Назва статті Філософія людської гідності у праві
Автори
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри теорії та філософії права
Львівського національного університету
імені Івана Франка
(м. Львів, Україна)
оksanahryshuk1@gmail.com
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2018
Сторінки [14-28]
DOI 10.33498/louu-2018-09-014
Анотація

Людська гідність органічно вплетена у всю систему суспільних відносин, є точкою відліку місця людини у суспільстві й одночасно забезпечення певного рівня людської гідності визнається метою існування всієї суспільної організації. Зміст людської гідності в усі часи становила міра свободи людини у суспільстві, тобто її можливості й права, тоді як кількість, зміст і обсяг цих прав постійно змінюються разом зі зміною і розвитком суспільства. Людська гідність визнана багатьма державами і міжнародним правом основною соціальною цінністю та джерелом прав людини, проте кожного дня трапляються непоодинокі випадки її порушення. Мета статті полягає у розкритті гносеологічних, онтологічних та аксіологічних особливостей людської гідності, формування цілісного філософсько-правового підходу до розкриття її змісту й практичного застосування як частини позитивного права. Проведений аналіз дав змогу зробити висновок, що людська гідність, започаткована як філософська ідея, знайшла свій розвиток у праві як принцип права (об’єктивне явище) та право людини (суб’єктивне явище). Фундаментальний характер людської гідності пояснюється взаємозв’язком із правами людини, зокрема її джерельним характером щодо прав і свобод. Водночас тлумачення людської гідності як джерела прав людини чи стовбура, з якого виростають права людини, не заперечує, а навіть підсилює суб’єктивне право на гідність кожної людини (гідність людини). На підставі аналізу сучасної наукової літератури, позитивного права та практики його тлумачення наведено додаткові аргументи стосовно того, що ідею людської гідності слід пов’язувати із цінністю людини та оцінкою її значення і місця у сус пільстві та державі. Моральна і правова оцінка є важливим інструментом моделювання поведінки людини, на основі якого і формуються вимоги до дій людей. Ці вимоги інтеріоризуються, коли вони забезпечуються, перш за все, внутрішнім переконанням людини в їхній корисності, вигідності, цінності як для неї самої, так і для інших людей. Таким чином, через усвідомлення людиною своєї цінності відбувається формування її права на гідність (гідність людини). Через уявлення про гідність кожної людини формується “загальний каталог цінного” для всіх людей, який у підсумку набуває свого вираження як об’єктивний принцип людської гідності. Змістовне наповнення цього принципу змінюється разом зі зміною уявлень про місце і значення людини у суспільстві. При цьому принцип людської гідності здійснює вплив на розуміння кожною людиною своєї гідності (права на гідність). Таким чином відбувається взаємозв’язок і взаємовплив принципу людської гідності та права людини на гідність, їх прогресивний розвиток і розширення змісту у відповідь на зміну соціальних умов. Запропоновано розглядати людську гідність як самоцінність і суспільну значущість людини, яка визначається існуючими рівнем суспільних відносин, загальносуспільними уявленнями про свободу, справедливість, рівність та яка є джерелом прав і свобод людини.

 

Ключові слова людська гідність; гідність людини; права і свободи людини; принципи права; правові цінності; правові ідеї
References

List of legal documents

Legislation

1. Khartiia osnovnykh prav Yevropeiskoho Soiuzu [Charter of Fundamental Rights of the European Union] vid 7 hrudnia 2000 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian).

2. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian).

3. Mizhnarodnyi pakt pro ekonomichni, sotsialni ta kulturni prava [International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights] vid 16 hrudnia 1966 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian).

4. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava [International Covenant on Civil and Political Rights] vid 16 hrudnia 1966 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian).

5. Statut Orhanizatsii Obiednanykh Natsii [The Charter of the United Nations] vid 26 chervnia 1945 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 (accessed:01.06.2018) (in Ukrainian).

6. Zahalna deklaratsiia prav liudyny [Universal Declaration of Human Rights] vid 10 hrudnia 1948 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian).

Cases

7. Wyrok Trybunały Konstytucyjnego z 15 października 2002 r., sygn. SK 6/02, III.6.2 accessed 20 June 2018 (in Polish).

8. Wyrok Trybunały Konstytucyjnego z 4 kwietnia 2001 r., sygn. K 11/00, III.2 accessed 20 June 2018 (in Polish).

9. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court ofUkraine] vid 29 hrudnia 1999 r. № 11-rp/99. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian).

10. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 23 travnia 2018 r. № 5-r/2018. URL: http://www.ccu.gov.ua/novyna/uhvaleno-rishennya-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-no-5-r2018 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian).

Bibliography

Authored books

11. Barak A, Human Dignity: The Constitutional Value and the Constitutional Right (Cambridge University Press 2015) (in English).

12. Waldron J, The Tanner Lectures on Human Values: Dignity, Rank, and Rights (University of California 2009) (in English).

13. Garkicki L, Polskie prawo konstytucyjne: Zarys wykładu (Wolters Kluwer 2015) (in Polish).

14. Piechowiak M, Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego (Tom XІ Studiów i Materiałów Trybunału Konstytucyjnego, Biuro Trybunału Konstytucyjnego 2012) nr 2 (in Polish).

15. Dobrianskyi S, Aktualni problemy zahalnoi teorii prav liudyny [Actual Problems of the General Theory of Human Rights] (Astron 2006) (in Ukrainian).

16. Hryshchuk O, Liudska hidnist u pravi: filosofski problemy [Human Dignity in Law: Philosophical Issues] (Atika 2007) (in Ukrainian).

17. Hryshchuk O ta Rabinovych P, Pravo liudyny na kompensatsiiu moralnoi shkody (zahalnoteoretychni aspekty) [Human Right to Compensation for Non-pecuniary Damage (General Theoretical Aspects)] (Svit 2006) (in Ukrainian).

18. Rolz Dzh, Teoriya spravedlivosti [Theory of Justice] (Izdatelstvo Novosibirskogo universiteta 1995) (in Russian).

19. Vlasov A, Problemy sudebnoy zashchity chesti, dostoinstva i delovoy reputatsii [The Problems of Judicial Protection of Honor, Dignity and Business Reputation] (Izd-vo im Sabashnikovykh 2000) (in Russian).

Journal articles

20. Pinker S, ‘The Stupidity of Dignity’ (2008) The New Republic Published accessed 20 June 2018 (in English). 21. Hranat M, ‘Znachennia hidnosti liudyny v konstytutsiinomu pravi’ [‘The value of human dignity in constitutional law’] (2016) 1 Ukrainskyi chasopys konstytutsiinoho prava 59 (in Ukrainian).

22. Khabermas Yu, ‘Kontsept chelovecheskogo dostoinstva i realisticheskaya utopiya prav cheloveka’ [‘The concept of human dignity and the realistic utopia of human rights’] (2012) 2 Voprosy filosofii 66 (in Russian).

23. Rabinovych P, ‘Pravo liudyny na kompensatsiiu moralnoi shkody’ [‘Human Right to Compensation for Non-pecuniary Damage’] (2002) 2 Yurydychnyi visnyk Ukrainy 12 (in Ukrainian).

Conference papers

24. Lener M, ‘Liudska hidnist v Osnovnomu Zakoni Federatyvnoi Respubliky Nimechchyna’ [‘Human Dignity in the Basic Law of the Federal Republic of Germany’] v Shloer B (red), Liudska hidnist: shcho my rozumiiemo pid “hidnistiu”, “liudynoiu” ta “liudskoiu hidnistiu”?: materialy mizhnarodnoho naukovo-praktychnoho seminaru “Liudska hidnist u pravi Nimechchyny, Polshchi ta Ukrainy” [Human Dignity: what do we Mean by “Dignity”, “Man” and “Human dignity”?: Materials of the International Scientific and Practical Seminar “Human Dignity in the Law of Germany, Poland and Ukraine”] (V dele 2017) (in Ukrainian).

Thesis abstracts

25. Belyavskiy A, ‘Zashchita chesti i dostoinstva grazhdan i organizatsiy v sovetskom grazhdanskom prave’ [‘Protection of the Honor and Dignity of Citizens and Organizations in Soviet Civil law’] (avtoref dis kand yurid nauk, 1965) (in Russian).

Websites

26. Mustafa Naiem, ‘Frensis Fukuiama: Putin robyt rivno te same, shcho robyv Hitler’ [‘Francis Fukuyama: Putin Does Exactly What Hitler Did’] (Ukrainska pravda, 27 serpnia 2014) accessed 5 June 2018 (in Ukrainian).