Назва статті Загальна декларація прав людини як основа міжнародної концепції допустимих обмежень основоположних прав
Автори
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри конституційного права
Львівського національного університету імені Івана Франка,
головний науковий співробітник Львівської лабораторії
прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту
державного будівництва
та місцевого самоврядування НАПрН України
(м. Львів, Україна)
ORCID ID 0000-0003-4144-5439
serg_rabin@yahoo.com
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2018
Сторінки [151-166]
DOI 10.33498/louu-2018-09-151
Анотація

Філософські, теоретико-правові й галузеві юридичні аспекти проблеми меж та обмежень прав людини неодноразово ставали предметом розгляду як в українському, так і в зарубіжному правознавстві. В окремих випадках такі розвідки безпосередньо стосувалися питань закріплення засад обмежень прав людини у Загальній декларації прав людини (Декларація) – документі, положення якого віддавна стали нормами міжнародного звичаєвого права та його загальновизнаними принципами. Хоча у цьому акті засади й практичні правові принципи обмеження прав людини одержали лише найзагальніші обриси, недооцінювати доктринальної та прикладної ролі Декларації в питанні визначення загальних засад правомірного обмеження прав людини не можна. Саме необхідність уточнення цієї ролі зумовлює актуальність дослідження юридико-прикладних аспектів обмеження прав людини в Декларації. Розгляд інституту правомірного обмеження прав людини як елемента композиційної структури цього міжнародного документа дає змогу переосмислити ті філософські засади зазначеного інституту, які зазвичай залишаються поза увагою галузевих юридичних досліджень. Метою статті є виявлення соціально-естетичних засад інституту правомірних обмежень прав людини та уточнення юридико-технічних особливостей закріплення загальних умов їх правомірності в Декларації. Використане у статті поєднання діалектичного, структуралістського й герменевтичного методологічних підходів до дослідження Декларації дало змогу виявити у документі соціально-естетичні складові інституту обмежень прав людини. Естетична логіка побудови положень Декларації про обмеження прав людини слугує тим контекстом, у який має бути вміщена кожна ситуація балансування конкретних інтересів індивіда з інтересами підтримання суспільного й міжнародного порядку. Йдеться про порядок, в якому індивідуальні інтереси можуть бути забезпечені вже як типові та з урахуванням значущості інших соціальних інтересів. Обґрунтовується висновок про те, що до ідейних витоків інституту обмежень прав людини в Декларації належать ідеї персоналізму як різновиду комунітаристської соціальної філософії. Персоналістично трактованому ідеалу соціальної гармонії відповідає принцип рівноваги цінності вільного розвитку особистості зі збереженням і відтворенням цілісності тієї спільноти, яка є необхідною умовою забезпечення такого розвитку, а також взаємопов’язаності прав людини та її соціальних обов’язків. Спосіб експлікації правообмежувальних приписів розглядуваного документа є складовою загальної композиційної гармонії в її побудові, яка корелює з персоналістичними засадами соціальної гармонії, вираженням якої ці приписи слугують, а соціальний ідеал конструйованого в Декларації нового світу виражається в гармонії правовій.

Ключові слова обмеження прав людини; естетика права; соціальний порядок; балансування цінностей; соціальна гармонія; персоналізм
References
List of legal documents
Legislation
1. Draft Outline of International Bill of Rights: Prepared by the Division of Human Rights:
04.06.1947 (E/CN.4/AC.1/3) Comission of human rights. Drafting Comitee. United
Nations. Economic and Social Council <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=E/CN.4/AC.1/3> accessed 28 September 2018 (in English).
2. International Bill of Rights Documented Outline: Texts. Prepared by the Division
of Human Rights: 10.06.1947 (E/CN.4/AC.1/3/ADD.3) Comission of human rights.
Drafting Comitee. United Nations. Economic and Social Council <http://www.un.org/
en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/AC.1/3/ADD.3> accessed 28 September
2018 (in English).
3. International Bill of Rights: 12.06.1947 (E/CN.4/AC.1/11) Comission of human
rights. Drafting Comitee. Economic and Social Council. United Nations <http://
repository.un.org/bitstream/handle/11176/270593/E_CN.4_AC.1_11-EN.
pdf?sequence=1&isAllowed=y> accessed 28 September 2018 (in English).
4. Plan of the Draft Outline of an International Bill of Rights: Prepared by the Secretariat:
09.06.1947 (E/CN.4/AC.1/3/ADD.2) Comission of human rights. Drafting Comitee.
United Nations. Economic and Social Council <http://www.un.org/en/ga/search/view_
doc.asp?symbol=E/CN.4/AC.1/3/ADD.2> accessed 28 September 2018 (in English).
5. Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International
Covenant on Civil and Political Rights: Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4 (1984)
<https://www.uio.no/studier
/emner/jus/humanrights/
HUMR5503/h09/undervisningsmateriale
SiracusaPrinciples.pdf> accessed 28 September 2018 (in English).
6. Mizhnarodnyi pakt pro ekonomichni, sotsialni i kulturni prava [International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights] vid 16 grudnia 1966 r. URL: http://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/995_042 (accessed: 28.09.2018) (in Ukrainian).
7. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava [International Covenant on
Civil and Political Rights] vid 16 grudnia 1966 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_043 (accessed: 28.09.2018) (in Ukrainian).
8. Zahalna deklaratsiia prav liudyny [Universal Declaration of Human Rights] vid
10 grudnia 1948 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (accessed:
28.09.2018) (in Ukrainian).
Bibliography
Authored books
9. Morsink J, The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting and Intent
(University of Pennsylvania Press 1999) 378 (in English).
10. Milusheva T, Predely dejatel’nosti gosudarstvennoj vlasti v Rossii: voprosy teorii i
praktiki [Limits for the Exercise of State Power in Russia: Issues of Theory and Practice]
(Saratovskaja gosudarstvennaja akademija prava 2011) (in Russian).
Edited and translate books
11. Maritain J, Les droits de l’Homme et la Loi Naturelle (Editions de la Maison Française,
Inc. 1942) (in French).
12. – –, Rights of man and natural law (transl by D C Anson, Scribner 1943) 119 (in English).
13. Aristotel, ‘Evdemova jetika’ [‘Eudemus Ethics’] v Gusejnov A i Irrlitc G, Kratkaja istorija
jetiki [A Brief History of Ethics] (Mysl’ 1987) 509-27 (in Russian).
14. Gubman B, ‘Zhak Mariten’ [‘Zhak Mariten’] v Rutkevich A i Vdovina I (red), Filosofy
dvadcatogo veka [XX Century Philosophers], Kn. pervaja (Iskusstvo XXI vek 2004)
<http://ecsocman.hse.ru/data/2010/03/05/1211344519/RAN._Filosofy_XX-go_veka.
pdf> accessed 28 September 2018 (in Russian).
15. Lerhe P, ‘Predely osnovnyh prav’ [‘Limits of Fundamental Rights’] v Topornin B (red),
Gosudarstvennoe pravo Germanii [State Law of Germany], t 2 (Izd-vo IGiP RAN 1994)
234-40 (in Russian).16. Vovk D ta Uvarova O (uporiad), Svoboda relihii i svoboda slova pislia Charlie Hebdo
zbirnyk ese do kruhloho stolu Kharkivskoho yurydychnoho tovarystva [Freedom of Religion
and Freedom of Speech after Charlie Hebdo: a Collection of Essays to the Round Table of
Kharkiv Law Society] (2015) (in Ukrainian).
Journal articles
17. Mawhinney A, ‘Claims of Religious Morality: The Limits of Religious Freedom in
International Human Rights Law’ [2016] 10(2) The Law & Ethics of Human Rights
341-65 (in English).
18. Klug F, ‘The Universal Deсlaration of Human Rights: Sixty years on’ (2009) Spring
Public law. L. 205-17 (in English).
19. Glendon M, ‘Knowing the Universal Declaration of Human Rights’ [1998] 73(5) Notre
Dame L. Rev. 1153-90 (in English).
20. Burlai Ye, ‘Pravo v estetychnomu vymiri (do postanovky pytannia)’ [‘Law from the
Aesthetic Perspective (On the Issue Statement)’] (2004) II Problemy filosofii prava
204-14 (in Ukrainian).
21. Koziubra M, ‘Derzhavna vlada: mezhi zdiisnennia ta forma orhanizatsii (politykopravovi
aspekty)’ [‘State Power: Limits of Exercise and Form of Organization (Political
and Legal Aspects)’] [1995] 1(2) Ukrainske pravo 4-13 (in Ukrainian).
22. Malinovskij A, ‘Predely sub`ektivnyh prav’ [‘Limits of Subjective Rights’] (2005) 11
Zhurnal rossijskogo prava 95-6 (in Russian).
23. Morozova L, ‘Principy, predely, osnovanija ogranichenija prav i svobod cheloveka po
rossijskomu zakonodatel’stvu i mezhdunarodnomu pravu (mater. “kruglogo stola”):
Obzor’ [‘Principles, Limits and Grounds for Restriction of Human Rights and Freedoms
under the Russian Legislation and International Law (Round Table Materials): Review]
(1998) 10 Gosudarstvo i pravo 45-62 (in Russian).
24. Podmarev A, ‘Obshhie uslovija ogranichenija prav i svobod cheloveka, zakreplennye
Vseobshhej deklaraciej prav cheloveka 1948 goda’ [‘General Terms for Restriction of
Human Rights and Freedoms as Set Forth in the Universal Declaration of Human Rights
of 1948’] [2009] 2(7) Pravovaja kul’tura 97 (in Russian).
25. Rabіnovych P ta Pankevych І, ‘Zdіisnennia prav liudyny: problemy obmezhuvannia
(zagalnoteoretychnі aspekty)’ [Implementation of Human Rights: Issues of Limits
(General Theoretical Aspects)’] (2001) 3 Pracі Lvіvskoi laboratorіi prav liudyny і
gromadianyna 107 (in Ukrainian).
26. Rabinovych P, ‘Mezhi prav liudyny (deiaki pytannia zahalnoi teorii)’ [‘Limits of Human
Rights (Some Issues of General Theory)’] (1997) 3-4 Ukrainskyi chasopys prav liudyny
14 (in Ukrainian).
27. Rabinovych S, ‘Prava liudyny u pryrodno-pravovii dumtsi katolytskoi tserkvy (za
materialamy sotsialnoi doktryny katolytsyzmu)’ [‘Human Rights in the Natural Legal
Thought of the Catholic Church (Based on the Social Doctrine Materials of Catholicism)’]
(2004) 7 Pratsi Lvivskoi laboratorii prav liudyny i hromadianyna Naukovo-doslidnoho
instytutu derzhavnoho budivnytstva ta mistsevoho samovriaduvannia Akademii
pravovykh nauk Ukrainy 158-64 (in Ukrainian).
Dissertation
28. Grevcova E, ‘Pravomernye ogranichenija prav i svobod cheloveka v mezhdunarodnom
prave’ [‘Lawful Restrictions of Human Rights and Freedoms in International Law’] (dis
kand jurid nauk, 2009) (in Russian).
29. Troickaja A, ‘Konstitucionno-pravovye predely i ogranichenija svobody lichnosti i
publichnoj vlasti’ [‘Constitutional Legal Limits and Restrictions of Individual Freedom
and Public Power’] (dis kand jurid nauk, 2008) (in Russian).30. Filippova I, ‘Koncepcii ogranichenija gosudarstvennoj vlasti: teoretiko-pravovoe
issledovanie’ [‘State Power Limitation Concepts: Theoretical Legal Research’] (dis kand
jurid nauk, 2006) (in Russian).
Theses
31. Strekalov A, ‘Obmezhennia osnovnykh prav ta svobod liudyny i hromadianyna yak
instytut konstytutsiinoho prava Ukrainy’ [‘Restrictions of Fundamental Human and
Civil Rights and Freedoms as an Institution of Constitutional Law of Ukraine’] (avtoref
dys kand yuryd nauk, 2010) (in Ukrainian).
Websites
32. Sartori D, ‘End-of-life issues and the European Court of Human Rights. The value of
personal autonomy within a “proceduralized” review’ <http://www.qil-qdi.org/wpcontent/
uploads/2018/06/03_End-Life_SARTORI_FIN.pdf> accessed 28 September
2018 (in English).
33. Schmidt M, ‘Limits to the restrictions to freedom of expression. Criteria and Application’
<http://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/docs/
A-HRC-10-31-Add3.pdf> accessed 28 September 2018 (in English).
34. Gerber P and Gory J, ‘The UN human rights committee and LGBT rights: What is it
doing? What could it be doing?’ <https://www.researchgate.net/publication/275149501_
The_UN_human_rights_committee_and_LGBT_rights_What_is_it_doing_What_
could_it_be_doing> accessed 28 September 2018 (in English).
Схожі статті: