Назва статті Міжнародний білль прав людини: потребовий вимір
Автори
асистент кафедри теорії та філософії права
Львівського національного університету імені Івана Франка
(м. Львів, Україна)
anna.nakonechna@gmail.com
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2018
Сторінки [177-195]
DOI 10.33498/louu-2018-09-177
Анотація

Загальна декларація прав людини, а також похідні від неї інші складові Міжнародного білля про права людини, до якого вона входить, були предметом нечисленних досліджень, що базувалися на різноманітних методологічних підходах. Проте зазначені акти поки що не ставали предметом наукового дослідження з позиції потребового підходу. Останній ґрунтується на соціальноправовій парадигмі та є гранично-гуманістичним, оскільки його осердям є реальне існування кожної людини, яке неминуче опосередковується процесом задоволення її потреб. Метою дослідження є висвітлення та обґрунтування результатів саме такого дослідження. Виявлено фіксацію людських потреб та інтересів у Загальній декларації прав людини та Міжнародних пактах Організації Об’єднаних Націй 1966 р. про права людини. Здійснено дещо нетрадиційну класифікацію таких потреб та інтересів. Визначено кількісні показники кожного з різновидів потреб (інтересів), передбачених цим первинним Міжнародним біллем про права людини. Так, за критерієм життєді яльності, в якій виникають та існують людські потреби (інтереси), серед останніх найбільшу питому вагу займають потреби (інтереси) особистісні (14 випадків), далі йдуть потреби (інтереси) у сфері соціального захисту (9 випадків), економічні (5 випадків), культурно-духовні (3 випадки); залежно від виду носіїв потреб у досліджених міжнародно-правових актах більше акцентовано увагу саме на потребах (інтересах) індивідуальних (20 випадків), колективно-індивідуальних (14 випадків) та колективних (4 випадки). Базовими концептуальними підходами для формування методології цього дослідження є соціально-детерміністична парадигма та діалектичний підхід. Згідно з соціально-детерміністичною парадигмою права людини обумовлюються біосоціальними чинниками. Спираючись на діалектичний підхід, можна пояснити причину фіксації тих чи інших прав у міжнародних актах, дослідити їх взаємозв’язок, взаємообумовленість та історичний розвиток. Цим зумовлені методи дослідження Міжнародного білля про права людини, зокрема потребовий підхід, конкретно-історичний метод, методи кількісного та якісного аналізу. Потребовий підхід постулює ідею про те, що сутність соціальних явищ становлять ті корисні їх сторони, які можуть бути використані людиною та суспільством для задоволення їхніх потреб. Конкретно-історичний метод передбачає з’ясування умов, за яких приймалися досліджувані міжнародно-правові акти. Метод якісного аналізу дає змогу розглянути сутність людських потреб (інтересів), передбачених цими актами. За допомогою методу кількісного аналізу визначено кількість випадків фіксації різноманітних видів потреб (інтересів) у досліджуваних міжнародно-правових актах.

Ключові слова обмеження прав людини; естетика права; соціальний порядок; балансування цінностей; соціальна гармонія; персоналізм
References
Lisl of legal documents
Legislation
1. Konventsiia pro zakhyst zarobitnoi platy № 95 [Convention on Salary Protection No. 95]
vid 1 lypnia 1949 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_146 (accessed:
28.09.2018) (in Ukrainian).
2. Mizhnarodnyi pakt pro ekonomichni, sotsialni i kulturni prava [International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights] vid 16 hrudnia 1966 r. URL: http://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/995_042 (accessed: 28.08.2018) (in Ukrainian).
3. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava [International Covenant on
Civil and Political Rights] vid 16 hrudnia 1966 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_043 (accessed: 28.08.2018) (in Ukrainian).
4. Pro oplatu pratsi [On Labor Remuneration]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid
24 bereznia 1995 r. № 108/95-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-
%D0%B2%D1%80 (accessed: 28.08.2018) (in Ukrainian).
5. Zahalna deklaratsiia prav liudyny, pryiniata i proholoshena rezoliutsiieiu [Universal
Declaration of Human Rights] vid 10 hrudnia 1948 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/995_015 (accessed: 28.09.2018) (in Ukraine).
Bibliography
Authored books
6. Maihofer W, Recht und Sein. Prolegomena zu einer Rechtsontologie (Vittorio Klostermann
1954).
7. Gavrilyuk R, Metodologicheskaya traditsiya doktriny estestvennogo prava [Methodological
Tradition of the Natural Law Doctrine] (ChNU 2012) (in Russian).
8. Heorhitsa A, Konstytutsiine pravo zarubizhnykh krain: pidruchnyk [Constitutional Law
of Foreign Countries: Textbook] (Aston 2003) (in Ukrainian).
9. Kelman M, Zahalna teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk [General Theory of State and
Law: Textbook] (Kondor 2006) (in Ukrainian).
10. Maslou A, Motivatsiya i lichnost’ [Motivation and Personality] (Evraziya 1999)
(in Russian).
11. Mikichurova O, Pryntsyp vzaiemnoi vyhody v mizhnarodnomu ekonomichnomu pravi
[Principle of Mutual Benefit in International Economic Law] (Stal 2017) (in Ukrainian).
12. Rabinovich P, Sotsialisticheskoe pravo kak tsennost’ [Socialist Law as a Value] (Vishcha
shkola 1985) (in Russian).
13. – –, Osnovy zahalnoi teorii prava ta derzhavy: navchalnyi posibnyk [Fundamentals of the
General Theory of Law and State: Teaching Manual] (Krai 2008) (in Ukrainian).
14. Skakun O, Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk [Theory of State and Law: Textbook]
(Alerta 2012) (in Ukrainian).
Journal articles
15. Andriienko I, ‘Dostatnii zhyttievyi riven yak pravova katehoriia’ [‘Adequate Standard
of Living as a Legal Category’] (2015) 2 Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys 94
(in Ukrainian).
16. Khromei V, ‘Realizatsiia konstytutsiinoho prava na vidpochynok’ [‘Implementation
of the Constitutional Right to Rest’] [2013] 4(69) Zovnishnia torhivlia: ekonomika,
finansy, pravo 145 (in Ukrainian).
17. Patsurkivskyi P ta Havryliuk R, ‘Alhebra verkhovenstva prava, abo Buttievyi ustrii
liudskoho svitu’ [‘Rule of Law Algebra or the Existential Structure of the Human
World’] (2017) 3 Pravo Ukrainy 119 (in Ukrainian).
18. Rabinovych P ta Osoba V, ‘Profesor H. Lauterpakht – avtor idei ta pershoho proektu
Mizhnarodnoho billia (Zahalnoi deklaratsii) prav liudyny’ [‘Professor H. Lauterpacht –
Author of the Idea and the First Draft of the International Bill (Universal Declaration)
of Human Rights’] (2013) 4 Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 8
(in Ukrainian).
19. Rabinovych P, ‘Ekzistentsialni potreby liudyny – pershodzherelo yii osnovopolozhnykh
prav’ [‘Existential Needs of an Individual – the Source of Fundamental Human Rights’]
(2018) Publichne pravo 164 (in Ukrainian).
20. – –, ‘Osnovopolozhni prava liudyny: sotsialno-antropna sutnist, zmistova klasyfikatsiia’
[‘Fundamental Human Rights: Socio-anthropic Essence, Content Classification’] (2013)
Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 14 (in Ukrainian).
21. Trehubov E, ‘Pravo na spravedlyvyi sud u praktytsi Yevropeiskoho sudu z prav liudyny’
[‘Right to a Fair Trial in the Practice of the European Court of Human Rights’] (2010)
1 Forum prava 360 (in Ukrainian).
22. Volokhov O, ‘Okremi problemy ukrainskoho zakonodavstva pro oplatu pratsi ta
mozhlyvi shliakhy yikh podolannia’ [‘Some Problems of Ukrainian Legislation on
Wages and Possible Ways to Overcome Them’] (2014) 3 Naukovi zapysky Instytutu
zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy 54-9.

 

Схожі статті: