Назва статті До історії розробки та прийняття Цивільного кодексу України (2003 р.)
Автори

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (м. Київ, Україна) 11gaua363@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2019
Сторінки [16-26]
DOI 10.33498/louu-2019-01-016
Анотація

У статті аналізуються важливі історичні аспекти процесу розробки та прийняття Цивільного кодексу України 2003 р. (ЦК України). Метою статті є відтворення передумов та історичних етапів розробки та прийняття ЦК України як основного акта цивільного законодавства. Вказано, що для оновлення кодифікованого законодавства у приватноправовій сфері розпорядженням Міністерства юстиції України було створено три робочі групи по розробці проектів Цивільного, Сімейного та Господарського кодексів, які працювали незалежно одна від одної, що згодом призвело до певних розбіжностей у законодавчому вирішенні низки актуальних питань правового регулювання майнових та особистих немайнових відносин, зокрема за Цивільним та Господарським кодексами. Водночас згадано й про існування дискусій між “цивілістами” і “господарниками” у процесі розробки відповідних кодифікованих актів з приводу визначення природи та галузевої приналежності корпоративних правовідносин, а отже, і щодо предмета їх регулювання нормами цивільного чи господарського права. Зазначається, що основним завданням на перших етапах розробки проекту важливо було визначитися з концепцією нового ЦК України, яка мала вигляд багаторівневої системи, в якій на верхньому щаблі містилися її макроскладові (ідея природного приватного права, співвідношення природного права та закону, верховенство права у приватноправовій сфері тощо), а на нижніх – теорії окремих інститутів, їх частин та окремих положень. При визначенні в ЦК України предмета регулювання цивільного права важливим виявилося питання щодо співвідношення його з іншими галузями приватного права, зокрема сімейним правом. Вказується, що у структурі проекту ЦК України (книга восьма) передбачалися деякі положення щодо міжнародного приватноправового регулювання цивільних відносин за участю іноземного елемента. Однак цю частину проекту було вилучено на останньому етапі проходження його у Верховній Раді України. Як зазначає автор, 5 червня 1997 р. проект ЦК України було прийнято у першому читанні (“за” проголосувало 230 народних депутатів). І лише 16 січня 2003 р. ознаменувалося датою прийняття цього вкрай важливого для України законодавчого акта – ЦК України.

 

Ключові слова Цивільний кодекс України; історія прийняття; розробка законодавства; норма права; цивільні відносини; концепція правового регулювання
References

List of legal documents
Legislation 
1. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [The Economic Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV (accessed: 24.12.2018) (in Ukrainian). 
2. Simeinyi kodeks Ukrainy [The Family Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 10 sichnia 2002 r. № 2947-III (accessed: 24.12.2018) (in Ukrainian). 
3. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV (accessed: 24.12.2018) (in Ukrainian). 

Bibliography
Authored books 
4. Belianevych O ta Miahkyi A, Korporatyvne upravlinnia za zakonodavstvom Ukrainy: teoretyko-prykladni problemy: monohrafiia [Corporate Governance under the Legislation of Ukraine: Theoretical and Applied Problems: Monograph] (Naukovo-doslidnyi instytut pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva imeni akademika F H Burchaka Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 2017) (in Ukrainian). 
5. Kharytonov E ta Kharytonova O, Pryvatne pravo yak kontsept: poshuk paradyhmy: monohrafiia [Private Law as a Concept: the Search for a Paradigm: Monograph] (Feniks 2014) (in Ukrainian). 
6. Kozhevnikova V, Teoretyko-metodolohichni zasady obmezhennia osobystykh nemainovykh ta mainovykh prav subiektiv simeinykh vidnosyn: monohrafiia [Theoretical and Methodological Principles of Limitation of Personal Non-property and Property Rights of Subjects of Family Relations: Monograph] (Pidruchnyky i posibnyky 2016) (in Ukrainian). 
7. Kravchuk V, Korporatyvne pravo. Naukovo-praktychnyi komentar zakonodavstva ta sudovoi praktyky [Corporate Law. Scientific and Practical Commentary on Legislation and Jurisprudence] (Istyna 2005) (in Ukrainian). 
8. Romovska Z, Chas vybrav mene: pravo, yurydychna publitsystyka, spohady, ese [Time Chose Me: Right, Legal Journalism, Memories, Essay] (Pretsedent 2018) (in Ukrainian). 
9. Shcherbyna V, Subiekty hospodarskoho prava: monohrafiia [Subjects of Economic Law: Monograph] (Iurinkom Inter 2008) (in Ukrainian). 
10. Vinnyk O, Problemy pravovoho rehuliuvannia korporatyvnykh i partnerskykh vidnosyn [Problems of Legal Regulation of Corporate and Partner relations] (Naukovo-doslidnyi instytut pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva imeni akademika F H Burchaka Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 2018) (in Ukrainian

Edited books
11. Luts V, ‘Korporatyvne pravo – pidhaluz tsyvilnoho prava Ukrainy’ [‘Corporate Law – a Subdivision of Civil Law of Ukraine’] v Korporatyvne pravo Ukrainy: problemy teorii ta praktyky: monohrafiia [Corporate Law of Ukraine: Issues of Theory and Practice: Monograph] (Suprun V P 2017) (in Ukrainian). 
12. Spasybo-Fatieieva I, ‘Tsyvilnyi ta Hospodarskyi kodeksy yak osnovni dzherela korporatyvnoho prava [Civil and Commercial Codes as the Main Sources of Corporate Law] v Korporatyvne pravo Ukrainy: pidruchnyk [Corporate Law of Ukraine: Textbook] (Iurinkom Inter 2010) (in Ukrainian). 
13. Zhornokui Yu, ‘Pravova pryroda korporatyvnykh vidnosyn: suchasnyi etap rozvytku doktryny’ [‘Legal Nature of Corporate Relations: the Modern Stage of the Development of Doctrine’] v Spohady pro Liudynu, Vchenoho, tsyvilista-epokhu (do 85-richchia vid dnia narodzhennia akademika Yaroslavny Mykolaivny Shevchenko) [Memories of the Personality, the Scholar, the Epoch Civilist (on the 85th Birth Anniversary of Academician Yaroslavna Mykolaivna Shevchenko)] (Artek 2017) (in Ukrainian). 

Journal articles
14. Bohdanov E, ‘Mesto korporatyvnoho prava v rossyiskoi pravovoi systeme’ [‘The Place of Corporate Law in the Russian Legal System’] (2016) 3 Zhurnal predprynymatelskoho y korporatyvnoho prava (in Russian). 
15. Dovhert A, ‘Kontseptsiia kodyfikatsii pryvatnoho prava Ukrainy’ [‘The Concept of Private Law Codification in Ukraine’] (2018) Pryvatne pravo i pidpryiemnytstvo. Vybrani pratsi (in Ukrainian). 
16. – –, Kuznietsova N, ‘Uchast ukrainskykh tsyvilistiv u pidhotovtsi modelnoho tsyvilnoho zakonodavstva’ [‘Participation of Ukrainian Civilians in the Preparation of Model Civil Law’] (1997) 1(6) Ukrainske pravo (in Ukrainian).