Назва статті Притягнення до відповідальності за вчинення злочинів проти людяності як спосіб захисту цінностей, закріплених у Загальній декларації прав людини
Автори

молодший науковий співробітник Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (м. Львів, Україна) derzhypilska@ukr.net

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2018
Сторінки [196-211]
DOI 10.33498/louu-2018-09-196
Анотація

Правова природа злочинів проти людяності, аналізу підстав і передумов встановлення заборони цього виду злочинних діянь на рівні міжнародного права та судочинства має неабияку потребу у науковому дослідженні. Актуалізація дослідження цієї проблематики у площині міжнародно-правової науки та міжнародного судочинства спричиняється, зокрема, відсутністю і донині спеціального правового документа, присвяченого цьому виду протиправних діянь, усталених науко вих думок щодо потреби встановлення заборони цієї категорії злочинів на рівні міжнародної конвенції та теперішньою діяльністю Комісії Організації Об’єднаних Націй (ООН) з міжнародного права щодо її проектування. Злочини проти людяності належать до категорії тих “варварських актів”, прагнення попередити які було метою Загальної декларації прав людини, 70-річчя прийняття якої святкуватиме весь цивілізований світ у грудні цього року. Аби правильно зрозуміти “дух” цього документа, не можна не з’ясовувати проблематику названих кримінальних правопорушень. Саме така спроба представлена у пропонованій статті. Метою статті є дослідження легалізованої у міжнародних документах конструкції злочинів проти людяності, а також заходи юридичної відповідальності за їх вчинення. Простежуються зумовлювані конкретними історичними подіями зміни офіційної інтерпретації відповідних понять, починаючи зі статутних документів Нюрнберзького трибуналу та закінчуючи рішеннями Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Проаналізовано правову позицію ЄСПЛ, який у декількох своїх рішеннях конкретизував та додатково обґрунтував низку аспектів інтерпретації поняття злочинів проти людяності та відповідальності за їх вчинення. Зокрема, ЄСПЛ звертає увагу, що притягнення до відповідальності за вчинення зазанчених кримінальних правопорушень може здійснюватися національними судами на основі міжнародно-правових норм, незалежно від того, чи передбачена вона національним кримінальним законом. У статті також наводяться статистичні дані про факти засудження міжнародними трибуналами (зокрема й Міжнародним кримінальним судом (МКС)) окремих осіб за вчинення злочинів проти людяності. Увага особливо акцентується на історичному внеску у цю проблематику британського професора Г. Лаутерпахта (колишнього студента Львівського університету та першого наукового проектанта згаданого різновиду кримінальних правопорушень). Сьогодні найбільш детальна характеристика зазначених злочинів міститься у Римському статуті МКС, а також у підготовленому Комісією ООН з міжнародного права проекті Конвенції про заборону злочинів проти людяності. Одним із головних моментів проведеного дослідження є порівняльна таблиця конструкції злочинів проти людяності Г. Лаутерпахта із наведеним у Римському статуті МКС. На основі аналізу зроблено висновок, що, по суті, в Римському статуті МКС застосовується першопочаткова конструкція визначення злочинів проти людяності тому, що наведене у статутних документах Нюрнберзького трибуналу: п’ять складів злочинів знайшли своє відображення серед 11, наведених у Римському статуті МКС, що становить близько 45 %. Якщо пригадати, що формування злочинів проти людяності у Статуті Нюрнберзького трибуналу було сформульоване професором Г. Лаутерпахтом, то стає очевидним, що практично всі його положення з цього питання зберігають свою актуальність і донині. В основу дослідження покладено соціально-детерміністичний та антропосоціальний методологічні підходи. Фундаментом обрання та використання концептуальних підходів і дослідницьких методів була діалектика як всезагальна парадигма будь-яких наукових досліджень.

 

Ключові слова людяність; Європейський суд з прав людини; Нюрнберзький процес; злочини проти людяності
References

List of legal documents

Legislation 

1. Charter of the International Military Tribunal (IMT) at Nuremberg. (1945) accessed 25 September 2018 (in English).

2. Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind. (1996) Yearbook of the International Law Commission, vol. II, Part Two accessed 25 September 2018 (in English).

3. France, Great Britain and Russia Joint Declaration. (1915) accessed 25 September 2018 (in English).

4. International Law Commission (69 session Geneva). (2017). Crimes against humanity. Texts and titles of the draft preamble, the draft articles and the draft annex provisionally adopted by the Drafting Committee on first reading Report. A/CN.4/L.892 + Add.1 accessed 18 September 2018 (in English).

5. International Military Tribunal for the Far East (IMTFE) Charter. (1946) accessed 26 September 2018) (in English).

6. Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda. (1993) accessed 26 September 2018 (in English).

7. Statute of the International Criminal Tribunal for Yugoslavia. (1994). accessed 25 September 2018 (in English).

8. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] vid 4 lystopada 1950 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (accessed: 20.09.2018) (in Ukrainian).

9. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 5 kvitnia 2001 r. № 2341-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2341-14 (accessed: 15.07.2018).

10. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava [International Covenant on Civil and Political Rights] vid 16 grudnia 1966 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_043 (accessed: 20.09.2018) (in Ukrainian).

11. Natsionalna stratehiia u sferi prav liudyny, zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrainy [National Human Rights Strategy Approved by Decree of the President of Ukraine] vid 25 serpnia 2015 roku № 501/2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015 (accessed: 22.09.2018) (in Ukrinian).

12. Pro zatverdzhennia planu dii z realizatsii Natsionalnoi stratehii u sferi prav liudyny na period do 2020 roku [On the Approval of the Action Plan for Implementation of the National Human Rights Strategy for the Period Up to 2020]: Rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy [Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 23 lystopada 2015 р. № 1393-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248740679 (accessed: 20.09.2018) (in Ukrainian).

13. Rymskyi statut Mizhnarodnoho kryminalnoho sudu [Rome Statute of the International Criminal Court] vid 17 lypnia 1998 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588 (accessed: 20.09.2018) (in Ukrainian). www.pravoua.com.ua 210 Анна Держипільська

14. Zahalna deklaratsiia prav liudyny [Universal Declaration of Human Rights] vid 10 grudnia 1948 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (accessed: 28.09.2018) (in Ukrainian).

Cases

15. Case Kolk and Kislyiy v. Estonia. (2006). Application no. 23052/04 accessed 14 September 2018) (in English).

16. Case Korbely v. Hungary. (2008). Application no. 9174/02. URL: https://casebook.icrc. org/case-study/echr-korbely-v-hungary (accessed 14 September 2018 (in English). Bibliography Authored books

17. Grover S, The European Court of Human Rights as a Pathway to Impunity for International Crimes (Springer 2010) (in English).

Translated books

18. Sends F, Skhidno-zakhidna vulytsia [The East-West Street] (per z anhl P Myhalia, Vydavnytstvo Staroho Leva 2017) (in Ukrainian).

Dissertations

19. Zelinska N, ‘Mizhnarodno-pravova kontseptsiia mizhnarodnoho zlochynu’ [‘International Legal Concept of an International Crime’] (dys d-ra yuryd nauk, 2006) (in Ukrainian).