Назва статті Задоволення вимог кредитора спадкоємцями боржника за грошовими зобов’язаннями: обрання ефективного способу судового захисту
Автори

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду (м. Київ, Україна) pohribniy@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2019
Сторінки [91-106]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-02-091
Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей судового розгляду вимог кредиторів до спадкоємців померлого боржника, визначенню та обранню ефективного способу захисту їхніх прав. Особливу увагу автор зосередив на питанні захисту прав кредитора, що виникли у договірному грошовому зобов’язанні зі спадкодавцем за його життя та ним не викон ані, що охоплюють ті грошові зобов’язання, які виникли у зв’язку з укладеними спадкодавцем договорами, а також у зв’язку з його невиконанням (зокрема й неналежним виконанням).

Метою статті є визначення недоліків правового регулювання зазначених цивільних відносин, а також висвітлення власного бачення щодо запровадження оптимальних шляхів його удосконалення.

Встановлено, що зобов’язання за участю кредитора спадкодавця, окрім випадків, коли воно нерозривно пов’язане з особою спадкодавця, через що таке правовідношення смертю особи припиняється, продовжує існувати з попереднім змістом навіть у разі відкриття спадщини у зв’язку зі смертю. Спадкування як перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) є підставою для універсального правонаступництва у цивільних правовідносинах, де відбувається лише заміна одного з їх учасників, а цивільні правовідносини продовжують існувати за основними своїми характеристиками. З’ясовано, що у разі смерті спадкодавця спадкоємці, які прийняли спадщину, не відмовилися від її прийняття, замінюють його особу в усіх правовідносинах, що існували на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок смерті спадкодавця.

У статті проаналізовано способи захисту порушених прав кредитора у разі смерті боржника у судовому порядку та зазначено про недоцільність використання кредитором у зазначених правовідносинах лише спеціального способу захисту, передбаченого в абзаці 2 ч. 2 ст. 1282 Цивільного кодексу України (ЦК України).

Автор доходить висновку, що кредитор у спадкових правовідносинах наділений правом самостійно обрати спосіб захисту, передбачених як у загальному переліку способів захисту цивільних прав ст. 16 ЦК України, так і застосувавши спеціальний спосіб захисту, викладений в абзаці 2 ч. 2 ст. 1282 ЦК України. Наявність спеціального способу захисту певних цивільних прав та інтересів кредиторів спадкодавця не повинна виключати можливості застосування судом загальних способів за хисту з переліку ст. 16 ЦК України.

 

Ключові слова кредитор; спадкоємець; боржник; грошові зобов’язання; спосіб захисту; права; суд
References

List of legal documents

 

Legislation 1. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (accessed: 13.02.2019) (in Ukrainian).

2. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Code of Civil Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 18 bereznia 2004 r. № 1618-IV <http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1618-15> (accessed: 13.02.2019) (in Ukrainian).

 

Cases

3. Chahal v. the United Kingdom: Court Judgment 15.11.1996. Арр. 2414/93 <http:// hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58004> (accessed:13.02.2019) (in English).

4. Pro sudovu praktyku u spravakh pro spadkuvannia [On the Court Practice in Inheritance Cases]: postanova plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy [Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine] vid 30 travnia 2008 r. № 7 <https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/v0007700-08> (accessed: 13.02.2019) (in Ukrainian). Bibliography

 

Authored books

5. Huz L, Praktyka zastosuvannia spadkovoho prava v sudovii ta notarialnii diialnosti [Practice of Inheritance Law Application in Court and Notarial Activities] (Pravo 2015) (in Ukrainian).

6. Kukhariev O, Aktualni pytannia spadkovoho prava v sudovii praktytsi: Praktychnyi posibnyk [Topical Issues of Inheritance Law in Judicial Practice: Practical Guide] (Alerta 2017) (in Ukrainian).

7. Korotiuk O, Spadkove pravo: Komentar do knyhy I Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy [Inheritance Law: Commentary on Book 1 of the Civil Code of Ukraine] (OVK 2017) (in Ukrainian).

8. Serebrovskij V, Ocherki sovetskogo nasledstvennogo prava [Essays on the Soviet Law of Inheritance] (Statut 1997) (in Russian).

9. Zaika Yu, Spadkove pravo v Ukraini: stanovlennia i rozvytok: monohrafiia [Inheritance Law in Ukraine: Establishment and Development: Monograph] (KNT 2007) (in Ukrainian).

 

Edited books

10. Dzera O ta Kuznietsova N ta Luts V (za red), Naukovo-praktychnyi komentar Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy [Scientific and Practical Commentary on the Civil Code of Ukraine] (5th edn, Yurinkom Inter 2013) (in Ukrainian).

11. Spasibo-Fateeva I i Pechenyj О i drugie, Har’kovskaja civilisticheskaja shkola: grani nasledstvennogo prava: monografija [Kharkov School of Civil Law: the Facets of Inheritance Law: Monograph] (Spasibo-Fateeva I red, Pravo 2016) (in Russian).

 

Journal articles

12. Chernohor N, ‘Vidpovidalnist spadkoiemtsiv za borhy spadkodavtsia: problema potrebuie zakonodavchoho vyrishennia’ [‘Liability of Heirs for Debts of the Testator: the Issue Requires Legislative Solution’] (2013) 15 Chasopys tsyvilistyky (in Ukrainian).

13. Hlavach I, ‘Realizatsiia prav kredytora u spadkovomu pravovidnoshenni kriz pryzmu zakonodavchoho rehuliuvannia’ [‘Implementation of Creditor’s Rights in Hereditary Legal Relations through the Prism of Legislative Regulation’] [2016] 2(14) Naukovoinformatsiinyi visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halytskoho (in Ukrainian).

14. Khodyko Yu, ‘Shchodo osoblyvostei pravovoho rezhymu ob’iekta spadkovoho pravovidnoshennia’ [‘On the Specific Aspects of the Legal Regime of the Object in Hereditary Legal Relations’] (2016) 40 Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu (in Ukrainian).

 

Thesis abstracts

15. Kot O, ‘Problemy zdiisnennia ta zakhystu sub’iektyvnykh tsyvilnykh prav’ [‘Issues of Exercise and Protection of Subjective Civil Rights’] (avtoref dys d-ra yuryd nauk, Naukovo-doslidnyi instytut pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva imeni akademika F H Burchaka 2017) (in Ukrainian).