Назва статті Універсальний канон людських прав
Автори
доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач Львівської лабораторії прав людини і громадянина
Науково-дослідного інституту державного будівництва
та місцевого самоврядування НАПрН України,
професор кафедри теорії та філософії права
Львівського національного університету імені Івана Франка
(Львів, Україна)
rmpetro2009@gmail.com
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2018
Сторінки [109-123]
DOI 10.33498/louu-2018-09-109
Анотація

Актуальність пропонованої статті вбачається насамперед у тому, що гуманістичний, людиноцентричний та миротворчий потенціал Загальної декларації прав людини (Декларація), незважаючи на тривалий, 70-річний період її функціонування, ще й досі не використаний повністю. Зокрема, у різних регіонах світу, у різних країнах тривають масові та грубі порушення основоположних прав людини, зафіксованих у цьому документі, навіть у тих державах, які принаймні номінально погоджуються з його положеннями. Тому конструювання механізмів (як міжнародних, так і національних) розширення впливу цього епохального акта, посилення його дієвості залишаються нагальними завданнями не тільки загальної теорії права, а й інших юридичних наук, зокрема й міжнародно-правової науки. У будь-якому разі сказані 10 грудня 1948 р. тодішньою очільницею Комісії Організації Об’єднаних Націй (ООН) з прав людини Е. Рузвельт слова про те, що з прийняттям вказаного документа почалася нова ера в історії людства, зобов’язують до подальшого розкриття невичерпаних можливостей Декларації у збагаченні змісту, охороні та захисті людських прав і свобод. Метою статті є характеристика впливу Декларації на здійснюваний ООН розвиток системи всесвітніх міжнародних стандартів прав людини та юридичних інструментів їх забезпечення і захисту. Основна увага приділяється філософсько-концептуальній інтерпретації базового, стрижневого терміно-поняття цього документа – “права людини”. Додатково обґрунтовується дефініція поняття, відповідно до якої основоположні права людини – це певні можливості людини, які необхідні для задоволення потреб її існування і розвитку за конкретно історичних обставин, об’єктивно обумовлюються досягнутим рівнем розвитку суспільства і забезпечені обов’язками інших суб’єктів. В осно ву цього визначення покладено потребовий дослідницький підхід, обстоюваний автором, починаючи з середини 80-х років минулого століття. Акцентується увага на особливій ролі поглядів професора Г. Лаутерпахта стосовно першого доктри нального проекту Міжнародного білля прав людини, опублікованого ним ще 1945 р. Констатується сучасний, значно збагачений склад вказаного Білля та можливості його подальшого розвитку. Автор робить висновок, що для реалізації Декларації, тобто втілення у соціальну практику встановлених у ній “взірців” прав і свобод, було необхідно, по-перше, трансформувати її принципові положення (викладені – хоча б заради досягнення міжнародного консенсусу – у вельми абстрактній, часто-густо оцінювальній формі), у такі більш конкретні нормативні приписи, які можна було би закріпити в юридично обов’язкових угодах та контролювати їх додержання. По-друге, слід було створити певні інституції ООН, на які покладався б такий контроль. Не забезпечена розгалуженою, досить дієвою нормативно-інституційною системою, Декларація справляла б, у кращому випадку, лише морально-політичний вплив на соціальну практику, на здійснення державної влади у країнах світу, насамперед у державах – членах ООН. Однак самого лише такого впливу було би, вочевидь, замало.

Ключові слова Загальна декларація прав людини; Міжнародний білль прав людини; поняття прав людини; потребовий дослідницький підхід
References
List of legal documents
Legislation
1. Deklaratsiia OON pro prava korinnykh narodiv [United Nations Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples] vid 13 veresnia 2007 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/995_l56 (accessed: 15.06.2018) (in Ukrainian).
2. Deklaratsiia pro prava osib, shcho nalezhat do natsionalnykh abo etnichnykh,
relihiinykh chy movnykh menshyn [Declaration on the Rights of Persons Belonging
to National or Ethnic, Religious or Linguistic Minorities] vid 18 hrudnia 1992 r.URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_318 (accessed: 15.06.2018) (in Ukrainian).
3. Deklaratsiia pro pravo na rozvytok [Declaration on the Right to Development] vid
4 hrudnia 1986 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_301 (accessed:
15.06.2018) (in Ukrainian).
4. Fakultatyvnyi protokol do Konventsii proty katuvan ta inshykh zhorstokykh,
neliudskykh chy takykh, shcho prynyzhuiut hidnist, vydiv povodzhennia i pokarannia
[Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment] vid 18 hrudnia 2002 r. URL: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/995_f48 (accessed: 15.06.2018) (in Ukrainian).
5. Fakultatyvnyi protokol do Konventsiia pro prava invalidiv [Optional Protocol to the
Convention on the Rights of Persons with Disabilities] vid 13 hrudnia 2006 r. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g72 (accessed: 15.06.2018) (in Ukrainian).
6. Konventsiia pro prava invalidiv [Convention on the Rights of Persons with Disabilities]
vid 13 hrudnia 2006 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 (accessed:
15.06.2018) (in Ukrainian).
7. Mizhnarodna konventsiia dlia zakhystu usikh osib vid nasylnytskykh znyknen
[International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance] vid 20 hrudnia 2006 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_
l54 (accessed: 15.06.2018) (in Ukrainian).
8. Mizhnarodnyi pakt pro ekonomichni, sotsialni ta kulturni prava [International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights] vid 16 hrudnia 1966 r.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian).
9. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava [International Covenant on
Civil and Political Rights] vid 16 hrudnia 1966 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_043 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian).
10. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine]
vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (accessed:
15.06.2018) (in Ukrainian).
11. Zahalna deklaratsiia prav liudyny [Universal Declaration of Human Rights] vid
10 hrudnia 1948 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (accessed:
01.06.2018) (in Ukrainian).
Bibliography
Authored books
12. Morsink J, The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting and Intent
(University of Pennsylvania Press 1999) (in English).
Edited books
13. Human Rights. Comments and interpretations. A symposium edited by UNESCO (Paris,
25 July, 1948). With an Introduction by Jaques Maritain <http://unesdoc.unesco.org/
images/0015/001550/155042eb.pdf> accessed 28 September 2018 (in English).
14. Vseobshhaja deklaracija prav cheloveka: universalizm i mnogoobrazie opytov [Universal
Declaration of Human Rights: Universalism and Diversity of Experience] (IGP RAN
2009) (in Russian).
Journal articles
15. Glendon M, ‘Knowing the Universal Declaration of Human Rights’ (1998) 73 Notre
Dame L. Rev. 1153-90 (in English).
16. Klug F, ‘The Universal Deсlaration of Human Rights: Sixty years on’ (2009) Public law.
L. Spring 205-17 (in English).
17. Podmarev A, ‘Obshhie uslovija ogranichenija prav i svobod cheloveka, zakreplennye
Vseobshhej deklaraciej prav cheloveka 1948 goda’ [‘General Conditions for the
Organization of Human Rights and Freedoms, Enshrined in the Universal Declaration
of Human Rights, 1948’] [2009] 2(7) Pravovaja kul’tura 95-9 (in Russian).