Назва статті Розвиток доктрини немайнових відносин в Україні
Автори

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) prof.e.kokhanovskaya@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2019
Сторінки [93-104]
DOI 10.33498/louu-2019-01-093
Анотація

У статті розглядаються проблеми розвитку доктрини немайнових відносин в Україні, а саме: стан дослідження сфери особистих немайнових прав, інформаційних відносин, відносин інтелектуальної власності. Актуальність і стрімкий розвиток теорії цивільного права в усіх зазначених напрямах пов’язується автором із досягненнями ери інформаційного суспільства і все більш повним усвідомленням людьми значення своєї особистості, її неповторності, унікальності й цінності. Додаткову актуальність питанням, що висвітлюються, надає дискусія щодо можливості повноцінного закріплення на доктринальному і законодавчому рівнях зобов’язань із немайновим змістом, яка розглядається автором з точки зору готовності вітчизняних цивілістів сприймати на сучасному етапі таку конструкцію в межах зобов’язального права. Проаналізовано стан, головні наукові підходи, тенденції розвитку системи немайнових прав на шляху до рекодифікації вітчизняного приватного права. Акцентується увага на значенні феномену інформації і творчості, окремих особистих немайнових прав для розвитку громадянського суспільства в Україні. Надається характеристика зобов’язань немайнового змісту з точки зору основних ознак та особливостей зобов’язальних відносин. Доводиться своєчасність і перспективність подальшого дослідження зобов’язальних відносин немайнового змісту для подальшого їх законодавчого закріплення у Цивільному кодексі України (ЦК України). На основі положень теорій особистих немайнових прав, права інтелектуальної власності та інформаційних прав прогнозується подальший стрімкий розвиток інсти туту немайнових прав, основне місце в якому відведено особистим немайновим правам фізичної особи. З урахуванням змін, які відбулися після прийняття чинного ЦК України, у зазначених сферах розроблено рекомендації щодо реформування цього інституту як єдиного цілого, а також наведено аргументи для реформу-вання інституту зобов’язальних відносин з урахуванням особливостей зобов’язань немайнового змісту. Для вирішення проблем немайнових відносин у подальшому доцільне проведення комплексних досліджень всіх інститутів, зокрема інформаційних прав, права інтелектуальної власності, особистих немайнових прав у їх сукупності для врахування взаємовпливу на кожного з них, а також на інші інститути цивільного права.

 

Ключові слова доктрина немайнових відносин; інформаційні відносини; відносини інтелектуальної власності; особисті немайнові права; зобов’язання із немайновим змістом
References

List of legal documents 

Legislation 
1. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV (accessed: 23.11.2018) (in Ukrainian). 

Bibliography 

Authored books 
2. Pokrovskyy Y, Osnovnye problemy hrazhdanskoho prava [Major Issues of Civil Law] (Statut 1998) (in Russian). 

Edited books 
3. Kuznyetsova N (zag red), Pravova systema Ukrainy: istoriia, stan ta perspektyvy [Legal System of Ukraine: History, Current Situation and Prospects], t 3: Tsyvilno-pravovi nauky. Pryvatne pravo [Civil-Law Sciences. Private Law] (Pravo 2008) (in Ukrainian). 
4. – – (zag red), Pravova doktryna Ukrainy [Legal Doctrine of Ukraine], t 3: Doktryna 
pryvatnoho prava Ukrainy [Private Law Doctrine in Ukraine] (Pravo 2013) (in Ukrainian) 
5. Stefanchuk R (red), Lychnye neymushchestvennye prava: problemy teoryy y praktyky prymenenyya: sbornik statey i inykh materialov [Personal Non-Property Rights: Issues of Theory and Application Practice: Collected Articles and Other Materials] (Yurynkom Ynter 2010) (in Ukrainian). 
6. Stepanov S (zag red), Hrazhdanskoe pravo: uchebnik [Civil Law: Textbook], t 1 (Prospekt 2010) (in Russian).