Назва статті Поняття та ознаки перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у господарському судочинстві
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2018
Сторінки [115-129]
DOI 10.33498/louu-2018-07-115
Анотація

Показником високого рівня та якості здійснення правосуддя у країнах із розвиненою правовою системою є не тільки система розгляду справ у першій судовій інстанції, а й ефективна система перегляду судових рішень. Інститут перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у господарському судочинстві забезпечує ухвалення справедливого та законного судового рішення і є додатковою гарантією та можливістю реалізації основної мети господарського судочинства – ефективного захисту порушених прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб і держави. Нова редакція Господарського процесуального кодексу України, з одного боку, удосконалила інститут перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, а з другого – поставила нові питання теоретичного та практичного характеру, які потребують додаткового роз’яснення. Метою статті є визначення поняття та ознак перегляду судових рішень за новоявленими та виключними обставинами, з урахуванням змін у законодавстві та процесів реформування судочинства України, що представляється важливим як із точки зору теорії права, так і з точки зору судової практики, а також викладення власного бачення щодо виокремлення особливостей перегляду судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами. Встановлено, що перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами пов’язаний не з судовою помилкою, а з об’єктивною помилкою, якою є юридичний факт процесуального характеру. Визначено ознаки перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Обґрунтовано поняття “перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами”, “нововиявлені обставини”, “виключні обставини”, “провадження з перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами”. Розглянуто підстави для перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими або виключними обставинами. Автор доходить висновку, що основним завданнями перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами є визначення їх законності та обґрунтованості з метою ефективного поновлення порушених прав осіб. Провадження з перегляду за нововиявленими або виключними обставинами можливо визначити як встановлений нормами господарського процесуального права порядок перегляду судових рішень з метою виявлення та усунення об’єктивної судової помилки шляхом здійснення юридичної оцінки нововиявлених або виключних обставин та їх впливу на законність й обґрунтованість судового рішення. Процесуальним законом не передбачено здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами у повному обсязі. Отже, господарський суд переглядає судове рішення за нововиявленими обставинами лише в тих межах, у яких ці обставини впливають на суть рішення.

 

Ключові слова перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами; нововиявлені обставини; виключні обставини; судове рішення; законність та обґрунтованість; остаточність судового рішення; господарське судочинство
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Commercial Procedure Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 6 lystopada 1991 r. 2017 r. № 1798-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/page10 (accessed: 16.04.2018) (in Ukrainian).

2. Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv [On Amendments to the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedural Code of Ukraine, the Code of Administrative Legal Proceedings of Ukraine and other legislative acts]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2147-19 (accessed: 16.04.2018). 

Cases 
3. Delo “Brumarescu v. Rumyniya” [Case of Brumarescu v. Romania]: postanovlenie Evropeys’kogo suda z po pravam cheloveka [Ruling of the European Court of Human Rights] ot 28 oktyabrya 1999 g. zayavlenie № 28342/95 accessed 16 April 2018 (in Russian). 
4. Delo “Pravednaya protiv Rosіyskoi Federatsіi” [Case of Pravedna v. the Russian Federation]: postanovalenie Evropeyskogo suda po pravam cheloveka [Ruling of the European Court of Human Rights] ot 18 noyabrya 2004 g. zayavlenie № 69529/01 accessed 16 April 2018 (in Russian). 
5. Postanova Verkhovnoho Sudu [Resolution of the Supreme Court] vid 6 liutogo 2018 r. u spravi № 923/605/13. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72164780 (accessed: 16.04.2018) (in Ukrainian). 
6. Postanova Verkhovnoho Sudu [Resolution of the Supreme Court] vid 21 bereznia 2018 r. u spravi № 2/593-16/131. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73054785 (accessed: 16.04.2018) (in Ukrainian). 
7. Pro deiaki pytannia praktyky perehliadu rishen, ukhval, postanov za novovyiavlenymy obstavynamy [On Some Issues Pertaining to the Practice of Review of Decisions, Rulings and Resolutions Due to Newly Discovered Circumstances]: postanova Plenumu Vyshchoho hospodarskoho sudu [Resolution of the Plenum of the High Economic Court] vid 26 grudnia 2011 r. № 17. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ v0017600-11 (accessed: 16.04.2018) (in Ukrainian). 
8. Pro zastosuvannia tsyvilnoho protsesualnoho zakonodavstva pry perehliadi sudovykh rishen u zviazku z novovyiavlenymy obstavynamy [On the Application of Civil Procedural Legislation for Court Decision Review Due to Newly Discovered Circumstances:]: postanova Plenumu Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainyz rozghliadu tsyvilnykh ta kryminalnykh sprav [Resolution of the Plenum of the High Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases] vid 30 bereznia 2012 r. № 4. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0004740-12 (accessed: 16.04.2018) (in Ukrainian). 

Authored books 
9. Belianevych V, Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: (iz zminamy i dopovnenniamy stanom na 22 veresnia 2005 roku): Naukovo-praktychnyi komentar [The Commercial Procedural Code of Ukraine: (with Amendments and Additions as of September 22, 2005): Scientific and Practical Commentary] (Iustinian 2006) (in Ukrainian). 

Journal articles 
10. Bielkin M ta Bielkina Yu, ‘Zastosuvannia pryntsypu rozumnosti v hospodarskykh ta tsyvilnykh sporakh’ [‘Application of the Principle of Reasonableness in Economic and Civil Disputes’] (2009) 1 Visnyk hospodarskoho sudochynstva 99 (in Ukrainian). 
11. Izarova I, ‘Poniattia ta oznaky novovyiavlenykh obstavyn u tsyvilnomu protsesi’ [‘Concepts and Features of Newly Discovered Circumstances in the Civil Process’] (2011) 3 Visnyk Akademii advokatury Ukrainy 57 (in Ukrainian).