Назва статті Проблеми доступу сторони захисту до результатів негласних слідчих (розшукових) дій
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2018
Сторінки [48-59]
DOI 10.33498/louu-2018-08-048
Анотація

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК України) в ч. 1 ст. 255 передбачає, що відомості, речі та документи, отримані в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які прокурор не визнає необхідними для подальшого проведення досудового розслідування, повинні бути невідкладно знищені на підставі його рішення, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті та статтею 256 КПК України. Водночас ч. 2 ст. 290 КПК України передбачає, що прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом’якшенню покарання. У цьому контексті постає низка запитань: що є необхідним, а що ні, і лише для проведення досудового розслідування чи також для забезпечення права сторони захисту мати достатні можливості для підготовки захисту, в контексті п. b ч. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, чи доречно здійснювати таке оцінювання потреби прокурору, враховуючи принципи equality of arms і proportionality, які, без сумніву, повинні дотримуватись. Метою статті є розроблення концептуальних напрямків удосконалення нормативної регламентації доступу сторони захисту до результатів негласних слідчих (розшукових) дій у аспекті пропорційності публічних та приватних інтересів у кримінальному провадженні. У результаті проведених досліджень додатково обґрунтовується те, що нормативна регламентація ч. 1 ст. 255 не корелюється із ч. 2 ст. 290 КПК України, а також, що положення ч. 1 та 2 ст. 255 КПК України не забезпечують належного механізму балансування між публічним інтересом у розкритті кримінальних правопорушень із збереженням у таємниці відомостей щодо спеціальних операцій та інтересом підозрюваного мати достатні можливості для захисту. За результатами дослідження запропоновано внести зміни до ч. 1 ст. 255 та ч. 5 ст. 290 КПК України. Прийняття таких змін усуне колізії негласних слідчих (розшукових) дій у чинному законодавстві щодо доступу до їх результатів, гарантуватиме дотримання основоположних засад кримінального провадження, сприятиме гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами. 

Ключові слова негласні слідчі (розшукові) дії; принцип пропорційності, достатні можливості; Європейський суд з прав людини; ознайомлення із матеріалами кримінального провадження
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental F reedoms] vid 04.11.1950 URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (accessed: 12.07.2018) (in Ukrainian). 
2. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Code of Criminal Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 kvitnia 2012 r. № 4651-VI URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (accessed: 12.07.2018) (in Ukrainian). 

Cases 
3. Ashingdane v. the United Kingdom App no 8225/78 (ECHR, 28 May.1985) accessed: 12.08.2018 (in English). 
4. Bannikova v. Russia App no 18757/06 (ECHR, 04 November 2010) accessed: 12.08.2018 (in English). 
5. Beraru v. Romania App no 40107/04 (ECHR, 18 April 2014) accessed: 12.08.2018 (in English). 
6. C.G.P. v. the Netherlands App no 29835/96 (ECHR, 15 January 1997) accessed: 12.08.2018 (in English). 
7. Doorson v. the Netherlands App no 20524/92 (ECHR, 26 March 1996) accessed: 12.08.2018 (in English). 
8. Dowsett v. the United Kingdom App no 39482/98 (ECHR, 24 June 2003) accessed: 12.08.2018 (in English). 
9. Jespers v. Belgium App no 8403/78 (ECHR 15 October 1980) accessed: 12.08.2018 (in English). 
10. Mirilashvili v. Russia App no 6293/04 (ECHR, 11 December 2008 accessed: 12.08.2018 (in English). 
11. Natunen v. Finland App no 21022/04 (ECHR, 31 March 2009) accessed: 12.08.2018 (in English). 
12. Rowe and Davis v. the United Kingdom App no 28901/95 (ECHR, 16 February 2000) accessed: 12.08.2018 (in English). 
 

Bibliography 
 

Edited books 
13. Marchenko T, ‘Deiaki aspekty realizatsii prava pidozriuvanoho maty chas ta mozhlyvosti, neobkhidni dlia pidhotovky svoho zakhystu v Ukraini’ v Yu Alenin (red) Kryminalnyi protsesualnyi kodeks 2012 roku: ideolohiia ta praktyka pravozastosuvannia: kolektyvna monohrafiia [‘Some Aspects of the Exercise of the Suspect’s Right to Enjoy the Time and Opportunities Necessary to Prepare His/Her Defense in Ukraine’ in Yu Alenin (ed.) The Code of Criminal Procedure of 2012: Ideology and Practice of Law Administration: a Collective Monograph] (Odesa, Vydavnychyi dim “Helvetyka”, 2018) 1148 s. (in Ukrainian). 

Journal articles 
14. Serhieieva D, ‘Rezultaty nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii: problemni aspekty vyznachennia’ [‘Results of Covert Investigative (Detective) Actions: Problematic Aspects of Definition’] (2014) Pravo i hromadianske suspilstvo №1 97-106 (in Ukrainian). 
15. Yudkivska H, ‘Pryntsyp proportsiinosti v systemi zakhystu prav liudyny’ [‘Principle of Proportionality in the System of Human Rights Protection’] (2015) Slovo Natsionalnoi shkoly suddiv Ukrainy №4 (13) 118-23 (in Ukrainian). 

Conference papers 
16. Hloviuk ‘Problemni pytannia zastosuvannia polozhen statti 255 KPK Ukrainy u konteksti praktyky YeSPL’ [‘Problematic Issues of Applying the Provisions of Article 255 of the Code of Criminal Procedure of Ukraine in the Context of the ECHR Case Law’], Protydiia orhanizovanii zlochynnii diialnosti : materialy vseukrainskoi nauk.-prakt. internet-konf. [Combating Organized Criminal Activities: Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference] (vydavets Bukaiev Vadym Viktorovych m Odesa, 30 ber. 2018) 27-31. (in Ukrainian). 

Websites, blogs 
17. Drozdov O ta Drozdova O, ‘Rishennia “Matanovich proty Khorvatii” (Zaiava № 2742/12)’ [‘Matanovic v. Croatia Judgment App no 2742/12’] data zvernen nia 30 serpnia 2018 (in Ukrainian). 
18. Propozytsii KMIeS shchodo vnesennia zmin do Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu [EUAM’S Proposals on Amending the Code of Criminal Procedure], S. 42-4. data zvernennia 30 serpnia 2018 (in Ukrainian).