Назва статті Соціальна зумовленість кримінально-правової охорони і захисту гідності людини в Україні
Автори
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України,
заслужений юрист України,
головний науковий співробітник
відділу організації наукової роботи
Львівського державного університету внутрішніх справ
(м. Львів, Україна)
vkhryshchuk@gmail.com
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2018
Сторінки [98-108]
DOI 10.33498/louu-2018-09-098
Анотація

Гідність людини в суб’єктивному аспекті є, перш за все, деякою внутрішньою оцінкою людиною своєї власної цінності в умовах нормативної реальності певного соціуму. Як філософсько-правова категорія вона, в умовах розбудови демократичної, правової, соціальної держави, громадянського суспільства, є об’єктом посиленої уваги вітчизняних учених і практиків. Дослідження науковців зводяться, головним чином, до виявлення найбільш істотних, сучасних, сутнісних ознак розуміння поняття гідності людини, її проявів у конкретних сферах суспільного буття, з’ясування її функціональних властивостей, вироблення ефективних суспільно-нормативних механізмів охорони і захисту. Завжди надійною нормативною основою цієї діяльності служать передусім норми міжнародного права, зокрема: Загальна декларація прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Хартія основних прав Європейського Союзу. На шляху євроінтеграції сформульовані в них ціннісні, концептуальні, нормативні положення щодо гідності людини імплементовані загалом у Конституцію України та вітчизняне галузеве законодавство. Поряд із цим, в умовах сучасних соціальних реалій, все ще зберігаються певні можливості належного науково-законодавчого реагування компетентних органів держави на нові виклики суспільної практики в сфері охорони і захисту гідності людини. Метою статті є аналіз комплексу назрілих чинників соціальної зумовленості кримінально-правової охорони і захисту гідності людини в Україні на тлі законодавчої практики провідних європейських держав і вироблення на цій основі конкретних пропозицій щодо удосконалення чинного кримінального законодавства з метою подальшого підвищення ефективності кримінально-правового регулювання суспільних відносин у цій сфері. За наслідками дослідження виокремлено основні соціальні чинники, які зумовлюють необхідність встановлення в Україні кримінальної відповідальності за наклеп та образу як злочини проти гідності людини. До їх числа віднесено: суспільну небезпечність посягань на гідність людини; істотну поширеність у суспільстві таких діянь; доцільність їх криміналізації в сучасних умовах; узгодженість їх криміналізації з нормами міжнародного права та Конституцією України; наявні законодавчі підходи провідних європейських держав щодо протидії таким посяганням. Запропоновано встановити кримінальну відповідальність за наклеп та образу як посягання проти гідності людини.

Ключові слова права і свободи людини; гідність людини; ефективність кримінально-правового захисту; наклеп і образа як злочини проти гідності людини
References
List of legal documents
Legislation
1. Khartiia osnovnykh prav Yevropeiskoho Soiuzu [Charter of Fundamental Rights
of the European Union] vid 7 hrudnia 2000 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/994_524 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian).
12 Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. URL: http://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 15.07.2018).
13 В Грищук, ‘Питання системності кримінально-правового захисту людини за новим кримінальним
кодексом України’, в Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення: матеріали
міжнародної науково-практичної конференції (Юрінком Інтер 2002) 112-3; В Грищук, Вибрані наукові
праці (Львівський державний університет внутрішніх справ 2010) 480.
2. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of
Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. 254k/96-VR. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian).
3. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] vid 4 lystopada 1950 r.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian).
4. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law
of Ukraine] vid 5 kvitnia 2001 r. № 2341-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2341-14 (accessed: 15.07.2018) (in Ukrainian).
5. Mizhnarodnyi pakt pro ekonomichni, sotsialni ta kulturni prava [International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights] vid 16 hrudnia 1966 r. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian).
6. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava [International Covenant on
Civil and Political Rights] vid 16 hrudnia 1966 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_043 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian).
7. Zahalna deklaratsiia prav liudyny [Universal Declaration of Human Rights] vid
10 hrudnia 1948 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (accessed:
01.06.2018) (in Ukrainian).
Bibliography
Authored books
8. Brych L ta Navrotskyi V, Kryminalno-pravova kvalifikatsiia ukhylennia vid
opodatkuvannia v Ukraini [Criminal Law Gualification of Tax Evasion in Ukraine]
(Atika 2000) (in Ukrainian).
9. Hryshchuk O, Liudska hidnist u pravi: filosofski problemy [Human Dignity in Law:
Philosophical Problems] (Atika 2007) (in Ukrainian).
10. Hryshchuk V, Vybrani naukovi pratsi [Selected Scientific Works] (Lvivskyi derzhavnyi
universytet vnutrishnikh sprav 2010) (in Ukrainian).
Edited books
11. Busel V (red), Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great Explanatory
Dictionary of Modern Ukrainian Language] (Perun 2009) (in Ukrainian).
Conference papers
12. Hryshchuk V, ‘Pytannia systemnosti kryminalno-pravovoho zakhystu liudyny za
novym kryminalnym kodeksom Ukrainy’ [‘The Issue of the Systematic Character of
an Individual’s Protection under Criminal Law according to the New Criminal Code
of Ukraine’] v Novyi kryminalnyi kodeks Ukrainy: pytannia zastosuvannia i vyvchennia:
materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [The New Criminal Code of
Ukraine: Issues of Application and Study. Materials of the International Scientific and
Practical Conference] (Yurinkom Inter 2002) (in Ukrainian).