Назва статті Вплив Загальної декларації прав людини на формування фундаментальних правозахисних актів Європейського Союзу
Автори
кандидат юридичних наук,
провідний науковий співробітник
Львівської лабораторії прав людини і громадянина
Науково-дослідного інституту державного будівництва
та місцевого самоврядування НАПрН України
(м. Львів, Україна)
svatolex@gmail.com
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2018
Сторінки [140-150]
DOI 10.33498/louu-2018-09-140
Анотація

10 грудня 1948 р. після ретельної підготовчої роботи та довготривалого обговорення окремих статей 48 державами – членами Організації Об’єднаних Націй була урочисто прийнята та проголошена Загальна декларація прав людини (Декларація). Нині день прийняття цього документа, який, без сумніву, став наріжним каменем сучасних всесвітньої та регіональних систем захисту прав людини, щорічно святкується у всьому світі як День прав людини. Зокрема, 10 грудня 2018 р. людство святкуватиме 70-річчя прийняття Декларації. Для України це святкування має особливе значення: є підстави вважати, що ще задовго до подій Другої світової війни, які безпосередньо спричинили прийняття цього акта, українські науковці – випускники юридичного факультету Львівського університету безпосередньо долучилися до формування ідеології та системи прав людини, які на 90 % визначили зміст і структуру Декларації. Імена цих науковців – Г. Лаутерпахт і Р. Лемкін. У статті здійснено загальнотеоретичний аналіз впливу Декларації на становлення сучасної системи міжнародних, зокрема європейських, актів з прав людини. В основу дослідження покладено гіпотезу про те, що, з одного боку, головні ідеї Декларації є загалом ідеологічною основою Хартії основних прав Європейського Союзу (Хартія ЄС), а з другого – норми зазначеної Хартії ЄС якісно розвивають положення Декларації, забезпечуючи змістовну конкретизацію прав та свобод людини і створюючи більш ефективні передумови їх юридичного гарантування. Метою статті є, зважаючи на складність і багатогранність означених питань, нагальна потреба у подальших наукових розвідках із цієї проблематики, зокрема в аспекті впливу Декларації на ідейну спрямованість та правозахисні принципи Хартії ЄС. Одним із завдань дослідження є з’ясування питомої ваги відображення ціннісних орієнтацій, закладених в основу Декларації (зокрема, таких як гідність людини, взаємозалежність, неподільність фундаментальних прав людини, спрямованість усіх категорій прав людини на створення належних умов існування та розвитку індивіда) у Хартії ЄС. Відтак у статті застосовано діалектичний, порівняльно-правовий, конкретно-історичний підходи дослідження. Зазначені вище методологічні принципи, на нашу думку, дають змогу простежити “генетичну спорідненість” норм Декларації із положеннями Хартії ЄС, а також максимально реалістично оцінити та розробити відповідну програму адаптації законодавства України до праволюдинних стандартів ЄС. 

Ключові слова права людини; гідність людини; соціальний прогрес; свобода; рівність; солідарність
References
List of legal documents
Legislation
1. Zahalna deklaratsiia prav liudyny [Universal Declaration of Human Rights] vid
10 hrudnia 1948 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (accessed:
28.09.2018) (in Ukrainian).
Bibliography
Authored books
2. Caltung J, Human Rights in Another Key (Polity Press 1994) (in English).
3. Lukashova E, Prava cheloveka: uchebnik dlja vuzov [Human Rights: Textbook for
Universities] (Norma-Infra 2012) (in Russian).
4. Manov G, Teorija gosudarstva i prava [Theory of State and Law] (Bek 2008) (in Russian).
5. Rabinovych P, Osnovy zahalnoi teorii prava ta derzhavy: navchalnyi posibnyk
[Fundamentals of the General Theory of Law and State: Textbook] (Krai 2008)
(in Ukrainian).
6. Rasskazov L i Uporov I, Estestvennye prava cheloveka [Natural Human Rights] (Znanie
2001) (in Russian).
Edited books
7. Pendak A (pereklad), ‘Khartiia osnovnykh prav Yevropeiskoho Soiuzu’ [‘Charter of
Fundamental Rights of the European Union’] v Shevchuk S (red), Nitstskyi dohovir
ta rozshyrennia Yevropeiskoho Soiuzu [The Treaty of Nice and the Enlargement of the
European Union] (Lohos 2001) (in Ukrainian).
8. Shevchuk S, ‘Khartiia osnovnykh prav dlia novoi Yevropy’ [‘Charter of Fundamental
Rights of the European Union’] v Shevchuk S (red), Nitstskyi dohovir ta rozshyrennia
Yevropeiskoho Soiuzu [The Treaty of Nice and the Enlargement of the European Union]
(Lohos 2001) (in Ukrainian).
Journal articles
9. Dobrianskyi S, ‘Prava i svobody liudyny: klasychna doktryna i suchasna kontseptsiia (do
porivnialnoi kharakterystyky)’ [‘Human Rights and Freedoms: Classical Doctrine and
Modern Concept (on the Comparative Characteristics)’] (2001) 36 Visnyk Lvivskoho
Universytetu. Seriia yurydychna 5 (in Ukrainian).
10. Dobrianskyi S, ‘Khartiia osnovnykh prav Yevropeiskoho Soiuzu: prychyny pryiniattia
ta znachennia’ [‘Charter of Fundamental Rights of the European Union: Grounds for
Adoption and Significance’] (2002) 11 Pravo Ukrainy 8 (in Ukrainian).
11. Rabinovych P ta Dobrianskyi S, ‘Retsenziia na knyhu profesora Londonskoho
universytetskoho koledzhu F. Sendsa “Doroha Skhid – Zakhid. Vytoky henotsydu
i zlochyniv proty liudianosti” (London, 2016)’ [‘Review of the Book by Ph. Sands,
Professor of University College London “East West Street. On the Origins of
Genocide and Crimes against Humanity” (London, 2016)’] (2017) 4 Pravo Ukrainy 62
(in Ukrainian).
12. Rabinovych P, ‘Zmist i obsiah prav liudyny: vsesvitnia unifikatsiia chy natsionalna
dyversyfikatsiia?’ [‘Human Rights Contents and Scope: Global Unification or National
Diversification?’] (2001, 17-23 lystopada) Yurydychnyi visnyk Ukrainy 8 (in Ukrainian).
13. Spasybenko S, ‘Sotsyalnaia ydentychnost cheloveka’ [‘Social Identity of a Person’]
(2011) 1 Sotsyalno-humanytarnыe znanyia 54-5 (in Russian).