Назва статті Негласні слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів: окремі проблемні питання
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2018
Сторінки [85-106]
DOI 10.33498/louu-2018-08-085
Анотація

За результатами проведеного аналізу матеріалів слідчо-судової практики зазначається, що лише до 5 % результатів негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД) використовуються як докази у кримінальному провадженні, а в окремих областях України цей показник ледве сягає 3 %. Робиться висновок, що однією з причин низького рівня використання результатів НСРД у кримінальному процесуальному доказуванні є недосконалість процесуальної форми окремих негласних засобів отримання доказів у кримінальному провадженні і, зокрема, таких НСРД, як накладення арешту на кореспонденцію, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, моніторинг банківських рахунків, проведення яких у правозастосовній діяльності викликає найбільше труднощів. Метою статті є визначення проблемних питань процесуальної форми накладення арешту на кореспонденцію, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, моніторингу банківських рахунків як засобів отримання доказів у кримінальному провадженні. Обґрунтовується, що положення статей 261 та 262 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) передбачають процесуальний порядок проведення однієї НСРД – накладення арешту на кореспонденцію. Зазначається, що нута лише у разі послідовного здійснення арешту, огляду, а у разі потреби, виїмки кореспонденції, що у своїй єдності становлять етапи проведення відповідної НСРД, процесуальний порядок вчинення якої закріплено у кількох статтях КПК України. Доводиться, що якщо у матеріалах кримінального провадження містяться достатні підстави вважати, що поштово-телеграфна кореспонденція, яка має значення для досудового розслідування, буде передаватися певною особою через оператора поштового зв’язку, то перед проведенням накладення арешту на цю кореспонденцію з метою встановлення відділення зв’язку, яке буде використовуватися особою, потрібно здійснювати відеоконтроль за цією особою. Звертається увага на те, що ідентифікаційна телекомунікаційна картка, яка використовується для ідентифікації кінцевого обладнання абонента в телекомунікаційній мережі (SIM-картка, USIM-картка, R-UIM-картка тощо), не дає можливості ідентифікувати абонента – фізичну особу, яка користується такою карткою, адже на сьогодні законодавча вимога щодо укладення письмового договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку в Україні відсутня. Вказується, що така картка є змінюваною, а користуватися кінцевим обладнанням може не лише особа, щодо якої проводиться НСРД, а й інші особи, члени сім’ї, друзі, знайомі та ін. Тому надати відомості, які б унікально ідентифікували абонента, а не кінцеве обладнання, яке ним використовується, як свідчать результати проведеного аналізу матеріалів практики, є фактично неможливим. Пропонується перше речення ч. 4 ст. 263 КПК України викласти у такій редакції: “Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж покладається на уповноважені підрозділи органів Національної поліції, Державного бюро розслідувань, органи безпеки та Національного антикорупційного бюро України”. Вказується на потребу уточнення належності банківських рахунків, що підлягають моніторингу, особі, яка вчинює злочинні дії з їх використанням. Пропонується уточнити положення ч. 1 ст. 2691 КПК України, надавши повноваження із застосування моніторингу банківських рахунків у кримінальному провадженні слідчим (детективам) та прокурорам будь-яких органів досудового розслідування й прокуратури.

 

Ключові слова негласні слідчі (розшукові) дії; засоби отримання доказів; кримінальне процесуальне доказування; моніторинг банківських рахунків; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; накладення арешту на кореспонденцію
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Instruktsiia pro orhanizatsiiu provedennia nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii ta vykorystannia yikh rezultativ u kryminalnomu provadzhenni [Guidance for Organization of Covert Investigative (Detective) Actions and Use of the Results Thereof in Criminal Proceedings]: nakaz Heneralnoi Prokuratury Ukrainy, Ministerstva Vnutrishnikh sprav Ukrainy, Sluzhby Bezpeky Ukrainy, Administratsii Derzhanoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, Ministerstva finansiv Ukrainy, Ministerstva yustytsii Ukrainy [Order of the Prosecutor General of Ukraine, the Interior Ministry of Ukraine,the Security Service of Ukraine, the Ministry of Finance of Ukraine, the Administration of the State Border Service of Ukraine and the Ministry of Justice of Ukraine] № 114/1042/516/1199/936/1681/51 vid 16 lystopada 2012 r. URL: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/v0114900-12 (accessed 30.09.2018) (in Ukrainian). 
2. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80 (accessed 30.09.2018). 
3. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedural Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 kvitnia 2012 r. № 4651-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (accessed 30.09.2018) (in Ukrainian). 
4. Pravyla nadannia posluh poshtovoho zviazku [Rules for providing postal services], zatv. Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 5 bereznia 2009 r. № 270. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270- 2009-p (accessed 30.09.2018) (in Ukrainian). 
5. Pro poshtovyi zviazok [About the postal service]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 04 zhovtnia 2001 r. № 2759-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-14 (accessed 30.09.2018) (in Ukrainian). 
6. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia diialnosti Natsionalnoho antykoruptsiinoho biuro Ukrainy ta Natsionalnoho ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine to Ensure the Activities of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the National Agency for the Prevention of Corruption]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 12 liutoho 2015 № 198-VIII. URL: http://zakon.rada. gov.ua/go/198-19 (accessed 30.09.2018) (in Ukrainian). 
7. Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy (shchodo diialnosti Natsionalnoho antykoruptsiinoho biuro Ukrainy) [Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine (on the activities of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine)] vid 14 chervnia 2016 r. № 4812. URL: http:// w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59404 (accessed 30.09.2018) (in Ukrainian). 
8. Proekt Zakonu pro vnesennia zminy do statti 263 Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy shchodo nadannia pidrozdilam Natsionalnoho antykoruptsiinoho biuro Ukrainy prava na zniattia informatsii z transportnykh telekomunikatsiinykh merezh [Draft Law amending the Article 263 of the Criminal Procedure Code of Ukraine regarding the provision to the departments of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine of the right to withdraw information from transport telecommunication networks] vid 25 travnia 2016 r. № 4721. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=59225 (accessed 30.09.2018) (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Authored books 
9. Bagriy M, Lutsuk V. Protsesualni aspekty nehlasnoho otrymannia informatsii: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid [Procedural aspects of secret information, domestic and foreign experience] (Kharkiv, Pravo 2017) 376 (in Ukrainian). 
10. Kolesnyk V, Nehlasni slidchi (rozshukovi) dii: kryminalno-protsesualni ta kryminalistychni aspekty pidhotovky i provedennia: naukovo-praktychnyi posibnyk [Covert investigative (search) actions: criminal procedure and forensic aspects of the preparation and conduct, scientific and practical guide (Pretsedent, 2014) 135 (in Ukranian). 
11. Tahiiev S, Nehlasni slidchi (rozshukovi) dii u kryminalnomu sudochynstvi Ukrainy: [Covert investigative (search) actions in criminal proceedings Ukraine] (Dakor, 2015) 440 (in Ukranian). 

Edited books 
12. Grutcenko S, Drozdov O, Kudinov S (red). Nehlasni slidchi (rozshukovi) dii ta vykorystannia rezultativ operatyvno-rozshukovoi diialnosti u kryminalnomu provadzhenni: navchalno-praktychnyi posibnyk [Covert investigation (search) operation and use of the results of operational activities in criminal proceedings, educational and practical guide] (Kharkiv, Pravo 2018) 540 (in Ukrainian). 
13. Kivalov S, Mishchenko S, Zakharchenko V. (red) Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: naukovo-praktychnyi komentar [Criminal Procedure Code of Ukraine: scientific and practical commentary] (Odissei 2013) 1104 (in Ukranian). 
14. TatsIy V, Pshonka V, Portnov A (red), KrimInalniy protsesualniy kodeks Ukrayini: naukovo-praktichniy komentar: u 2 tomah [Criminal Procedural Code of Ukraine: scientific and practical commentary] (Pravo 2012 T 1) 768 (in Ukranian). 
15. Kaplina O, Shilo O (red), Kryminalnyi protses: pidruchnyk [Criminal process: textbook] (Pravo, 2018) 584 (in Ukranian). 

Articles 
16. Gribov M, ‘Provedennia nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii shchodo osoby za yii zghodoiu’ [‘Conducting covert investigative (search) action against a person for his or her consent’] (2018) 1 (106) Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav 87-95 (in Ukranian). 
17. Pohoretskyi M, ‘Vprovadzhennia instytutu nehlasnykh (rozshukovykh) slidchykh dii v pravozastosovnu praktyku’ [‘Implementation covert institute (search) investigation to law enforcement’] (2012) 2 (28) Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka) 56-63 (in Ukranian). 
18. Pohoretskyi M, ‘Nehlasni slidchi (rozshukovi) dii: problemy provadzhennia ta vykorystannia rezultativ u dokazuvanni’ [‘Covert investigative (search) actions, proceedings and usage problems in proving results’] (2013) 1 Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav 270-277 (in Ukranian). 
19. Serhieieva D, ‘Vykorystannia rezultativ zniattia informatsii z transportnykh telekomunikatsiinykh merezh yak dokaziv u kryminalnomu provadzhenni’ [‘Use of results of removal of information from transport telecommunication networks as evidence in criminal proceedings’] (2014) 11 Pravo Ukrainy 209-218 (in Ukranian). 
20. Serhieieva D, ‘Vykorystannia rezultativ nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii dlia otrymannia okremykh vydiv dokaziv u kryminalnomu provadzhenni: problemni pytannia’ [‘Use of the results of tacit investigation (search) actions to obtain certain types of evidence in a criminal proceeding: problematic issues’] (2017) 12 Pravo Ukrainy 49-61 (in Ukranian). 
21. Serhieieva D, Starenkyi O, ‘Vykorystannia rezultativ nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii dlia provedennia tymchasovoho dostupu do rechei i dokumentiv’ [‘Use of results of сovert investigation (search) actions for temporal access to things and documents’] (2015) 4 Visnyk kryminalnoho sudochynstva 70–80 (in Ukranian). 
22. Starenkyi O, ‘Tsutskiridze M, Vykorystannia nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii yak zasobiv dokazuvannia v kryminalnomu provadzhenni na dosudovomu rozsliduvanni’ [‘Use of сovert investigative (search) actions as means of proof in criminal proceedings at pre-trial investigation’] (2015) 1 Pravo Ukrainy 2015 152–161 (in Ukranian). 
23. Tatarov O, ‘Instytut nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii: problemy protydii zlochynnosti’ [‘Institute of covert investigative (search) action: challenges of combating crime’] (2015) 3 Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav 25-32 (in Ukranian). 
24. Pohoretskyi M, Starenkyi O, ‘Zniattia informatsii z transportnykh telekomunikatsiinykh merezh yak zasib otrymannia dokaziv u kryminalnomu provadzheni’ [‘Interception of telecommunications transport networks as a means of obtaining evidence in criminal proceedings’] (2015) 5 Visnyk kryminalnoho sudochynstva 120-128 (in Ukranian). 
25. Iskenderov E, Zniattia informatsii z transportnykh telekomunikatsiinykh merezh yak zasib otrymannia dokaziv operatyvnymy pidrozdilamy [Removal of information from transport telecommunication networks as a means of obtaining evidence by operational units] (2016) 4 Visnyk kryminalnoho sudochynstva 33-39 (in Ukranian). 

Websites 
26. ‘Zatrymannia ahenta NABU: Lutsenko poiasnyv, chomu dii Biuro nezakonni’ [‘Detention of the agent of NABU: Lutsenko explained why the actions of the Bureau are illegal’] Ofitsiinyi sait “Segodnya.ua” (06 hrudnia 2017 r.) ua/politics/zaderzhanie-agenta-nabu-lucenko-obyasnil-pochemu-deystviya-byuronezakonny- 1096449.html> (accessed 30.09.2018) (in Ukrainian). 
27. ‘Na porozi viiny. HPU proty NABU’ [‘On the brink of war. GPU v. NABU’] Ofitsiinyi sait “Segodnya.ua” (11 serpnia 2016 r.) (accessed 30.09.2018) (in Ukrainian). 
28. ‘Indeks spryiniattia koruptsii CPI-2012 [‘Corruption Index CPI-2012’] Ofitsiinyi sait “Transparency International”. URL: (accessed 30.09.2018) (in Ukrainian). 
29. ‘Indeks spryiniattia koruptsii CPI-2013 [‘Corruption Index CPI-2013’] Ofitsiinyi sait “Transparency International”. URL: (accessed 30.09.2018) (in Ukrainian). 
30. ‘Indeks spryiniattia koruptsii CPI-2014 [‘Corruption Index CPI-2014’] Ofitsiinyi sait “Transparency International”. URL: <https://ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsijicpi2014/> (accessed 30.09.2018) (in Ukrainian).

31. ‘Indeks spryiniattia koruptsii CPI-2015 [‘Corruption Index CPI-2015’] Ofitsiinyi sait “Transparency International”. URL: <https://tihttps://ti-ukraine.org/research/indekskoruptsiyicpi-2015/> (accessed 30.09.2018) (in Ukrainian).
32. ‘Indeks spryiniattia koruptsii CPI-2016 [‘Corruption Index CPI-2016’] Ofitsiinyi sait

“Transparency International”. URL: <https:ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsiyicpi-

2016/> (accessed 30.09.2018) (in Ukrainian).

33. ‘Indeks spryiniattia koruptsii CPI-2017 [‘Corruption Index CPI-2017’] Ofitsiinyi sait “Transparency International”. URL: <https://ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsiyicpi2017/> (accessed 30.09.2018) (in Ukrainian).

34. ‘Reitynh koruptsii E&Y: Ukraina na pershomu mistsi sered 41 krainy’ [‘Corruption rate E&Y: Ukraine ranked first among 41 countries’] Ofitsiinyi sait “Liga.net” <http://news. liga.net/ua/news/politics/14730211-reyting_korupts_e_y_ukra_na_na_pershomu_m_ sts_sered_41_kra_ni.htm> (accessed 30.09.2018) (in Ukrainian).