Назва статті Особливості участі неповнолітніх осіб у господарському судочинстві
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2018
Сторінки [84-94]
DOI 10.33498/louu-2018-07-084
Анотація

Остання реформа судочинства 2017 р. впровадила декілька значних новел, зокрема, у новій редакції Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) від 3 жовтня 2017 р. встановлено особливості процесуального статусу неповнолітніх осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена. Метою статті є дослідження статусу неповнолітніх у господарському судочинстві, виявлення прогалин регулювання цього статусу та перспектив удосконалення господарського процесуального законодавства з досліджуваного питання. Аналіз змін законодавства щодо розширення юрисдикції (підвідомчості) справ господарським судам підтверджує необхідність законодавчого закріплення особливостей статусу фізичних осіб, які не є підприємцями, зокрема й осіб, які не володіють з огляду на певні причини повною дієздатністю. Переконливою видається позиція, згідно з якою позивачем у справі слід визнавати особу, на захист прав, свобод та інтересів якої порушується провадження у справі, незалежно від наявного у такої особи рівня процесуальної дієздатності. У справах за участю неповнолітнього або якщо суд встановить під час розгляду справи, що рішення у справі зачіпатиме права, інтереси та (або) встановлюватиме обов’язки неповнолітніх осіб, повинен проявити активність і здійснити додаткові дії для захисту прав таких осіб. Обґрунтовується доцільність виділення в структурі чинного ГПК України окремої глави з назвою “Судовий розгляд справ за участю малолітніх, неповнолітніх осіб, недієздатних фізичних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена”, у якій слід визначити певні особливості розгляду господарських справ за участю вказаних осіб. Запропоновано закріпити в ч. 3 ст. 44 ГПК України, що суд зобов’язаний залучити до участі у справах, в яких однією зі сторін є неповнолітня особа або особа, цивільна дієздатність якої обмежена, законного представника цієї особи. А у разі, якщо законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист, до справи повинен залучатися прокурор. Видається доречним закріпити в ГПК України положення про неможливість укладення мирових угод у справах, в яких однією зі сторін є малолітня, неповнолітня особа, недієздатна фізична особа та особа, цивільна дієздатність якої обмежена. 

Ключові слова господарське судочинство; господарський суд; фізична особа; неповнолітня особа; недієздатна особа
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Deklaratsiia prav dytyny [Declaration of the Rights of the Child] vid 20 lystopada 1959 r. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_384 (accessed: 12.06.2018) (in Ukrainian). 
2. Konventsiia pro prava dytyny [Convention on the Rights of the Child] vid 20 lystopada 1989 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (accessed: 12.06.2018) (in Ukrainian). 
3. Pro prokuraturu [On Public Prosecution]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 14 zhovtnia 2014 r. № 1697-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 (accessed: 12.06.2018) (in Ukrainian). 
4. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vyznachennia pidsudnosti sprav z pytan pryvatyzatsii ta z korporatyvnykh sporiv [On Amending Some Legislative Acts of Ukraine Concerning Determination of Subject-Matter Jurisdiction of Privatization and Corporate Disputes Cases]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 15 hrudnia 2006 r. № 483-V. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/483-16 (accessed: 12.06.2018) (in Ukrainian). 
5. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo protydii protypravnomu pohlynanniu ta zakhoplenniu pidpryiemstv [On Amending Some Legislative Acts of Ukraine Concerning Counteraction to Illegal Takeover and Seizure of Enterprises]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 17 lystopada 2009 r. № 1720-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1720-17 (accessed: 12.06.2018) (in Ukrainian). 
6. Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv [On Amending the Code of Economic Procedure of Ukraine, the Code of Civil Procedure of Ukraine, the Code of Administrative Court Proceedings of Ukraine and Other Legislative Acts of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov. ua/laws/show/2147-19 (accessed: 12.06.2018) (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Edited and translated books 
7. Pukhan I i Polenak-Akimovskaya M, Rimskoe pravo (bazovyy uchebnik) [Roman Law (Basic Textbook)] (per s makedonskogo V Tomsinova i Yu Filippova, red V Tomsinova, Zertsalo 2003) (in Russian). 

Journal articles 
8. Kochura A, ‘Otdel’nye aspekty pravovogo instituta predstavitel’stva nesovershennoletnikh poterpevshikh v ugolovnom protsesse Ukrainy: istoriya i sovremennost’’ [‘Some Aspects of the Legal Institute of Under-Age Victims Representation in the Criminal Process of Ukraine: History and Our Times’] (2014) Legea si viata Aprilie 11 (in Russian). 
9. Tereshchuk H, ‘Sutnist predstavnytstva prokuraturoiu interesiv ditei v sudi’ [‘The Essence of Representation of Child’s Interests in Court by the Prosecutor’s Office’] [2013] 6-2(2) Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia 42 (in Ukrainian). 

Thesis abstracts 
10. Kondratieva L, ‘Sudovyi zakhyst nepovnolitnikh osib u tsyvilnomu protsesi Ukrainy’ [‘Judicial Protection of Under-Age Individuals in Civil Proceedings in Ukraine’] (avtoref dys kand yuryd nauk, Instytut derzhavy i prava imeni V M Koretskoho NAN Ukrainy 2006) (in Ukrainian). 
11. Romaniuk A, ‘Problemy zakhystu nepovnolitnikh u kryminalnomu sudochynstvi’ [‘Issues of Under-Age Individuals Protection in Criminal Proceedings’] (avtoref dys kand yuryd nauk, Nats yuryd akad Ukrainy im Ya Mudroho 2004) (in Ukrainian).