Назва статті Розвиток приватних засад у цивільному процесі
Автори

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5992-1144 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/1052-2018 law@cyrkon.kiev.ua

 

кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) n.vasylyna@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2019
Сторінки [162-174]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-02-162
Анотація

У статті досліджуються питання виокремлення та розвитку приватних засад у цивільному процесі.

Метою статті є розкриття питань співвідношення приватних і публічних засад у цивільному процесі. Пошук оптимального співвідношення приватних та публічних засад у цивільному процесі є основою для утворення адекватної суспільним потребам системи врегулювання спорів. Важливим при цьому є обґрунтування правильного розуміння цивільного процесу як форми не лише здійснення судочинства, а й інструменту захисту прав та інтересів юридичних і фізичних осіб, певної узгодженості їх волевиявлення на врегулювання цивільно-правового спору, що в результаті забезпечуватиме їх можливості та право мірність поведінки.

Сучасна філософія приватноправового регулювання у цивільному процесі пов’язана передусім із максимальною реалізацією принципів диспозитивності та рівності учасників справи, що зумовлює їхню активність, розширення можливостей впливу на динаміку цивільного процесу.

Нове розуміння ролі приватноправового регулювання у цивільному процесі пов’язане з більшою реалізацією принципів диспозитивності, змагальності, відмови від активної участі суду в процесі доказування, збільшення ролі нотаріату, альтернативних способів вирішення спорів, удосконалення системи приватноправової юрисдикції, що в комплексі сприяє підвищенню ефективності вітчизняної системи цивільної юрисдикції. Змістом публічно-правових елементів у цивільному процесі є: забезпечення розгляду юридичної справи судом і врегулювання спірних матеріально-правових правовідносин шляхом ухвалення правозастосовного акта індивідуального характеру; гарантування дотримання та забезпечення обов’язкових стандартів справедливого судового розгляду, зокрема, права на доступ до суду, верховенства права, принципів правової визначеності та пропорційності.

 Автори доходять висновку, що поєднання публічних і приватних засад є однією із головних тенденцій розвитку сучасного цивільного процесу, яка характеризує його як саморегульовану систему та визначає напрями оптимізації механізму забезпечення захисту прав (інтересів) громадян і юридичних осіб у порядку цивільного судочинства. Формами реалізації приватних засад у цивільному процесі є: прояв диспозитивності як принципу та методу цивільного процесу; реалізація приватних засад через розширення системи досудових, судових (судове примирення), позасудових і приватних альтернативних форм та методів врегулювання приватноправових спорів вирішення і врегулювання юридичних конфліктів та спорів; застосування процесуальних договірних конструкцій у цивільному процесі; існування різних механізмів вирішення спорів, юрисдикція яких розмежовується за допомогою засто сування приватних засад; запровадження інституту судового контролю за компетенцією недержавних юрисдикційних органів.

 

Ключові слова врегулювання спору; публічні та приватні засади; цивільний процес; цивільне судочинство; процесуальний договір; досудове врегулювання спору
References

List of legal documents

Legislation

1. Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung. Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH <http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/ZPO.pdf> (accessed: 18.11.2018) (in German).

2. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Code of Civil Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 18 bereznia 2004 r. № 1618-IV <http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n7058> (accessed: 19.11.2018) (in Ukrainian).

 

Bibliography

Authored books

3. Bar C von and Clive E and Schulte-Nölke H and ather, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference, Outline Edition (European law publishers 2009) (in English).

4. Paterson A and Bates T and Poustie M, The Legal System of Scotland (1999) (in English).

5. Wagner G, Prozeßverträge: Privatautonomie im Verfahrensrecht (Mohr Siebeck 1998) (in German).

6. Alekseev C, Fіlosofіja prava [Philosophy of Law] (Norma 1998) (in Russian).

7. Korshunov N, Konvergencija chastnogo i publichnogo prava: problemy teorii i praktiki [Convergence of Private and Public Law: Issues of Theory and Practice] (Norma: INFRA-M 2011) (in Russian).

8. Suhanov E, Grazhdanskoe pravo [Civil Law] (Volters Kluver 2006) (in Russian).

9. Zahvataev V, Grazhdanskij processual’nyj kodeks Francii [The Code of Civil Procedure of France] (Alerta 2018) (in Russian).

 

Edited books

10. Federal Rules of Civil Procedure (Michigan Legal Publishing Ltd, 2018 edition) (in English).

 

Journal articles

11. Mykhailov O, ‘Oznaky prymyrennia storin u spravakh administratyvnoi yurysdyktsii’ [‘Signs of Reconciliation of the Parties in Administrative Jurisdiction Cases’] (2007) 35 Aktualni problemy derzhavy i prava 300-4 (in Ukrainian).

 

Dissertation

12. Eliseev N, ‘Dogovornoe regulirovanie grazhdanskih i arbitrazhnyh processual’nyh otnoshenij’ [‘Agreement-Based Regulation of Civil and Arbitration Procedural Relations’] (dis d-ra jurid nauk, “Moskovskiy gosudarstvennyy institut mezhdunarodnykh otnosheniy (universitet) Ministerstva inostrannykh del Rossiyskoy Federatsii” 2016) (in Russian).

13. Andrushko A, ‘Pryntsyp dyspozytyvnosti tsyvilnoho protsesualnoho prava Ukrainy’ [‘The Dispositivity Principle of Civil Procedural Law of Ukraine’] (dys kand yuryd nauk, Kyivskyi natsionalnyi un-t im Tarasa Shevchenka 2002) (in Ukrainian).