Назва статті Децентралізація і місцеве самоврядування у контексті зміцнення народовладдя в Україні
Автори

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного і муніципального права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1973-9310 v.a.seryogin@karazin.ua

 

докторка юридичних наук, професорка, членкиня-кореспондентка НАПрН України, заслужена діячка науки і техніки України, директорка Науково-дослідного інституту державного будівництва і місцевого самоврядування НАПрН України (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0107-834X ndi_db_ms@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2019
Сторінки [158-174]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-10-158
Анотація

За останнє десятиліття вектор демократичних рухів і реформ досяг глобального масштабу, а демократична децентралізація поширилася по всьому світу. Як наслідок, нині близько 95 % демократичних країн мають органи влади субнаціонального (регіонального чи місцевого) масштабу, яким передаються політичні, фіскальні та адміністративні повноваження.

 Твердження на користь демократичної децентралізації та зміцнення місцевого самоврядування часто ґрунтуються на тому, що демократизація і розширення повноважень субнаціональних о рганів влади призведуть до більшої підзвітності й відповідальності публічної влади перед місцевими жителями і зроблять врядування більш адаптованим до місцевих потреб та уподобань.

Метою статті є розгляд сутності і типів децентралізації, переваг і недоліків, розкриття її співвідношення з народовладдям та визначення тих моделей демократії, які найбільше корелюють із реформою щодо децентралізації й можуть бути найбільш ефективними в умовах розширення компетенції місцевого са-моврядування в Україні. Здійснено кваліфікацію реформи територіальної організації влади та місцевого самоврядування в Україні, розпочатої в 2014 р., із точки зору типів децентралізації та очікуваної моделі локальної демократії, котрої планується досягти. Звертається увага на правові межі реформи децентралізації, характер тих функцій, що підлягають розподілу, на необхідність забезпечення додаткових повноважень місцевого самоврядування достатніми мате ріальнофінансовими ресурсами, на проблему місцевої автономії та систему стримувань і противаг у відносинах між центральними й місцевими органами влади, на роль неурядових організацій у розгортанні реформи та зміцненні місцевого самоврядування.

Обґрунтовується думка, що реформа децентралізації не повинна обмежуватися інституційними змінами (змінами конституційного дизайну на субнаціональному рівні), а має забезпечити перехід від консультативної до партисипативної демократії, коли кожен член територіальної громади матиме право і реальну здатність безпосередньо або через виборних представників впливати на процес вироблення і зміст публічно-владних рішень, які безпосередньо визначають умови життя на відповідній території. Стверджується, що саме партисипативна демократія може слугувати ефективним інструментом протидії консолідації влади в руках зацікавлених бізнес-груп та політичних еліт, що захищають свої корпоративні інтереси. Звертається увага на необхідність підвищення легальної громадянської активності на місцевому рівні та посилення ролі органів самоорганізації населення як “інститутів сусідського самоврядування”.

 

Ключові слова місцеве самоврядування; децентралізація; локальна демократія; партисипативна демократія
References

Bibliography

Authored books

1. Crenson M and Ginsberg B, Downsizing Democracy: How America Sidelined Its Citizens and Privatized Its Public (The Johns Hopkins University Press 2002) (in English).

2. Kuibida V, Pryntsypy i metody diialnosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia [Principles and Methods of Local Self-Government Bodies Activity] (MAUP 2004) (in Ukrainian).

 

Edited books

3. Mishyna N, ‘Propozytsii shchodo vdoskonalennia zakonodavstva Ukrainy pro orhany samoorhanizatsii naselennia’ [‘Proposals to Improve the Legislation of Ukraine on SelfOrganization Bodies’] v Orzih M (obshh red), Doktrinal’noe soprovozhdenie juridicheskoj praktiki: istorija i sovremennyj opyt kafedry konstitucionnogo prava: sbornik nauchnoprakticheskih statej [Doctrinal Support of Legal Practice: History and Modern Experience of the Department of Constitutional Law: a Collection of Scientific and Practical Articles] (Jurid lit-ra 2007) (in Ukrainian).

 

Journal articles

4. Briffault R, ‘The Rise of Sublocal Structures in Urban Governance’ (1997) 82 Minnesota Law Review 503 (in English).

5. Frug G, ‘Decentering Decentralization’ (1993) 60 University of Chicago Law Review 253 (in English). 6. Mergel I, ‘Distributed Democracy: SeeClickFix.Com for Crowdsourced Issue Reporting’ (2012) SSRN Electronic Journal <https://ssrn.com/abstract=1992968> (accessed: 29.08.2019) (in English).

7.Pandey, ‘Democracy and Decentralisation’ (2005) SSRN Electronic Journal <https:// ssrn.com/abstract=878432> (accessed: 29.08.2019) (in English).

8. Datsii N, ‘Napriamy vdoskonalennia diialnosti mistsevoho samovriaduvannia’ [‘Areas of Improvement of Local Self-Government Activity’] (2007) 3 Derzhava ta rehiony 48 (in Ukrainian).

9. Pelivanova N, ‘Napriamy udoskonalennia zakonodavchoi rehlamentatsii diialnosti orhaniv samoorhanizatsii naselennia’ [‘Areas of Legislative Regulation Improvement of Self-Organization of Population Bodies Activity’] [2009] 1(10) Stratehichni priorytety 205 (in Ukrainian).

10. Samoilenko T, ‘Orhany samoorhanizatsii naselennia na seli yak diievyi instrument mistsevoho rozvytku’ [‘Self-Government Bodies in Rural Areas as an Effective Tool for Local Development’] (2016) 7 Ekonomika i suspilstvo 146 (in Ukrainian).

11. Shumliaieva I, ‘Orhanizatsiino-pravovi zasady diialnosti orhaniv samoorhanizatsii naselennia v Ukraini’ [‘Organizational and Legal Principles of Activity of Bodies of selfOrganization of Population in Ukraine’] [2009] 2(2) Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia: zbirnyk naukovykh prats 302 (in Ukrainian).

12. Tkachenko V, ‘Normatyvno-pravove zabezpechennia diialnosti orhaniv samoorhanizatsii naselennia v Ukraini’ [‘Legal Support of Activities of Self-Organization Bodies of the Population in Ukraine’] [2014] 1(20) Visnyk Natsionalnoho universytetu “Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho” 231 (in Ukrainian).

 

Websites

13. ‘Derzhava u smartfoni: Zelenskyi zibrav na Bankovii ekspertiv iz e-posluh’ [‘The State in the Smartphone: Zelensky Gathers E-Services Experts at Bankova Street’] (Ukrinform) <https://www.ukrinform.ua/amp/rubric-technology/2720454-derzava-usmartfonizelenskijzibrav-na-bankovij-ekspertiv-iz-eposlug.html> (accessed: 29.08.2019) (in Ukrainian).