Назва статті Доктринальні ідеї та цілі адміністративного права
Автори

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3878-5985 ir_boiko@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2019
Сторінки [13-28]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-05-013
Анотація

У статті проаналізовано питання впливу правової доктрини на розвиток адміністративного права. Констатовано, що ідеї, теоретичні конструкції, уявлення про напрями розвитку суспільства і держави, зароджені в доктрині права, становлять собою підґрунтя для формування правил поведінки, які об’єктивуються у законодавчі норми. Особливо залежним від ідеологічних парадигм вважається адмі ністративне право. На сучасному етапі становлення громадянського сус пільства й державотворення відбувається пошук оптимальної моделі правового регулювання відносин між приватною особою та державою у сфері публічного адміністрування. Підґрунтям для розвитку адміністративно-правової доктрини слугують конституційні норми, найбільш значущу роль серед яких відіграють положення про те, що Україна є правовою державою, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнані найвищою соціальною цінністю, а також що орга ни державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Концепція “людиноцентризму”, породжена Конституцією України і підтримана абсолютною більшістю адміністративістів, стала осно вою, до якої тяжіють наукові розвідки у сфері адміністративного права. Вона сформувала уявлення про адміністративне право як таке, що спрямоване на реалізацію та захист конституційних прав і свобод людини та громадянина. “Людиноцентризм” проявився у впровадженні в інструментарій адміністративно-правової науки категорії “суб’єктивних публічних прав”, що відіграє принципову роль для підтвердження можливості приватної особи за власної ініціативи вступати у відносини з публічною адміністрацією та вимагати від останньої поведінки, спрямованої на задоволення потреб такої особи. Зазначено, що суб’єктивні публічні права являють собою умови реалізації основних прав людини і громадянина, закріплених Конституцією України. Важливого для адміністративного права значення набуває ідея адміністративної процедури, сутність якої полягає в установленні обов’язків суб’єктів влади приймати рішення щодо приватних осіб за уніфікованими правилами, серед яких визначальне місце займають: гарантування права особи бути вислуханою при розгляді її справи; забезпечення права брати участь в адміністративній процедурі особисто або через представника; зазначення засобів правового захисту; необхідність мотивувати рішення, прийняте не на користь приватної особи; доступ особи до інформації про її справу. Констатовано, що адміністративне право також має своїм призначенням вироблення правового механізму для задоволення публічного інтересу. Шляхами його забезпечення визначено, по-перше, діяльність суб’єктів публічного адміністрування, спрямовану на виконання законів щодо організації та функціонування певних інституцій, у яких об’єктивуються потреби різних осіб – громадян, об’єднань, держави. До таких сфер життєдіяльності належать: охорона здоров’я, освіта, національна безпека, оборона, публічний порядок тощо. По-друге, способом забезпечення публічного інтересу названо можливість представників влади обмежувати права і свободи приватних осіб із мотивів потреб демократичного суспільства, як-то: належного визнання та поваги прав і свобод інших, справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту.

 

Ключові слова доктрина адміністративного права; ідея людиноцентризму; адміністративна процедура; забезпечення публічного інтересу
References

Bibliography

Authored books

1. Kremen V, Filosofiia liudynotsentryzmu v stratehiiakh osvitnoho prostoru [Philosophy of Human-Centeredness in the Strategies of Educational Space] (Pedahohichna dumka 2008) (in Ukrainian).

2. Semenikhin I, Pravova doktryna: zahalnoteoretychnyi analiz [Legal Doctrine: General Theoretical Analysis] (Yurait 2012) (in Ukrainian).

3. Tymoshchuk V, Administratyvni akty: protsedura pryiniattia ta prypynennia dii [Administrative Acts: Procedure for Acceptance and Termination] (Konus-Iu 2010) (in Ukrainian).

 

Edited and translated books

4. Berman G, Zapadnaja tradicija prava: jepoha formirovanija [Western Tradition of Law: the Era of Formation] (per s angl, 2-e izd, Infra-M 1998) (in Russian).

5. Bevzenko V ta inshi (uklad), Nauka administratsii y administratyvnoho prava. Zahalna chastyna (za vykladamy profesora Yuriia Paneika) [The Science of Administration and Administrative Law. The General Part (According to the Teachings of Professor Yurii Paneiko)] (Dakor 2016) (in Ukrainian).

6. Boiko I ta Zyma O ta Soloviova O, ‘Administratyvna protsedura yak instytut administratyvnoho prava’ [‘Administrative Procedure as an Institute of Administrative Law’] v Pytannia administratyvnoho prava [Administrative Law Questions], kn 2 (2018) 140-51 (in Ukrainian).

7. Bytiak Yu, ‘Nauka administratyvnoho prava Ukrainy: poniattia, predmet, metodolohiia doslidzhennia (administratyvnykh) pravovidnosyn’ [‘The Science of Administrative Law of Ukraine: Concept, Subject, Methodology of Research (Administrative) Legal Relations’] v Tatsii V ta inshi (redkol), Pravova doktryna Ukrainy [The Legal Doctrine of Ukraine], t 2: Publichno-pravova doktryna Ukrainy [Public-Law Doctrine of Ukraine] (Pravo 2013) 161-86 (in Ukrainian). 8. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical Encyclopedia Dictionary] (Shynkaruk V I hol redkol, Abrys 2002) (in Ukrainian).

9. Hauder P, Verkhovenstvo prava v realnomu sviti [The Rule of Law in the Real World] (per z anhl, Pravo 2018) (in Ukrainian).

10. Liukhterhandt O, ‘Admynystratyvnaia yustytsyia – kliuchevoi ynstytut demokratycheskoho pravovoho hosudarstva’ [‘Administrative Justice is the Key Institution of a Democratic Legal State’] v Administratyvni protsedury i administratyvne sudochynstvo v Ukraini: zbirnyk materialiv [Administrative Procedures and Administrative Proceedings in Ukraine: a Collection of Materials] (2006) (in Russian).

11. Melnyk R (zah red), Zahalne administratyvne parvo: navchalnui posibnyk [General Administrative Law: Tutorial] (Vaite 2014) (in Ukrainian).

 

Journal articles

12. Aver’ianov V, ‘Onovlennia doktrynalnykh zasad ukrainskoho administratyvnoho prava u svitli yevrointehratsiinykh vymoh’ [‘Updating the Doctrinal Principles of Ukrainian Administrative Law in the Light of European Integration Requirements’] (2010) 3 Yurydychna Ukraina 4-10 (in Ukrainian).

13. Boiko I, ‘Administratyvna protsedura: poniattia, oznaky y vydy’ [‘Administrative Procedure: Concepts, Features and Types’] (2017) 33 Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia 113-25 (in Ukrainian).

14. Konstantyi O, ‘Kontseptsiia “sub’iektyvnykh publichnykh prav” yak ob’iekta zakhystu v administratyvnomu sudochynstvi: porivnialno-pravovyi analiz pidkhodiv do zastosuvannia v nimetskii ta vitchyznianii praktytsi’ [‘The Concept of “Subjective Public Rights” as an Object of Protection in Administrative Proceedings: a Comparative Legal Analysis of Approaches to Application in German and Domestic Practice’] (2014) 1 Porivnialno-analitychne pravo 159-62 (in Ukrainian). 15. Matselyk T, ‘Sub’iektyvne publichne pravo yak yurydychnyi fenomen’ [‘Subjective Public Law as a Legal Phenomenon] (2011) 3 Yurydychnyi visnyk 67-71 (in Ukrainian).

16. Melnyk R, ‘Kontseptsiia liudynotsentryzmu u suchasnii doktryni administratyvnoho prava’ [‘The Concept of Human Centeredness in the Modern Doctrine of Administrative Law’] (2015) 10 Pravo Ukrainy 157-65 (in Ukrainian).

17. Shkolyk A, ‘Administratyvna protsedura ta yii spivvidnoshennia z sumizhnymy poniattiamy’ [‘Administrative Procedure and its Relation with Related Concepts’] (2014) 59 Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna 185-93 (in Ukrainian).

18. Shkolyk A, ‘Vyklyky stanovlennia zakonodavstva pro administratyvnu protseduru na suchasnomu etapi’ [‘Challenges for the Formation of Legislation on Administrative Procedures at the Present Stage’] (2012) 55 Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna 134-8 (in Ukrainian).

19. Yevhrafova Ye, ‘Doktryna u pravovii nautsi i yurydychnii praktytsi’ [‘Doctrine in Jurisprudence and Legal Practice’] [2013] 2(73) Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 52-62 (in Ukrainian).

20. Zaverukha O, ‘Sub’iektyvni publichni prava hromadian yak ob’iekt sudovoho zakhystu’ [‘Subjective Public rights of Citizens as an Object of Judicial Protection’] (2004) 4 Pravo Ukrainy 49-52 (in Ukrainian).

 

Conference papers

21. Ezhegodnik publichnogo prava 2018: principy administrativnyh procedur i administrativnogo sudoproizvodstva [Principles of Administrative Procedures and Administrative Proceedings] (Infotropik Media 2018) (in Ukrainian).

22. Melnyk R, ‘Instytut administratyvnoi protsedury: deiaki propozytsii shchodo yoho zmistu’ [‘Institute of Administrative Procedure: Some Suggestions on its Content’] v Administratyvne pravo Ukrainy: stan i perspektyvy rozvytku: zbirnyk naukovykh prats [The Administrative Law of Ukraine: the State and Prospects of Development: a Collection of Scientific Works] (Instytut derzhavy i prava im V M Koretskoho NAN Ukrainy 2011) 119-28 (in Ukrainian).

23. Pukhtetska A, ‘Rozvytok doktrynalnykh polozhen nauky administratyvnoho prava Ukrainy z urakhuvanniam vymoh yevropeiskoho administratyvnoho prava’ [‘Development of Doctrinal Provisions of Science of Administrative Law of Ukraine Taking into Account the Requirements of European Administrative Law’] v Porivnialne pravoznavstvo: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku: zbirnyk naukovykh prats [Comparative Law: Current State and Prospects: a Collection of Scientific Works] (Lohos 2010) 277-9 (in Ukrainian).