykh sudiv ta utvorennia apeliatsiinykh hospodarskykh sudiv v apeliatsiinykh okruhakh [On Liquidation of Economic Courts of Arbitration and Establishment of Economic Courts of Arbitration in Appellate Districts]: Ukaz Prezydenta Ukrainy [Decree of the President of Ukraine] vid 29 hrudnia 2017 r. № 454/2017. URL: http://www.president.gov.ua/documents/4542017-23366 (accessed: 17.05.2018) (in Ukrainian). 
6. Pro Stratehiiu reformuvannia sudoustroiu, sudochynstva ta sumizhnykh pravovykh instytutiv na 2015-2020 roky [On the Strategy of Reforming the Judiciary, the Court Procedure and Related Legal Institutes for 2015-2020]: Ukaz Prezydenta Ukrainy [Decree of the President of Ukraine] vid 20 travnia 2015 r. № 276/2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/276/2015 (accessed: 17.05.2018) (in Ukrainian). 
7. Pro sudoustrii i status suddiv [On the Judicial System and the Status of Judges]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 chervnia 2016 r. № 1402-VIII. URL: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (accessed: 17.05.2018) (in Ukrainian). 
8. Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv [On Amendments to the Code of Economic Procedure of Ukraine, the Code of Civil Procedure of Ukraine, the Code of Administrative Court Proceedings of Ukraine and Other Pieces of Legislation]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2147-19/paran6#n6 (accessed: 17.05.2018) (in Ukrainian). 
9. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Civil Procedural Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 18 bereznia 2004 r. № 1618-IV. URL: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 

Cases 
10. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statti 69 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro pryznachennia sudom bilsh miakoho pokarannia) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Application of the Supreme Court of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of Provisions of Article 69 of the Criminal Code of Ukraine (Case of a More Lenient Sentence Imposed by the Court)] vid 2 lystopada 2004 r. № 15-rp/2004. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04 (accessed: 17.05.2018) (in Ukrainian). 
11. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi “Olsson proty Shvetsii” [Judgment of the European Court of Human Rights in the Case of Olsson v. Sweden] vid 24 bereznia 1988 r. accessed 17 May 2018 (in Ukrainian). 
12. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi “Dombo Bekher proty Niderlandiv” [Judgment of the European Court of Human Rights in the Case of Dombo Becheer v. the Netherlands] vid 27 zhovtnia 1993 r. accessed 17 May 2018 (in Ukrainian). 
13. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi “Nadtochii proty Ukrainy” [Judgment of the European Court of Human Rights in the Case of Nadtochiy v. Ukraine] vid 15 travnia 2008 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_404 (accessed: 17.05.2018) (in Ukrainian). 
14. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi “Kuzmina proty Ukraini” [Judgment of the European Court of Human Rights in the Case of Kuzmina v. Ukraine] 

vid 16 chervnia 2016 r. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/974_b33 (accessed: 
17.05.2018) (in Ukrainian). 
15. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi “B proty Frantsi” [Judgment of the European Court of Human Rights in the Case of B v. France] vid 25 bereznia 1992 r. accessed 17 May 2018 (in Ukrainian). 
16. Pro deiaki pytannia zapobihannia zlovzhyvanniu protsesualnymy pravamy u hospodarskomu sudochynstvi [On Some Issues of Preventing the Abuse of Procedural Rights in the Economic Court Procedure]: Informatsiinyi lyst Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy [Information Letter of the Higher Economic Court of Ukraine] vid 15 bereznia 2010 r. № 01-08/140. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/v_140600-10 (accessed: 17.05.2018) (in Ukrainian). 

Bibliography 
Authored books 
17. Christoffersen J, Fair balance – a study of proportionality, subsidiarity and prima rity in the european convention on human rights accessed 17 May 2018 (in English). 
18. Prytyka D ta inshi, Arbitrazhnyi protses: navchalnyi posibnyk [Arbitration Process: Teaching Manual], ch II (Konsum 1999) (in Ukrainian). 

Edited books 
19. Shchekin Yu (red), Zashchita prava sobstvennosti i prava na spravedlivoe pravosudie: prakticheskoe rukovodstvo dlya ukrainskogo yurista po primeneniyu Evropeyskoy Konventsii o zashchite prav cheloveka i osnovnykh svobod 1950 g. [Protection of the Property Right and the Right to Fair Justice: Practical Guide for a Ukrainian Lawyer on the Application of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950] (Krok 2008) (in Russian). 

Journal articles 
20. Temchenko V, ‘Verkhovenstvo prava u praktytsi Yevrosudu ta Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy’ [‘The Rule of Law in the Case Law of the ECHR and the Constitutional Court of Ukraine’] (2007) 64 Naukovi zapysky, Yurydychni nauky 16 (in Ukrainian). 
21. Pohrebniak S, ‘Pryntsyp proportsiinosti u sudovii diialnosti’ [‘Principle of Proportionality in the Operation of Courts’] (2012) 2 Filosofiia prava i zahalna teoriia prava 51-3 (in Ukrainian). 
22. Honcharenko O, ‘“Rozumnyi strok” rozghliadu spravy u praktytsi Yevropeiskoho sudu z prav liudyny’ [‘“Reasonable Time” of Case Consideration in the Case Law of the European Court of Human Rights’] (2012) 3 Forum prava 128-130 (in Ukrainian). 
23. Rieznikova V, ‘Problemy protydii zlovzhyvanniu protsesualnymy pravamy v hospodarskomu sudochynstvi’ [‘Issues of Preventing the Abuse of Procedural Rights in the Economic Court Procedure’] (2012) 93 Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky 20-4 (in Ukrainian). 
24. – –, ‘Zlovzhyvannia protsesualnymy pravamy v hospodarskomu sudo chynstvi: poniattia, oznaky, vydy’ [‘Abuse of Procedural Rights in the Economic Court Procedure: Concept, Signs, Types’] (2013) 95 Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky 31-6 (in Ukrainian). 
25. – –, ‘Vidpovidalnist u hospodarskomu protsesi za zlovzhyvannia protsesualnymy pravamy ta zakhody protsesualnoho prymusu’ [‘Liability in the Economic Court Process for Abuse of Procedural Rights and Coercive Procedural Measures’] (2017) 9 Pravo Ukrainy 101-121 (in Ukrainian). 
26. Koziubra M, ‘Verkhovenstvo prava i Ukraina’ [‘The Rule of Law and Ukraine’] (2012) 1-2 Pravo Ukrainy 35 (in Ukrainian). 

 

Websites 
27. ‘Dopovid Venetsianskoi komisii “Pro verkhovenstvo prava” (Venice Commission: The Rule of Law)’ [‘Report on the Rule of Law Adopted by the Venice Commission’] accessed 17 May 2018 (in Ukrainian). 
28. ‘Stattia 6 “Pravo na spravedlyvyi sud”. Rishennia shchodo Ukrainy, vyneseni Yevropeiskym sudom z prav liudyny’ [‘Article 6 “Right to a Fair Trial”. Judgments Regarding Ukraine Adopted by the European Court of Human Rights’] accessed 17 May 2018 (in Ukrainian).