Назва статті Колективні людські права: деякі філософсько-правові та загальнотеоретичні аспекти (до ювілею Загальної декларації прав людини)
Автори
кандидат юридичних наук, доцент,
старший науковий співробітник
Львівської лабораторії прав людини і громадянина
Науково-дослідного інституту державного будівництва
та місцевого самоврядування НАПрН України
(м. Львів, Україна)
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6636-1330
Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/E-4713-2016
pankevych9@gmail.com
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2018
Сторінки [124-139]
DOI 10.33498/louu-2018-09-124
Анотація

Актуальність знаходження оптимального (або, принаймні, більшменш прийнятного) балансу між індивідуальними та колективними людськими правами зростає в сучасному світі з кожним днем, насамперед, з огляду на глобалізаційні процеси загалом та потужну міграційну кризу зокрема. Метою статті є філософсько-правовий і загальнотеоретичний аналіз природи колективних прав та їх співвідношення з індивідуальними правами крізь призму двох дихотомій: номіналізму й реалізму, з одного боку, та лібералізму й комунітаризму – з другого. Наголошено, що розуміння соціальної природи колективних прав є своєрідним “лакмусовим папірцем”, котрий дає змогу маркувати вихідні дослідницькі й політико-правові позиції того чи іншого автора за однією з визначальних для сучасної філософії права ліній розмежування. По один бік цієї лінії розміщуються прибічники постулатів лібералізму і переважно корелюючих із ним різновидів філософсько-правового номіналізму, тоді як по другий – апологети комунітаристських ідей та, відповідно, послідовники реалістичного напряму у філософії права. Зазначена розділова лінія є певною мірою умовною. Послуговуючись термінологією міжнародного публічного права, тут можна вести мову радше про делімітацію, аніж про демаркацію. Адже, по-перше, як відомо, практично не існує “стерильно чистих”, без домішок інших світоглядно-філософських течій, лібералів чи комунітаристів, так само, як і номіналістів чи реалістів. Та й самі дослідники прав людини не так часто відверто самоідентифікуються, чітко задекларовуючи свої вихідні методологічні установки. По-друге, всередині названих вище філософських течій – зрештою, як і будь-яких інших – існують, так би мовити, проміжні варіанти, які, часто не без певних на те підстав, можуть претендувати або й навіть де-факто претендують на статус деякої “золотої середини” між політико-правовими та (або) епістемологічними крайнощами (згадаймо, відповідно, “ліберальний комунітаризм” і “концептуалізм”). Виснується, що для кожного дослідника прав людини певна позиція щодо класичної філософської проблеми універсалій визначає (свідомо чи несвідомо, явно чи імпліцитно) інші світоглядно-методологічні позиції з найважливіших питань правознавства. Оскільки нині до широко визнаних основних колективних прав належить право різних спільнот на захист своєї ідентичності, однією із центральних тем подальшого дослідження передбачається проблематика ідентичності як однієї із системоутворюючих категорій колективних прав. Особливо цікавим цей аспект є для дослідження політико-правових і філософсько-правових проблем на матеріалі мультикультуральних суспільств Західного Світу, де внаслідок процесів імміграції від зустрічі різних культур відбувається зіткнення двох систем цінностей: західної, що виходить із концепту людини як індивіда, і східної, що розглядає людину передовсім як складову великої родини.

 

Ключові слова індивідуальні права; колективні права; універсалії; номіналізм; реалізм; лібералізм; комунітаризм
References
List of legal documents
Legislation
1. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of
Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian).
2. Zahalna deklaratsiia prav liudyny [Universal Declaration of Human Rights] vid
10 hrudnia 1948 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (accessed:
01.06.2018) (in Ukrainian).
Bibliography
Authored books
3. Searle J, The Construction of Social Reality (The Free Press 1995) (in English).
4. Miller S, Social Action: A Teleological Account (Cambridge University Press 2001)
(in English).
5. Heorhitsa A, Konstytutsiine pravo zarubizhnykh krain [Constitutional Law of Foreign
Countries] (Aston 2003) (in Ukrainian).
6. Holovatyi S, Pro liudski prava [On Human Rights] (Dukh i Litera 2016) (in Ukrainian).
7. Kelman M ta Murashyn O, Zahalna teoriia derzhavy i prava [General Theory of State
and Law] (Kondor 2006) (in Ukrainian).
8. Kimlika U, Sovremennaja politicheskaja filosofija: vvedenie [Modern Political Philosophy:
Introduction] (Izdatel’skij dom Gos. Un-ta – Vysshej shkoly jekonomiki 2010)
(in Russian).
9. Pankevych O, Sotsialna derzhava ta prava liudyny “druhoho pokolinnia”
(zahalnoteoretychne doslidzhennia) [Social Welfare State and Human Rights for the
“Second Generation” (a General Theoretical Study)] (Astron 2006) (in Ukrainian).
10. Rabinovych P, Osnovy zahalnoi teorii prava ta derzhavy [Fundamentals of the General
Theory of Law and State] (10-te vyd, Krai 2008) (in Ukrainian).
11. Rymarenko S, Prava natsii ta prava liudyny: mizh Stsilloiu ta Kharibdoiu [Rights
of the Nation and Human Rights: between Scylla and Charybdis] (Svitohliad 2005)
(in Ukrainian).
12. Skakun O, Teoriia derzhavy i prava [Theory of State and Law] (3-tie vyd, Alerta 2012)
(in Ukrainian).
13. Sorokin P, Social’naja i kul’turnaja dinamika: issledovanie izmenenij v bol’shih sistemah
iskusstva, istiny, jetiki, prava i obshhestvennyh otnoshenij [Social and Cultural Dynamics:
Study of Changes in the Big Systems of Art, Truth, Ethics, Law and Social Relations]
(Izdatel’stvo RHGI 2000) (in Russian).
Edited books
14. Vasak K, ‘Pour une troisieme generation des droits de l’homme’ in Swinarski C (ed),
Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in
Honour of Jean Pictet (Martinus Nijhoff Publishers 1984) 837 (in French).
15. Osipov A, ‘Javljajutsja li gruppovye prava neobhodimym usloviem nediskriminacii i
zashhity men’shinstv?’ [‘Are the Group Rights a Prerequisite for Non-Discrimination
and Protection of Minorities?’] v Mul’tikul’turalizm i transformacija postsovetskih
obshhestv [Multiculturalism and Transformation of Post-Soviet Societies] (Institut
filosofii RAN 2002) (in Russian).
16. Pankevych O, ‘Spir pro universalii yak metodolohichna osnova suchasnykh
doslidzhen pro indyvidualni/kolektyvni prava (do postanovky pytannia)’ [‘A Dispute
on Universals as a Methodological Basis of Modern Research on Individual/
Collective Rights (to the Issue Statement)’] v Zabzaliuk D (red), Derzhavotvorennia ta
pravotvorennia v konteksti yevrointehratsii: III Vseukr. kruhlyi stil [State-Building and
Law-Making in the European Integration Context: Third All-Ukrainian Round Table]
(BONA 2017) (in Ukrainian).
Journal articles
17. K Graham, ‘The moral significance of collective entities’ (2001) 44 Inquiry 21-42
(in English).
18. Vasak K, ‘A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal
Declaration of Human Rights’ (1977) 11 (November) Тhe UNESCO Courier 29 <http://
unesdoc.unesco.org/images/0007/000748/074816eo.pdf#nameddest=48063> accessed
9 July 2018 (in English).
19. Kovban A, ‘Do pytannia udoskonalennia doktryny kolektyvnykh prav’ [‘On the
Issue of Improving the Collective Rights Doctrine’] (2014) 17 Pravova derzhava 109
(in Ukrainian).
20. Melnyk A, ‘Spivvidnoshennia indyvidualnykh ta kolektyvnykh prav liudyny v konteksti
zabezpechennia i zakhystu svobody vyrazhennia pohliadiv’ [‘Correlation of Human
Individual and Collective Rights in the Context of Assurance and Protection of the
Freedom of Opinion and Expression’] (2013) 16 Visnyk Lviv. un-tu Seriia filosofski
nauky 212 (in Ukrainian).
21. Navrotskyi V, ‘Analitychna sotsialna filosofiia pro kolektyvni fenomeny’ [‘Analytical
Social Philosophy on the Collective Phenomena’] (2009) 10 Aktualni problemy
dukhovnosti 293-301 (in Ukrainian).
22. Krivonogova M, ‘Kollektivnye prava: proshloe, nastojashhee, budushhee’
[‘Fundamentals of the General Theory of Law and State’] [2010] 4(14) Juridicheskaja
nauka i pravoohranitel’naja praktika (in Russian).
23. Pankevych O, ‘Liberalizm i komunitaryzm: do pytannia pro dvi paradyhmy suchasnoi
polityko-pravovoi filosofii’ [‘Liberalism and Communitarianism: to the Issue of Two
Paradigms of Modern Political and Legal Philosophy’] [2013] 3(4) Pravo i hromadianske
suspilstvo 122-134 (in Ukrainian).
24. – –, ‘Liberalizm yak osnova yevropeiskoi polityko-pravovoi filosofii suchasnosti (do
postanovky pytannia)’ [‘Liberalism as the Foundation of the European Political and
Legal Philosophy of Modern Times (to the Issue Statement)’] (2014) 2 Naukovyi visnyk
Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav Seriia yurydychna 449-459
(in Ukrainian).
25. Rabinovych P, ‘Biosotsialna sutnist osnovopolozhnykh liudskykh prav’ [‘Biosocial
Essence of Fundamental Human Rights’] [2015] 4(83) Visnyk Natsionalnoi akademii
pravovykh nauk Ukrainy 16-7 (in Ukrainian).
26. – –, ‘Svitova “Bibliia” liudskykh prav (do 60-richchia proholoshennia Vsezahalnoi
deklaratsii prav liudyny)’ [The World “Bible” of Human Rights (to the 60th Anniversary
of the Universal Declaration of Human Rights)] [2009] 1(56) Visnyk Akademii
pravovykh nauk Ukrainy 27 (in Ukrainian).
27. Holovatyi S, ‘Pryntsyp liudskykh prav – odyn iz osnovopolozhnykh pryntsypiv
ukrainskoho konstytutsiinoho ladu’ [‘Human Rights Principle – One of the Fundamental
Principles of the Ukrainian Constitutional System’] (2017) 7 Pravo Ukrainy 104
(in Ukrainian).
28. – –, ‘Triada yevropeiskykh tsinnostei – verkhovenstvo prava, demokratiia, prava
liudyny – yak osnova ukrainskoho konstytutsiinoho ladu. Chastyna tretia: prava
liudyny (stattia 3 Konstytutsii Ukrainy)’ [‘The Triad of European Values – Rule of
Law, Democracy, Human Rights – as the Foundation of the Ukrainian Constitutional
System. Part Three: Human Rights (Article 3 of the Constitution of Ukraine)’] (2015) 1
Pravo Ukrainy 48 (in Ukrainian).
Websites
29. ‘Address of His Holiness John Paul II to the Fiftieth General Assembly of the United
Nations Organization’ (Official Site of the Holy See, 5 October 1995) <https://w2.vatican.
va/content/john-paul-ii/en/speeches/1995/october/documents/hf_jp-ii_spe_05101995_
address-to-uno.html> accessed 19 July 2018.
30. Shavcova A, ‘Kollektivnye prava i svobody cheloveka’ [‘Collective Human Rights
and Freedoms’] (Jelektronnaja biblioteka Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta)
<http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/51839/1/%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%
9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20
%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90%20%D0%98%20%D0%A1%D0%92
%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%94%D0%AB%20%D0%A7%D0%95%D0%9B%D
0%9E%D0%92%D0%95%D0%9A%D0%90.pdf> accessed 6 June 2018 (in Russian).
31. Veniamin C, ‘Individ i obshhestvo: kollektivnye konstitucionnye prava’ [‘An Individual
and Society: Collective Constitutional Rights’] (Zakon i porjadok) <http://zakon.rin.
ru/cgi-bin/view.pl?midr=482&id=338&npage=2&pagein=1> accessed 9 July 2018
(in Russian).
32. Soros D, ‘Ostannii shans Yevropy: 7 porad vid Dzhordzha Sorosa, yak vyrishyty
mihratsiinu kryzu’ [‘Europe’s Last Chance: 7 Pillars Advised by George Soros to Fix
the Refugee Crisis’ European Truth’] (Yevropeiska pravda, Kyiv, 1 Serpen 2016) <http://
www.eurointegration.com.ua/articles/2016/08/1/7052763/> accessed 14 July 2018
(in Ukrainian).
Thesis
33. Regeda E, ‘Kollektivnye prava jetnicheskih obshhnostej v konstitucionnom prave
Rossijskoj Federacii’ [‘Collective Rights of Ethnic Communities in Constitutional Law
of the Russian Federation’] (avtoref dis kand jurid nauk, Penzenskij gos un-t 2009)
(in Russian).