Назва статті Проблеми застосування норм Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів до регулювання сімейних відносин
Автори

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України,

професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) tvbodnar@ukr.net

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2019
Сторінки [119-132]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-02-119
Анотація

У статті розкриваються окремі аспекти застосування норм Цивільного кодексу України (ЦК України) та інших нормативно-правових актів національного законодавства до регулювання сімейних відносин.

Метою статті є дослідження проблем застосування норм зазначених актів на прикладі окремих сімейних правочинів.

Автор, ґрунтуючись на розумінні сімейного права як самостійної галузі українського права, поділяє думку низки українських учених про те, що норми ЦК України застосовуються до регулювання сімейних відносин субсидіарно, а не безпосередньо.

Зазначається, що судова практика не завжди дотримується припису ч. 1 ст. 9 ЦК України, згідно з яким його положення застосовуються до врегулювання сімейних відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства. Таке нерозуміння співвідношення норм ЦК України і Сімейного кодексу України (СК України) при застосуванні їхніх положень до регулювання сімейних відносин стосується, зокрема, особливостей визнання недійсними сімейних правочинів із підстави відсутності згоди у відносинах щодо здійснення права спільної сумісної власності подружжя; щодо управління майном, належним малолітній дитині; щодо укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є неповнолітня особа, тощо.

Окрему увагу приділено згоді батьків, інших законних представників або дитини, відсутність якої не визнається СК України підставою для визнання недійсними договорів про патронат над дитиною, про влаштування дітей до прийомної сім’ї, про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу. Особливість цих договорів полягає у тому, що за своєю правовою природою і суттю ці договори не є сімейно-правовими у вузькому розумінні, а тому, на думку автора, можуть визнаватися недійсними з підстав, передбачених ЦК України.

Наявність низки нормативно-правових актів сімейного законодавства, значна кількість норм яких, так само, як і частина норм СК України, має публічний характер, підтверджує висновок про те, що сімейне право не може визнаватися підгалуззю цивільного права як права приватного, а є самостійною галуззю українського права, що містить як приватноправові (переважно), так і публічно-правові (які обслу говують, власне, сімейні відносини) норми.

 

Ключові слова Цивільний кодекс України; Сімейний кодекс України; субсидіарне застосування норм; недійсність сімейних правочинів
References

List of legal documents

Legislation

1. Pro derzhavnu dopomohu simiam z ditmy [On the State Assistance for Families with Children]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 21 lystopada 1992 r. № 2811-XII <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12> (accessed: 12.11.2018) (in Ukrainian).

2. Pro derzhavnu reiestratsiiu aktiv tsyvilnoho stanu [On Public Registration of Civil Status Acts]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 1 lypnia 2010 r. № 2398-VI <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17> (accessed: 12.11.2018) (in Ukrainian).

3. Pro mizhnarodne pryvatne pravo [On International Private Law]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 23 chervnia 2005 r. № 2709-IV <http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2709-15> (accessed: 12.11.2018) (in Ukrainian).

4. Pro okhoronu dytynstva [On Child Protection]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 26 kvitnia 2001 r. № 2402-III <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14> (accessed: 12.11.2018) (in Ukrainian).

5. Pro poperedzhennia nasylstva v simi [On Prevention of Domestic Violence]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 15 lystopada 2001 r. № 2789-III <http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2789-14> (accessed: 12.11.2018) (in Ukrainian).

6. Pro sotsialno-ekonomichnu pidtrymku stanovlennia ta rozvytku studentskoi simi [On Social and Economic Support for the Establishment and Development of a Student Family]: Ukaz Prezydenta Ukrainy [Decree of the President of Ukraine] vid 4 serpnia 2000 r. № 958/2000 <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/958/2000> (accessed: 12.11.2018) (in Ukrainian).

7. Pro zakhody shchodo pidtrymky stanovlennia ta rozvytku studentskoi simi [On Measures for Supporting the Establishment and Development of a Student Family]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy [Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 14 bereznia 2001 r. № 92-r <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922001-r> (accessed: 12.11.2018) (in Ukrainian).

8. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dytiachyi budynok simeinoho typu [On Approval of the Regulations on Family-Type Orphanage]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 26 kvitnia 2002 r. № 564 <http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/564-2002-p> (accessed: 12.11.2018) (in Ukrainian).

9. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro pryiomnu simiu [On Approval of the Regulations on Foster Family]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 26 kvitnia 2002 r. № 565 <http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/565-2002-p> (accessed: 12.11.2018) (in Ukrainian).

10. Pro zatverdzhennia Pravyl derzhavnoi reiestratsii aktiv hromadianskoho stanu [On Approval of the Rules for Public Registration of Civil Status Acts]: nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy [Order of the Ministry of Justice of Ukraine] vid 18 zhovtnia 2000 r. № 52/5 (v red. nakazu vid 24 hrudnia 2010 r. № 3307/5) <http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00> (accessed: 12.11.2018) (in Ukrainian).

11. Pro zatverdzhennia zrazkiv aktovykh zapysiv tsyvilnoho stanu, opysiv ta zrazkiv blankiv svidotstv pro derzhavnu reiestratsiiu aktiv tsyvilnoho stanu [On Approval of Sample Civil Status Act Records, Descriptions and Sample Forms of Certificates of Public Registration of Civil Status Acts]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 10 lystopada 2010 r. № 1025 <http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1025-2010-p> (accessed: 12.11.2018) (in Ukrainian).

12. Simeinyi kodeks Ukrainy [The Family Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 10 sichnia 2002 r. № 2947-III <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14> (accessed: 12.11.2018) (in Ukrainian).

13. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (accessed: 12.11.2018) (in Ukrainian).

14. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Code of Civil Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 18 bereznia 2004 r. № 1618-IV <http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1618-15> (accessed:13.02.2019) (in Ukrainian). Bibliography

 

Authored books

15. Romovska Z, Simeinyi kodeks Ukrainy: Naukovo-praktychnyi komentar [The Family Code of Ukraine: Scientific and Practical Commentary] (Pravova yednist 2009) (in Ukrainian).

 

Edited books

16. Borysova V ta Zhylinkova I (red), Simeine pravo Ukrainy: pidruchnyk [Family Law of Ukraine: Textbook] (Iurinkom Inter 2011) (in Ukrainian).

17. Chervonyi Yu (red), Naukovo-praktychnyi komentar Simeinoho kodeksu Ukrainy [Scientific and Practical Commentary on the Family Code of Ukraine] (Iurinkom Inter 2008) (in Ukrainian).

18. Zhylinkova I, ‘Rehuliuvannia mainovykh vidnosyn u simi: tendentsii rozvytku tsyvilnoho ta simeinoho zakonodavstva’ [‘Regulation of Property Relations in the Family: Trends in the Development of Civil and Family Law’] v Kuznietsova N (red), Pravova systema Ukrainy: istoriia, stan ta perspektyvy [Legal System of Ukraine: History, Current Situation and Prospects], t 3: Tsyvilno-pravovi nauky. Pryvatne pravo [Civil Law Sciences. Private Law] (Pravo 2008) (in Ukrainian).

 

Materials conference

19. Bodnar T, ‘K voprosu o meste semeynogo prava v sisteme prava Ukrainy’ [‘More on the Place of Family Law in the System of Law of Ukraine’] v Aktualni problemy tsyvilnoho, simeinoho ta mizhnarodnoho pryvatnoho prava (Matvieievski tsyvilistychni chytannia). Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Topical Issues of Civil, Family and Private International Law (Matveev Civil Readings): Materials of the International Scientific and Practical Conference] (2010) (in Ukrainian).

20. Borysova V, ‘Dohovir u simeino-pravovii sferi’ [‘Contract in the Family Law Domain’] v Aktualni problemy pryvatnoho prava: dohovir yak pravova forma rehuliuvannia pryvatnykh vidnosyn: materialy naukovo-praktynoi konferentsii, prysviachenoi 95-y richnytsi z dnia narodzhennia doktora yurydychnykh nauk, profesora, chlenakorespondenta AN URSR V. P. Maslova [Topical Issues of Private Law: Contract as a Legal Form Regulating Private Relations: Materials of Scientific and Practical Conference Dedicated to the 95th Birth Anniversary of Doctor Habil. of Law, Professor, Corresponding Member of the UkSSR Academy of Sciences V. P. Maslov] (Pravo 2017) (in Russian).