Назва статті Соціальні права у системі фундаментальних прав людини
Автори

кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри теорії та історії держави і права Ужгородського національного університету (Ужгород, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5980-5132  Andrianna.badyda@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2019
Сторінки [272-280]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-11-272
Анотація

Актуальність теми дослідження полягає у декількох моментах: по-перше, права людини на початку ХХІ ст. розуміються по-новому: це не просто суб’єктивні права, йдеться про правові гарантії захисту людини від посягань з боку як органів влади, так і інших осіб; по-друге, переосмисленню підлягає теза, що соціальні права є “другорядними” на тлі так званих класичних (особистих і політичних) прав, оскільки потребують активної поведінки з боку держави та складності їх судового захисту.

Мета статті – дослідити специфіку соціальних прав людини через ознаки, що випливають зі змісту Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права 1966 р., та обґрунтувати їх важливість у системі прав людини. Вони повинні розумітися у контексті передовсім міжнародного права у цій сфері. Ба більше, Євро пейський суд з прав людини у своїх рішеннях прямо зазначає, що поділ прав на особисті, політичні, соціальні чи економічні є умовним. Насправді права людини є єдиною системою.

Під час дослідження було зроблено висновки щодо сутності соціальних прав людини. Поширена позиція, за якою громадянські і політичні права потребують “негативних” зобов’язань держави, а соціально-економічні –“позитивних” вимагає корегування.

У сучасних умовах такий підхід переосмислюється у багатьох аспектах. По-перше, низка соціальних прав (наприклад, свобода праці, вибір професії, заборона примусової праці, право на професійні об’єднання тощо), по суті, є органічними сегментами таких фундаментальних цінностей, як свобода та рівність, які лежать в основі всієї системи прав людини. По-друге, соціальні права, як і інші блоки прав людини, потребують здійснення позитивних обов’язків держави, які ґрунтуються на ресурсах, доступних для держави. По-третє, лише кілька держав (наприклад, Угорщина) на рівні конституційного принципу істотно обмежили можливість судового захисту соціальних прав.

 

Ключові слова права людини; соціальні права; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; Європейський суд з прав людини; судова практика
References

Bibliography

 

Authored books

1. Butt M E and Kiibert Ju and Schultz C A, Fundamental Social Rights in Europe (Working Paper SOCI 104 EN) (Directorate General for Research, European Parliament, 2000) <http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/soci/pdf/104_en.pdf> (accessed: 05.10.2019) (in English).

2. Hetteš M, Ludské práva a sociálna ochrana v sociálnej práci (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 2015) (in Slovak).

3. Verlanov S, Ekonomichni i sotsialni prava liudyny: yevropeiski standarty ta yikh vprovadzhennia v yurydychnu praktyku Ukrainy (zahalnoteoretychne doslidzhennia) [Economic and Social Human Rights: European Standards and Their Implementation in Ukraine’s Legal Practice (General Theoretical Study)] (Krai 2009) (in Ukrainian).

 

Journal articles

4. Lemak V, ‘Sotsialno-ekonomichni prava liudyny v konteksti verkhovenstva prava: vitchyznianyi dosvid zakriplennia ta zastosuvannia’ [‘Socio-Economic Human Rights in the Rule of Law Context: National Experience of Consolidation and Application’] (2010) 1 Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy 40-8 (in Ukrainian).

5. Varlamova N, ‘Vvedenie k Forumu “Konstitucionnyj status social’no-jekonomicheskih prav”’ [‘Introduction to the Forum “The Constitutional Status of Socio-Economic Rights”’] [2000] 1(30) Konstitucionnoe pravo: Vostochnoevropejskoe obozrenie 144-5 (in Russian).

 

Conference papers

6. Interparliamentary Conference on the European Social Charter. Turin Forum on Social Rights in Europe. Official speeches and interventions (17 and 18 March 2016, Turin, Italy) <https://rm.coe.int/16806c6b12> (accessed: 05.10.2019) (in English).