Назва статті Людська гідність у системі конституційних цінностей
Автори
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України,
Голова Конституційного Суду України
(м. Київ, Україна)
inbox@ccu.gov.ua
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2018
Сторінки [29-40]
DOI 10.33498/louu-2018-09-029
Анотація

Людська гідність посідає визначальну роль у системі конституційних цінностей. Будучи ядром кожного конституційного права, формує та транслює уявлення про людину як унікальну самовизначену істоту, яка не перебуває під владою держави, формує повагу до внутрішнього світу людини, її місце у суспільстві та взаємовідносини з державою. Зі свого боку право на повагу до людської гідності кореспондує з визнанням людини найвищою соціальною цінністю, що унеможливлює тлумачення людини інструментально, лише як об’єкт державної волі. Метою статті є аналіз людської гідності в системі конституційних цінностей через призму історичних детермінант та сучасних політико-правових реалій. За підсумками проведеного аналізу виділено основні аспекти, які дають змогу тлумачити людську гідність як інтегративну категорію, яка визначає, наскільки повсякденне існування людини в конкретному соціумі відповідає її природі та високому призначенню у світі. Серед таких аспектів, зокрема: свобода як можливість вільно діяти відповідно до власної волі; достатній життєвий рівень, який забезпечує гідне існування людини; можливість вибору в духовній та інтелектуальній сфері, можливість формування власного світогляду та духовного світу; аспект безпеки і захищеності людини від посягань та ін. Право на повагу до людської гідності практично в усіх конституційних системах, зокрема і в нашій, є абсолютним, як і право на життя. А це означає, що держава не може встановлювати обмеження права на реалізацію людської гідності. На інші права – так, на них і було встановлено ці критерії обмеження законом. Зокрема, Конституційний Суд України відзначив, що обмеження щодо реалізації конституційних прав і свобод не можуть бути свавільними та несправедливими, вони мають встановлюватися виключно Конституцією і законами України, мати легітимну мету, бути обумовленими суспільною необхідністю досягнення цієї мети, пропорційними та обґрунтованими, у разі обмеження конституційного права або свободи законодавець зобов’язаний запровадити таке правове регулювання, яке дасть можливість оптимально досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у реалізацію цього права або свободи і не порушувати сутнісний зміст такого права. По суті, ядро кожного конституційного права – це людська гідність. Що стосується обмежень – це критерії, які було сформульовано імпліцитно. Є й експліцитні обмеження, які фіксуються у тексті конституції. Це стосується саме тих законів, які вводять обмеження і втручаються у права людини. У цьому полягає основне навантаження конституційної скарги – оцінити закони, які обмежують права людини. Мається на увазі реалізація прав людини, що є сутнісним ядром права, без якого воно не може бути правом, і чи не атакують певні закони це ядро. Натомість людська гідність – це те, без чого людина не може бути людиною. 

Ключові слова людська гідність; право на повагу до людської гідності; конституційні цінності; права та свободи людини
References

List of legal documents

Legislation

1. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed: 05.06.2018) (in Ukrainian).

2. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] vid 4 lystopada 1950 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian).

3. Konventsiia proty katuvan ta inshykh zhorstokykh, neliudskykh abo takykh, shcho prynyzhuiut hidnist, vydiv povodzhennia i pokarannia [Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 17 Рішення Конституційного Суду України від 1 червня 2016 р. № 2-рп/2016. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16 (дата звернення: 28.05.2018).

4. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava [The International Covenant on Civil and Political Rights] vid 16 hrudnia 1966 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian).

5. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy [On the Constitutional Court of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 lypnia 2017 r. № 2136-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19 (accessed: 5.06.2018) (in Ukrainian).

6. Statut Orhanizatsii Obiednanykh Natsii [The Charter of the United Nations] vid 26 chervnia 1945 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian).

7. Zahalna deklaratsiia prav liudyny [Universal Declaration of Human Rights] vid 10 hrudnia 1948 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (accessed: 15.06.2018) (in Ukrainian).

Cases

8. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 29 hrudnia 1999 r. № 11-rp/99. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian).

9. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 23 travnia 2018 r. № 5-r/2018. URL: http://www.ccu.gov.ua/novyna/uhvaleno-rishennya-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-no-5-r2018 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian).

10. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 1 chervnia 2016 r. № 2-rp/2016. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16 (accessed: 28.05.2018) (in Ukrainian).

Bibliography

Authored books

11. Delperee F, ‘Prawo do godności ludzkiej w belgijskim porządku konstytucyjnym’ v Complak K (red), Godność człowieka jako kategoria prawa (Opracowania I materiały) (Centrum Handlu i Poligrafii 2001) (in Polish).

12. Garkicki L, Polskie prawo konstytucyjne: Zarys wykładu (Wolters Kluwer 2015) (in Polish). Journal articles

13. Gediminas Mesonis and Algirdas Taminskas, ‘Human Dignity: Constutional Reflexions’ [2014] Constitutional justice in the new millennium: Almanac 111 (in English).

Conference papers

14. Lener M, ‘Liudska hidnist v Osnovnomu Zakoni Federatyvnoi Respubliky Nimechchyna’ [‘Human Dignity in the Basic Law of the Federal Republic of Germany’] v Shloer B (red), Liudska hidnist: shcho my rozumiiemo pid “hidnistiu”, “liudynoiu” ta “liudskoiu hidnistiu”?: materialy mizhnarodnoho naukovo-praktychnoho seminaru “Liudska hidnist u pravi Nimechchyny, Polshchi ta Ukrainy” [Human Dignity: what do we Mean by “Dignity”, “Man” and “Human dignity”?: Materials of the International Scientific and Practical Seminar “Human Dignity in the Law of Germany, Poland and Ukraine”] (V dele 2017) (in Ukrainian).

Websites

15. Sadowski M, ‘Godność człowieka w doktrynie polskiego prawa konstytucyjnego’ <http://zdr.knu.ua/images/2017/02/21/Godnosc_czlowieka_w_doktrynie-Sadowski.pdf> accessed 28 May 2018 (in Polish).