Назва статті Договірне регулювання приватноправових відносин в умовах євроінтеграційних процесів в Україні
Автори

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (м. Київ, Україна) ndippp@аdamant.net

доктор юридичних наук, професор, керівник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (м. Київ, Україна) andriy.gryniak@gmail.com

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, керівник сектору проблем договірного права, відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (м. Київ, Україна) pleniuk.m@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2019
Сторінки [25-43]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-02-025
Анотація

Дослідження проблем договірного регулювання приватноправових відносин на основі аналізу засадничих теоретичних положень приватноправової теорії крізь призму особливих умов євроінтеграційних процесів в Україні дедалі більше привертають увагу науковців та практиків. Особливий інтерес викликають новітні зміни в механізмі договірного регулювання не лише з огляду на феномен договору, його свободу, дотримання правових принципів, а й на розуміння свободи форми договору, структури способів регулювання договірних відносин, його стадій тощо. Незважаючи на велику кількість праць, присвячених наведеним аспектам у доктрині приватного права, необхідно констатувати, що проблеми щодо належного регулювання договірних відносин, на жаль, залишаються не розв’язаними, а отже, їх ретельний аналіз дасть можливість сформувати нові наукові бачення підходів до удосконалення чинного законодавства та практики його застосування.

Договірне регулювання приватноправових відносин в умовах євроінтеграції за своїм впливом на приватноправові відносини є ширшим, ніж нормативне, оскільки законодавче регулювання спрямовано на впорядкування цих відносин, а договірне – на їх організацію та формування. Саме цивільно-правовий договір є тією унікальною соціально-правовою конструкцією приватного права, яка зумовлює його специфіку й одночасно надає його сторонам якнайширшу свободу дій, можли вість самим бути своєрідними “законодавцями” для себе, але у визначених правом межах.

Сьогодні існує нагальна потреба у впровадженні європейської методології зобов’язального права, що відображається в необхідності поєднання нових та вже відомих ефективно діючих зобов’язально-правових конструкцій, зменшення кількості та видів імперативних приписів і розширення сфери вільної ініціативи самих учасників договірних відносин, що дає змогу встановлювати критерії їх можливої поведінки.

Метою статті є аналіз договірного регулювання приватноправових відносин в умовах євроінтеграційних процесів в Україні, а також викладення авторського бачення їх удосконалення.

 

Ключові слова договірне регулювання; договір; зобов’язання; приватноправові відносини; форма договору
References

List of legal documents 
 

Legislation

1. Draft Hague Principles as Approved by the November 2012 Special Commission Meeting on Choice of Law in International Contracts and Recommendations for the Commentary <https://assets.hcch.net/upload/wop/contracts2012principles_e.pdf> (accessed: 01.02.2019) (in English).

2. Konventsiia Orhanizatsii Ob’iednanykh Natsii pro dohovory mizhnarodnoi kupivliprodazhu tovariv [United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods] vid 11 kvitnia 1980 r. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_003> (accessed: 01.02.2019) (in Ukrainian).

3. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (accessed: 24.12.2018) (in Ukrainian).

4. Simeinyi kodeks Ukrainy [Family Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 10 sichnia 2002 r. № 2947-III <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14> (accessed: 12.02.2019) (in Ukrainian).

 

Bibliography

 

Authored books

5. Alekseev S, Teorija prava [Theory of Law] (Bek 1993) (in Russian).

6. Kot O, Zdiisnennia ta zakhyst sub’iektyvnykh tsyvilnykh prav: problemy teorii ta sudovoi praktyky: monohrafiia [Implementation and Protection of Subjective Civil Rights: Issues of Theory and Judicial Practice: Monograph] (Alerta 2017) (in Ukrainian).

7. Kuznietsova N, Vybrani pratsi [Selected Works] (Iurydychna praktyka 2014) (in Ukrainian).

8. Luts V, Kontrakty v pidpryiemnytskii diialnosti: navchalnyi posibnyk [Contracts in Business: Study Guide] (2-e vyd, ster, Iurinkom Inter 2001) (in Ukrainian).

9. Pleniuk M, Pidstavy vynyknennia zobov’iazalnykh pravovidnosyn v mekhanizmi pravovoho rehuliuvannia: monohrafiia [Grounds for Emergence of Relations under the Law of Obligations in the Mechanism of Legal Regulation: Monograph] (2016) (in Ukrainian). Edited and translated books

10. Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts with Commentary (2015) (in English).

11. Il’in I, ‘Obshhee uchenie o prave i gosudarstve’ [‘General Doctrine of Law and State’] v Lisicy Ju (sost i koment), Sobranie sochinenij [Collected Works] t 4 (Rus kniga 1994) (in Russian).

12. Popondopulo V, ‘Dogovornoe pravo Rossii v sisteme pravovyh semej i mehanizme pravovogo regulirovanija’ [‘Contract Law of Russia in the System of Legal Families and in the Mechanism of Legal Regulation’] v Majdanik P i Kohanovskaja E (otv red), Grazhdanskoe obshhestvo i razvitie grazhdanskogo prava: sbornik statej k jubileju doktora juridicheskih nauk, professora Natalii Semenovny Kuznecovoj [Civil Society and Civil Law Development: Collected Articles Dedicated to the Anniversary of Doctor Habil. of Law, Professor Natalia Semenovna Kuznetsova] (Juridicheskaja praktika 2014) (in Russian).

13. Tihomirov Ju, ‘Sistema pravovyh aktov sovetskogo gosudarstva’ [‘System of Legal Acts of the Soviet State’] v Pravo i pravotvorchestvo: voprosy teorii [Law and Law Making: Issues of Theory] (IGPAN SSSR 1982) (in Russian).

 

Journal articles

14. Grigor’ev F, ‘Priznaki i klassifikacija aktov primenenija prava’ [‘Signs and Classification of the Acts of Law Application’] (1968) 1 Voprosy teorii gosudarstva i prava 98 (in Russian).

15. Hryniak A, ‘Sudova praktyka yak dzherelo pravovoho rehuliuvannia dohovirnykh vidnosyn’ [‘Judicial Practice as a Source of Legal Regulation of Contractual Relations’] (2014) 13 Pryvatne pravo i pidpryiemnytstvo (in Ukrainian).

16. Krupchan O, ‘Metodolohichni vymiry suchasnoho vitchyznianoho pryvatnoho prava’ [‘Methodological Dimensions of Modern National Private Law’] (2016) 16 Pryvatne pravo i pidpryiemnytstvo 30-4 (in Ukrainian).

 

Conference paper

17. Kuznietsova N, ‘Vdoskonalennia mekhanizmu pravovoho rehuliuvannia tsyvilnykh vidnosyn v Ukraini’ [‘Improvement of the Mechanism of Legal Regulation of Civil Relations in Ukraine’] v Aktualni problemy tsyvilnoho, zhytlovoho ta simeinoho zakonodavstva: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi pam’iati V. P. Maslova [Topical Issues of Civil, Housing and Family Legislation: Materials of the Scientific and Practical Conference Dedicated to the Memory of V. P. Maslov] (2011) (in Ukrainian).

18. Slipchenko S, ‘Deiaki pytannia dohovirnoho rehuliuvannia tsyvilnykh vidnosyn’ [‘Some Issues of Contractual Regulation of Civil Relations’] v Aktualni problemy pryvatnoho prava: dohovir yak pravova forma rehuliuvannia pryvatnykh vidnosyn: materialy nauk.-prakt. konf., prysviach. 95-richnytsi z dnia narodzhennia d-ra. yuryd. nauk, prof., chl.-kor. AN URSR V. P. Maslova [Topical Issues of Private Law: Contract as a Legal Form Regulating Private Relations: Materials of the Scientific and Practical Conference Dedicated to the 95th Birth Anniversary of Doctor Habil. of Law, Professor, Corresponding Member of the UkSSR Academy of Sciences V. P. Maslova] (Pravo 2017) (in Ukrainian).

 

Thesis

19. Kazancev M, ‘Koncepcija grazhdansko-pravovogo dogovornogo regulirovanija’ [‘Concept of Contractual Regulation under Civil Law’] (avtoref dis d-ra jurid nauk, 2008) (in Russian).

 

Dissertations

20. Parkhomenko N, ‘Dohovir u systemi prava Ukrainy’ [‘Contract in the System of Law of Ukraine’] (dys kand yuryd nauk, Instytut derzhavy i prava im V M Koretskoho NAN Ukrainy 1998) (in Ukrainian).