Назва статті Особливості юридичної техніки Кодексу України про адміністративні правопорушення
Автори

доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії та практики законотворчої діяльності Інституту законодавства Верховної Ради України (Київ, Україна) kxenon46@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2019
Сторінки [214-228]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-10-214
Анотація

Адміністративне право переживає період свого бурхливого розвитку та поступово охоплює нові сфери суспільних відносин.

З метою удосконалення процесу підготовки адміністративних актів необхідно звернутися до юридичної техніки, яка дає можливість уникнути колізій, дублювання та інших недоліків. З огляду на це доцільно розглянути відповідність вимогам юридичної техніки Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) із застосуванням кількісних показників, що дасть змогу виявити позитивні та негативні риси цього акта.

Сьогодні в Україні відбувається процес реформування правової системи, що призвів до внесення законопроєктів, які мають відповідати вимогам Конституції та іншим нормативно-правовим актам України.

Метою статті є дослідження юридичної техніки КУпАП. Розглянуто доктринальні підходи до змісту прийомів та засобів, практичних правил юридичної техніки та показано, що на цьому етапі в юриспруденції відсутнє універсальне визначення зазначеного поняття, тому необхідна систематизація існуючих підходів.

Запропоновано розглянути юридичну техніку КУпАП шляхом виділення трьох груп: 1) дослідження принципів права; 2) дослідження правил; 3) кількісні показники.

Автор доходить висновку, що юридична техніка КУпАП побудована на законності, офіційному характері, обґрунтованості, чіткості, ясності, точності, а також оперативності. Кодифікований акт відповідає таким вимогам юридичної техніки, як відповідність правилам оформлення, мовним, структурним, логічним. При цьому недоліком документа є відсутність окремої глави, в якій викладено термінологію та надано з’ясування основних дефініцій. Побудова КУпАП базується на логічній схемі, яка починається від фіксації факту адміністративного правопорушення і закінчується порядком виконання постанов у таких провадженнях.

Недоліком юридичної техніки є наявність статей, які відрізняються великою кількістю знаків та дієприкметникових і дієприслівникових зворотів, що значно ускладнює використання КУпАП на практиці. Дослідження кількісних показників документа показало, що найбільшу увагу законодавець приділив адміністративним правопорушенням, пов’язаним із посяганням на порядок управління, при цьому сам текст має значну нерівномірність у побудові матеріалу.

 

Ключові слова нормативно-правовий акт; Кодекс України про адміністративні правопорушення; адміністративне право; кількісні показники; юридична техніка; правове регулювання
References

Bibliography

Authored books

1. Alekseev S, Obshchaia teoryia prava [General Theory of Law] (1982) (in Russian).

2. Dzeiko Zh, Zakonodavcha tekhnika v Ukraini: istoryko-teoretychne doslidzhennia [Legislative Technique in Ukraine: Historical and Theoretical Research] (Kyivskyi universytet 2007) (in Ukrainian).

3. Ryndiuk V, Problemy zakonodavchoi tekhniky v Ukraini: teoriia ta praktyka [Legislative Technique Issues in Ukraine: Theory and Practice] (Iurydychna dumka 2012) (in Ukrainian).

 

Edited books

4. Shutak I, ‘Zakonotvorennia v suchasnykh yevropeiskykh pravovykh systemakh: tekhniko-tekhnolohichnyi aspekt’ [‘Lawmaking in Modern European Legal Systems: The Technical and Technological Aspect’] v Shutak I (red), Problemy zakonodavchoho rehuliuvannia poriadku rozrobky ta pryiniattia normatyvno-pravovykh aktiv: tezy dopovidei ta povidomltn uchasnykiv III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Issues Pertaining to Legislative Regulation of the Procedure for Development and Adoption of Statutory Instruments: Theses of Reports and Speeches by Participants of the Third International Scientific and Practical Conference] (Pravo 2017) (in Ukrainian).

5. Shutak I, ‘Iurydychna tekhnika: doktrynalni aspekty’ [‘Legal Technique: Doctrinal Aspects’] v Komarov V ta Shutak I (red), Yurydychna tekhnika: doktrynalni osnovy ta problemy vykladannia: tezy dopovidei ta povidomlen uchasnykiv naukovo-praktychnoi konferentsii [Legal Technique: Doctrinal Foundations and Challenges of Teaching: Theses of Reports and Speeches by Participants of the Scientific and Practical Conference] (Nats yuryd un-t im Yaroslava Mudroho 2015) (in Ukrainian).

 

Journal articles

 6. Kolesnik I, ‘Juridicheskaja tehnika i juridicheskaja tehnologija sovremennoj rossijskoj pravovoj nauke’ [‘Legal Technique and Legal Technology of Modern Russian Legal Science’] (2016) 3 Nauka. Mysl’ 46 (in Russian).

7. Harashchuk V, ‘Problemy vdoskonalennia administratyvnoho zakonodavstva Ukrainy’ [‘Issues Pertaining to Improvement of Administrative Legislation of Ukraine’] (2009) 100 Problemy zakonnosti 248 (in Ukrainian).

8. Katsuba R, ‘Shchodo zaprovadzhennia instytutu alternatyvnoho administratyvnoho stiahnennia’ [‘On the Introduction of the Institute of Alternative Administrative Penalties’] (2015) 2 Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav 166 (in Ukrainian).

9. Kopylenko O ta Kindiuk B, ‘Teoretychni zasady vykorystannia kilkisnykh pokaznykiv u doslidzhenniakh pam’iatok prava’ [‘Theoretical Bases of Quantitative Indicators Use in Researching the Monuments of Law’] (2016) 7-8 Yurydychna Ukraina 4-12 (in Ukrainian).

10. Kurinnyi Ye, ‘Mezhi ta poniattia predmeta administratyvnoho prava Ukrainy’ [‘Boundaries and Definitions of the Subject Matter of Administrative Law in Ukraine’] (2002) 10 Pravo Ukrainy 25 (in Ukrainian).

11. Melnyk A, ‘Pravova linhvistyka: osnovni rysy ta osoblyvosti’ [‘Legal Linguistics: Main Features and Peculiarities’] (2015) 9 Administratyvne pravo i protses 365-73 (in Ukrainian)

 

Thesis

12. Nelipovych H, ‘Yurydychna konstruktsiia yak zasib strukturuvannia pravovoi informatsii’ [‘Legal Construction as a Means of Structuring Legal Information’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2017) (in Ukrainian).