Назва статті Взаємодія слідчих та оперативних працівників при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2018
Сторінки [107-122]
DOI 10.33498/louu-2018-08-107
Анотація

У кримінальних провадженнях про тяжкі та особливо тяжкі злочини чільне місце відводиться негласним слідчим (розшуковим) діям (далі – НСРД) як ефективним засобам кримінального процесуального доказування, завдяки яким розслідується та розкривається понад 85 % таких злочинів. Успішне проведення НСРД можливе лише при ефективній взаємодії слідчих та оперативних працівників уповноважених підрозділів компетентних правоохоронних органів. Проте у правозастосовній діяльності під час взаємодії цих суб’єктів кримінального процесу виникає низка проблемних питань, що актуалізує дослідження їх взаємодії. Метою статті є визначення проблемних правових та організаційних питань взаємодії слідчих та оперативних працівників уповноважених оперативних підрозділів при проведенні НСРД й обґрунтування пропозицій щодо їх вирішення. Обґрунтовується, що під взаємодією слідчого та оперативного працівника уповноважених оперативних підрозділів слід розуміти необхідний, заснований на законі та відомчих нормативних актах, координований за проміжними цілями напрямок діяльності незалежних в адміністративному відношенні суб’єктів, що спрямовується слідчим чи прокурором при комплексному сполученні та ефективному використанні повноважень, методів та форм, властивих кожному із них. Доводиться, що ефективною формою взаємодії слідчих та оперативних працівників уповноважених підрозділів компетентних правоохоронних органів є безпосередня участь слідчого в проведенні НСРД. Наводяться аргументи на користь того, що доручення слідчого про проведення НСРД має направлятися саме тому оперативному підрозділу правоохоронних органів, який безпосередньо його виконує. З огляду на аналіз практики проведення НСРД та використання їх результатів у кримінальному процесуальному доказуванні аргументується, що протокол про проведення відповідної НСРД має складатися або уповноваженим працівником оперативного підрозділу, або слідчим, які її проводили чи брали участь у її проведенні. Такий протокол повинен відповідати загальним правилам фіксації кримінального провадження. Робиться висновок, що лише за умови правильної взаємодії слідчого й оперативного працівника відповідних уповноважених оперативних підрозділів як незалежних в адміністративному підпорядкуванні один від одного суб’єктів правоохоронних органів, що спрямовується слідчим чи прокурором при комплексному сполученні та ефективному використанні повноважень, методів та форм, властивих кожному із них, можна підвищити ефективність проведення НСРД, використання їх результатів у кримінальному процесуальному доказуванні, що у цілому сприятиме успішному виконанню завдань кримінального провадження.

Ключові слова взаємодія; слідчий; оперативний підрозділ; негласні слідчі (розшукові) дії; результати негласних слідчих (розшукових) дій; кримінальне процесуальне доказування
References

Legislation 
1. Instruktsiia z orhanizatsii vzaiemodii orhaniv dosudovoho rozsliduvannia z inshymy orhanamy ta pidrozdilamy Natsionalnoi politsii Ukrainy v zapobihanni kryminalnym pravoporushenniam, yikh vyiavlenni ta rozsliduvanni [Instruction on the organization of interaction of pre-trial investigation bodies with other bodies and units of the National Police of Ukraine in the prevention of criminal offenses, their detection and investigation]: Nakaz Ministerstva Vnutrishnikh sprav Ukrainy [Order of the Interior Ministry of Ukraine] vid 07.07.2017 r. № 575. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/z0937-17 (accessed 28.09.2018) (in Ukrainian). 
2. Instruktsiia рro orhanizatsiiu provedennia nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii ta vykorystannia yikh rezultativ u kryminalnomu provadzhenni [Guidance for Organization of Covert Investigative (Detective) Actions and Use of the Results Thereof in Criminal Proceedings]: nakaz Heneralnoi Prokuratury Ukrainy, Ministerstva Vnutrishnikh sprav Ukrainy, Sluzhby Bezpeky Ukrainy, Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, Ministerstva finansiv Ukrainy, Ministerstva yustytsii Ukrainy [Order of the Prosecutor General of Ukraine, the Interior Ministry of Ukraine, the Security Service of Ukraine, the Ministry of Finance of Ukraine, the Administration of the State Border Service of Ukraine and the Ministry of Justice of Ukraine] vid 16 lystopada 2012 r. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/v0114900-12 (accessed 28.09.2018) (in Ukrainian). 
3. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [The Criminal Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 05 kvitnia 2001 r. № 2341-ІІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2341-14 (accessed 28.09.2018). 
4. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedural Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 kvitnia 2012 r. № 4651-VI. URL: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (accessed 28.09.2018) (in Ukrainian). 
5. Pro doderzhannia prav liudyny pid chas provedennia operatyvno-tekhnichnykh zakhodiv [On observance of human rights during operational and technical measures]: Ukaz Prezydenta Ukrainy [Decree of the President of Ukraine] vid 07.11.2005 
r. № 1556/2005. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556/2005 (accessed 
28.09.2018) (in Ukrainian). 
6. Pro operatyvno-rozshukovu diialnist [On the Operational and Investigative Activities]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 18 liutoho 1992 r. № 2135-ХІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 (accessed 28.09.2018). 
7. Pro zabezpechennia bezpeky osib, yaki berut uchast u kryminalnomu sudochynstvi [On ensuring the safety of persons involved in criminal proceedings]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 23.12.1993 r. № 3782-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/3782-12 (accessed 28.09.2018) (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Authored books 
8. Bagriy M, Lutsuk V. Protsesualni aspekty nehlasnoho otrymannia informatsii: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid [Procedural aspects of secret information, domestic and foreign experience] (Kharkiv, Pravo 2017) 376 (in Ukrainian). 
9. Pohoretskyi M, Funktsionalne pryznachennia operatyvno-rozshukovoi diialnosti u kryminalnomu protsesi [Functional Purpose of Operative-Investigative Activity in the Criminal Process] (Arsis, LTD 2007) 576 (in Ukranian). 
10. Pohoretskyi M, Kryminalno-protsesualni pravovidnosyny: struktura i systema: [Criminal-procedural legal relations: structure and system] (Kharkiv, Arsis LTD, 2002) 160 (in Ukranian). 

Articles 
11. Pohoretskyi M, ‘Nehlasni slidchi (rozshukovi) dii: problemy provadzhennia ta vykorystannia rezultativ u dokazuvanni’ [‘Covert investigative (search) actions, proceedings and usage problems in proving results’] (2013) 1 Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav 270-77 (in Ukranian). 
12. Pohoretskyi M, ‘Vprovadzhennia instytutu nehlasnykh (rozshukovykh) slidchykh dii v pravozastosovnu praktyku’ [‘Implementation covert institute (search) investigation to law enforcement’] (2012) 2 (28) Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka) 56-63 (in Ukranian). 
13. Pohoretskyi M, ‘Zastosuvannia provokatsii v khodi nehlasnykh rozsliduvan: pytannia pravomirnosti’ [‘The use of provocations during secret investigations: the issue of legality’] (2016) 1 Вісник кримінального судочинства 33-43 (in Ukrainian). 
14. Pohoretskyi M, Hotenets V, ‘Protsesualni i orhanizatsiini formy vzaiemodii orhaniv diznannia i dosudovoho slidstva’ [‘Procedural and organizational forms of interaction between the bodies of inquiry and pre-trial investigation’] (2002) 1 Pravo i bezpeka 178- 183 (in Ukrainian). 
15. Pohoretskyi M, Serhieieva D, ‘Nehlasni slidchi (rozshukovi) dii ta operatyvno-rozshukovi zakhody: poniattia, sutnist i spivvidnoshennia’ [‘Covert investigative (search) actions and operational-search measures: concept, essence and value’] (2014) 2 (33) Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka) 137-141 (in Ukrainian). 
16. Serhieieva D, ‘Shchodo vyznachennia bezposerednoho subiekta provedennia nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii’ [‘Concerning the determination of the direct subject of conducting secret investigators (search) actions’] (2014) 2 Ch 2 Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav 34-42 (in Ukrainian). 
17. Spilnyk S, Komarnytska O, ‘Slidchyi yak sub’iekt provedennia nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii: za i proty’ [‘The investigator as the subject of conducting covert investigative (detective) actions: for and against’] (2015) 1 (38) Sudova apeliatsiia 21. 
18. Starenkyi O, Tsutskiridze M, ‘Vykorystannia nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii yak zasobiv dokazuvannia v kryminalnomu provadzhenni na dosudovomu rozsliduvanni’ [‘Using of covert investigative (search) actions as means of proof in criminal proceedings at pre-trial investigation’] (2015) 1 Pravo Ukrainy 152-161 (in Ukrainian). 

Conference papers 
19. Groshevuy Ju, ‘Do pytannia pro mozhlyvist provedennia nehlasnykh slidchykh dii u kryminalnomu protsesi Ukrainy’ Teoretychni osnovy zabezpechennia yakosti kryminalnoho zakonodavstva ta pravozastosovchoi diialnosti u sferi borotby zi zlochynnistiu v Ukraini: materialy naukovoi konferentsii [‘The question of the possibility of conducting secret investigative actions in the criminal process of Ukraine’ Theoretical bases for ensuring the quality of criminal legislation and enforcement activities in the field of combating crime in Ukraine: materials of the scientific conference] (Pravo 2009) 29-33 (in Ukrainian).