Назва статті Концепт мультикультуралізму крізь призму проблеми забезпечення прав національних меншин
Автори

кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ (Львів, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6636-1330 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/E-4713-2016 pankevych9@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2019
Сторінки [128-143]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-11-128
Анотація

Усталене розуміння поняття “народовладдя” як належності всієї повно ти влади в межах території держави народові нині вже вимагає, як видається, врахування викликів глобалізації та масової міграції. Глобалізація, яка сприяє розмиванню етнокультурної ідентичності, загалом не знищує етнічного чинника, не спричиняє повної уніфікації соціокультурної сфери. Одним із перспективних варіантів забезпечення міжкультурного діалогу, вирішення правових протиріч та досягнення взаєморозуміння в умовах подекуди вимушеного співіснування носіїв різноманітних етнокультурних ментальностей, є ідея та політико-правова концепція мультикультуралізму.

Метою статті є філософсько-правовий і загальнотеоретичний аналіз природи та різновидів мультикультуралізму крізь призму проблеми забезпечення прав національних меншин.

Важливим практичним моментом є загальна спрямованість комунітаризму на захист прав етнічних, конфесійних та інших меншин, що до певної міри зближує комунітаризм із мультикультуралізмом. Водночас еволюція позиції частини лібералів від неприйняття до схвалення правової політики мультикультуралізму є результатом впливу комунітарної парадигми та наочним доказом синтезу й конвергенції обох філософських напрямів і появи нового концептуально модифікованого політико-правового “гібриду” – ліберального комунітаризму.

Наголошено на тому, що за аналогією із “сімейством лібералізмів” можна вести мову про “сімейство мультикультуралізмів”, маючи на увазі неможливість (а ймовірно, й недоцільність) створення єдиної для всього глобального соціуму концепції мультикультуралізму. Як діахронно, так і географічно соціальні відмінності можуть бути дуже суттєвими. Мультикультуралізм як політико-правова концепція і як правова політика може бути ефективним лише щодо конкретної держави в конкретно-історичних умовах. У зв’язку з цим надзвичайно важливим є питання щодо вибору тієї чи іншої моделі, або ж навіть унікального локального варіанта мультикультуралізму.

Поняття мультикультуралізму не може використовуватися для опису емпіричної соціальної реальності відокремлено від нормативного підходу. Розрізнення дескриптивного/нормативного у мультикультуралізмі є вираженням класичної дихотомії сущого/належного, яка є однією з базових категоріальних пар для філософії права та моралі. Схематично аналізовану категорію можна означити 1) як ідею (належ не, повинне) і 2) як втілення цієї ідеї (суще). Отже, є ідея “мультикультуралізму” і, відповідно, є соціальна реальність, яка до певної міри є втіленням цієї ідеї в життя. Під таким кутом зору про дескриптивний підхід варто говорити лише у контексті втілення нормативного підходу, але жодним чином не окремо чи навіть у сукупності з останнім. Зі свого боку необхідність уваги до нормативних аспектів мультикультуралізму, до “правового мультикультуралізму” викликає потребу спеціальних досліджень у межах правничих дисциплін, насамперед – філософії права.

 

Ключові слова мультикультуралізм; права меншин; лібералізм; комунітаризм; ліберальний комунітаризм
References

Bibliography

 

Authored books

1. Gibbon J, The Canadian Mosaic. The Making of a Northern Nation (Published by McClelland & Stewart Limited 1938) (in English).

2. Glazer N, We Are All Multiculturalists Now (Harvard University Press 1997) (in English).

3. Drozhzhyna S, Kulturna polityka suchasnoi polikulturnoi Ukrainy: sotsialno-filosofskyi ta pravovyi aspekty [Cultural Policy of Modern Multicultural Ukraine: Socio-philosophical and Legal Aspects] (DonDUET 2005) (in Ukrainian).

4. Kymlicka W, Sovremennaja politicheskaja filosofija: vvedenie [Modern Political Philosophy: Introduction] (Izdatel’skij dom Gos Un-ta – Vysshej shkoly jekonomiki 2010) (in Russian).

5. Kymlicka W, Liberalizm i prava menshyn [Liberalism and the Rights of Minorities] (Tsentr osvitnikh initsiatyv 2001) (in Ukrainian).

6. Nazarov V, Teorija i praktika mul’tikul’turalizma v stranah Zapada: uchebnoe posobie [Theory and Practice of Multiculturalism in Western Countries] (Izd-vo Ural un-ta 2015) (in Russian).

 

Journal articles

7. Barash R, ‘Krizis mul’tikul’turalizma v zerkale sociologicheskoj teorii’ [‘The crisis of Multiculturalism in the Mirror of Sociological Theory’] [2016] 22(2) Sociologicheskij zhurnal 31-54 (in Russian).

8. Drozhzhyna S, ‘Multykulturalizm: teoretychni i praktychni aspekty’ [‘Multiculturalism: Theoretical and Practical Aspects’] [2008] 3(30) Politychnyi menedzhment 96-106 (in Ukrainian).

9. Kolodii A, ‘Amerykanska doktryna multykulturalizmu i etnonatsionalnyi rozvytok Ukrainy’ [‘American Doctrine of Multiculturalism and Ethno-national Development of Ukraine’] (2008) 6 Ahora 5-14 (in Ukrainian).

10. Pankevych O, ‘Liberalizm i komunitaryzm: do pytannia pro dvi paradyhmy suchasnoi polityko-pravovoi filosofii’ [‘Liberalism and Communitarianism: to the Issue of Two Paradigms of Modern Political and Legal Philosophy’] [2013] 3(4) Pravo i hromadianske suspilstvo 122-134 (in Ukrainian).

11. Pankevych O, ‘Liberalizm yak osnova yevropeiskoi polityko-pravovoi filosofii suchasnosti (do postanovky pytannia)’ [‘Liberalism as the Foundation of the European Political and Legal Philosophy of Modern Times (to the Issue Statement)’] (2014) 2 Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav Seriia yurydychna 449-459 (in Ukrainian).

12. Pankevych O, ‘Kolektyvni liudski prava: deiaki filosofsko-pravovi ta zahalnoteoretychni aspekty (do yuvileiu Zahalnoi deklaratsii prav liudyny)’ [‘Collective Human Rights: Some Philosophical and Legal Issues and General Theoretical Aspects (Until the Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights)’] (2018) 9 Pravo Ukrainy 124-139 (in Ukrainian).

13. Petryshyn O, ‘Narodovladdia yak fundament demokratychnoi, pravovoi, sotsialnoi derzhavy’ [‘Democracy as the Foundation of a Democratic, Legal, Social State’] (2009) 4 Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy 20-30 (in Ukrainian).

14. Terborn G, ‘Mul’tikul’turnye obshhestva’ [‘Multicultural Societies’] [2001] 1(1) Sociologicheskoe obozrenie 51(in Russian).

15. Vysotska N, ‘Kontseptsiia multykulturalizmu i pytannia estetyky’ [‘Concept of Multiculturalism and Aesthetics’] (2009) 77 Pytannia literaturoznavstva 110-121 (in Ukrainian).

 

Websites

16. Kukatas Ch, ‘Teoreticheskie osnovy mul’tikul’turalizma’ [‘Theoretical Foundations of Multiculturalism’] <https://polit.ru/author/209106/> (accessed: 03.07.2019) (in Russian).

17. Narochnickaja E, ‘Mul’tikul’turalizm kak filosofsko-politicheskaja koncepcija’ [‘Multiculturalism as a Philosophical-political Concept’] <http://www.perspektivy. info/book/multikulturalizm_kak_filosofsko-politicheskaja_koncepcija_2013-12-12.htm> (accessed: 02.07.2019) (in Russian).