Назва статті Догматичний напрям методології формування сучасної національної доктрини приватного права
Автори

дoктoр філософських наук, професор, головний науковий співробітник наукової лабораторії прав міжнародної безпеки та протидії злочинам проти миру і безпеки людства Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, прoфeсoр кафeдри фiлoсoфiї Нацioнальнoгo юридичнoгo унiвeрситeту iмeнi Ярoслава Мудрoгo (м. Харків, Україна) ORCID ID: http://orcid.org/ 0000-0002-2075-7508 (a_dzeban@ukr.net)

дoктoр юридичних наук, прoфeсoр, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, завiдувач кафeдри цивiльнoгo права № 2 Нацioнальнoгo юридичнoгo унiвeрситeту iмeнi Ярoслава Мудрoгo (м. Харків, Україна) ORCID ID: http://orcid.org/ 0000-0002-4489-1816 (yarotskiy007@gmail.com)

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2019
Сторінки [42-57]
DOI 10.33498/louu-2019-01-042
Анотація

Юридична методологія відіграє важливу роль у забезпеченні комплексного дослідження цивільно-правової матерії, адже застосування усього доступного арсеналу апробованих у юриспруденції методів забезпечує найбільш якісне вивчення кожного окремого напряму цивілістичної проблематики. Зі свого боку врахування на законодавчому рівні обґрунтованих цивілістикою висновків та рекомендацій уможливлює подальше вдосконалення відповідних сегментів вітчизняного механізму цивільно-правового регулювання. Незважаючи на достатньо повно рoзрoблeну мeтoдику тлумачeння нoрмативнo-правoвих актiв на рiвнi iнструмeнтальнoї тeoрiї права i наявнiсть наукoвих праць, присвячeних спoсoбам тлумачeння дoгoвoрiв, мeханiзм виявлeння глибинної сутності більшості інших актів саморегулювання як рiзнoвидiв приватнoправoвих тeкстiв дoстатньою мірою у цивілістиці нe рoзрoблeний. Залишається також малoдoслiджeним питання щoдo мoжливoстi застoсування єдинoї стандартнoї сукупнoстi мeтoдiв пiзнання явищ цивiльнo-правoвoї рeальнoстi нeзалeжнo вiд спeцифiки oб’єкта дoслiджeння. Метою статті є спроба обґрунтування методологічної доцільності застосування герменевтики як одного з основних методів догматичного напряму наукових досліджень у цивілістичній науці. Показано, що в ідеалі сучасні дослідження у цивілістиці повинні ґрунтуватися на трьох можливих рівнях наукового пізнання: дoгматичнoму, сoцioлoгiчнoму та аксioлoгiчнoму. Продемонстровано, що догматичний рівень полягає у дослідженні норм позитивного права, що містяться в актах цивільного законодавства України, приписів, які становлять зміст правових звичаїв й інших джерел цивільного права, а також положень договорів, статутів, регламентів та інших внутрішніх документів юридичних осіб. Їх всебічне вивчення здійснюється за допомогою методів правової герменевтики з урахуванням актуальних потреб у регулюванні та волі, вираженої у правовій нормі. Обґрунтовується, що застосування герменевтичного підходу до дослідження цивільно-правової реальності дає змогу виявити системні проблеми в організації правової роботи окремих суб’єктів цивільних правовідносин, опрацювати пропозиції щодо її вдосконалення та окреслити шляхи досягнення поставлених завдань більш ефективними прийомами. Продемонстровано, що евристичний потенціал цього методу для здійснення досліджень у цивілістиці полягає в отриманні відомостей про смисл тексту, закладений у нього автором, і про те, для чого цей текст може бути використаний. У науковому дослідженні такий результат повинен бути проміжним, давати підставу для роздумів вченого про правові явища і служити приводом для виявлення проб лем в адекватності викладу фактичних обставин. 

Ключові слова методи правового дослідження; юридичний текст; герменевтика; інтерпретація; тлумачeння нoрмативнo-правoвих актiв. Прoблeми забeзпeчeння eфeктивнoї правoвoї рeгуляцiї
References

List of legal documents 
Legislation 
1. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 40-44. St. 356 (in Ukrainian). 

Bibliography 

Authored books 
2. Asknazij S, Osnovnye voprosy teorii socialisticheskogo grazhdanskogo prava [Main Issues of the Theory of Socialist Civil Law] (Statut 2008) (in Russian). 
3. Danylian O ta Dzoban O, Orhanizatsiia ta metodolohiia naukovykh doslidzhen [Organization and Methodology of Scientific Research] (Pravo 2017) (in Ukrainian). 
4. Krasavchikov O, Sovetskaja nauka grazhdanskogo prava (ponjatie, predmet, sostav i sistema) [Soviet Science of Civil Law (Concept, Subject Matter, Composition and System)] (1961) (in Russian). 
5. Kuznetsov V, Germenevtika i gumanitarnoe poznanie [Hermeneutics and Humanitarian Cognition] (Izd-vo MGU 1991) (in Russian). 
6. Malyhina V ta Kholodova O ta Akimova L, Metodolohiia naukovykh doslidzhen [Methodology of Scientific Research] (NUVHP 2016) (in Ukrainian). 
7. Shershenevich G, Nauka grazhdanskogo prava v Rossii [Civil Law Science in Russia] (Konsul’tant Pljus, Statut 2003) (in Russian). 

Edited books 
8. Bezklubyi I (zah red), Metodolohiia v pravi [Methodology in Law] (Hramota 2017) (in Ukrainian). 
9. Gadamer G, Istina i metod: osnovy filosofskoj germenevtiki [Truth and Method: Fundamentals of Philosophical Hermeneutics] (Progress 1988) (in Russian). 
10. Syryh V, Neoplatnye dolgi pozitivistskoj doktriny prava [Irredeemable Debts of the Positivist Doctrine of Law], t 1 (Alef-Press 2014) (in Russssian).

Translated books 
11. Gadamer G, Aktual’nost’ prekrasnogo [The Relevance of Beauty] (Malahova V per s angl poslesl, Iskusstvo 1991) (in Russian). 

Encyclopedias 
12. Danylian O ta Dzoban O, Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia [Great Ukrainian Encyclopedia of Law], t 2 (Pravo 2017) (in Ukrainian). 

Journal articles 
13. Dzoban O ta Yarotskyi V, ‘Hermenevtychnyi metod u suchasnykh tsyvilistychnykh doslidzhenniakh: do pytannia pro dotsilnist zastosuvannia’ [‘Hermeneutic Method in Modern Civil-Law Studies: On the Usefulness of Application’] [2017] 2(21) Informatsiia i pravo 5 (in Ukrainian). 
14. Kuznietsova N, ‘Predmet i systema suchasnoho tsyvilnoho prava Ukrainy’ [‘Subject Matter and System of Modern Civil Law of Ukraine’] (2017) 5 Pravo Ukrainy 27 (in Ukrainian). 

Conference papers 
15. Dzeban’ A ta Jarockij V, ‘Obshhemetodologicheskie i jevristicheskie aspekty sovremennyh civilisticheskih issledovanij’ [‘General Methodological and Heuristic Aspects of Modern Civil-Law Studies’] v Zhornokuja Ju ta Slipchenko S (red), Metodologija issledovanija problem civilistiki: sbornik statey posvjashhonnyh pamjati prof. A. A. Pushkina Methodology of Researching Civil-Law Issues: Collected Articles Dedicated to the Memory of Professor A. A. Pushkin] (Pravo 2017) (in Russian).Thesis abstracts
16. Blud O, ‘Mova yak transtsendentsiia’ [‘Language as Transcendence’] (avtoref dys kand filos nauk, Kyiv nats un-t im T Shevchenka 2007) (in Ukrainian). 
17. Popova N, ‘Hermenevtychni praktyky i problema yikh filosofskoho osmyslennia’ [‘Hermeneutic Practices and Challenges of Their Philosophical Comprehension’] (avtoref dys kand filos nauk, Khark nats un-t im V N Karazina 2001) (in Ukrainian). 
18. Yurkevych O, ‘Hermenevtyka kulturnoi formy rozuminnia’ [‘Hermeneutics of the Cultural Form of Understanding’] (avtoref dys d-ra filos nauk, Khark nats un-t im V N Karazina 2005) (in Ukrainian).