Назва статті Джерела адміністративного права: сучасний погляд на сталі конструкції
Автори

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права, директор Наукового центру німецького права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3375-6117 r.melnik@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2019
Сторінки [46-62]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-05-046
Анотація

Проблематика джерел адміністративного права у сучасних умовах отри мує “нове дихання”, що пов’язано з цілою низкою аспектів, серед яких: збільшення кількості норм адміністративного права та способів (форм) їх закріплення; включення до системи національного права норм міжнародного та європейського рівнів; виклики правозастосовної практики, пов’язані з відсутністю досконалих правил вирішення колізій, що виникають між нормами права взагалі та нормами адміністративного права зокрема.

Мета статті полягає у формуванні оновленого погляду на систему джерел національного права та встановлення їх між собою.

Досягнення сформульованої мети здійснюється за допомогою комплексного та послідовного застосування відповідного наукового інструментарію, представленого такими методами наукового аналізу, як логіко-семантичний, історичний, порівняльно-правовий, аналіз та синтез тощо.

У статті акцентується увага на значущості вивчення джерел адмі ністративного права та побудови їх досконалої системи.

Автор починає свій аналіз із вивчення системи національних формалізованих джерел адміністративного права, яка, на його думку, складається із законів та підзаконних актів, останні з яких представлені актами, що входять до трьох окремих підсистем: 1) системи підзаконних актів органів державної влади; 2) системи підзаконних актів органів влади Автономної Республіки Крим; 3) системи підзаконних актів органів місцевого самоврядування.

У межах подальшого наукового пошуку у статті ставиться на обговорення питання про неможливість віднесення Конституції України до кола джерел адміністративного права. Наводиться відповідне обґрунтування такої позиції та при цьому наголошується, що викладене жодним чином не виключає і не применшує рівня обов’язковості Основного Закону для суб’єктів публічного адміністрування, так само як і для інших учасників адміністративно-правових відносин, які зобов’язані його дотримуватися у процесі своєї діяльності. Інакше кажучи, Конституція України, не будучи джерелом адміністративного права, не втрачає свого основоположного регулюючого значення для сфери публічного адміністрування

У статті піддано критиці положення національного законодавства, якими встановлено, що лише ратифіковані Верховною Радою України міжнародні договори набувають статус джерела права в Україні.

Окрема увага приділена особливостям місця актів Європейського Союзу (ЄС) у системі джерел адміністративного права. Зроблено висновок, що юридичні акти ЄС сьогодні є юридичною основою (джерелом права) лише для правотворчої діяльності суб’єктів публічного адміністрування, які повинні дотримуватися їх під час розроблення та прийняття національних нормативних (підзаконних) актів.

Проблемним, на думку автора, є положення Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, відповідно до якого висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Автор вважає, що це правило порушує принцип поділу влади та підвалини демократичної та правової держави.

На завершення статті формулюється авторський погляд на питання про супідрядність формалізованих джерел адміністративного права за їх юридичною силою.

 

Ключові слова джерело права; формалізовані джерела адміністративного права; неформалізовані джерела адміністративного права; рішення суду; супідрядність джерел адміністративного права
References

Bibliography

Authored books

1. Detterbeck S, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht (Verlag C H Beck 2006) (in German).

2. Alforov S ta inshi, Administratyvne pravo. Zahalna chastyna: navchalnyi posibnyk [Administrative Law of Ukraine. Common Part: Textbook] (Tsentr uchbovoi literatury 2011) (in Ukrainian).

3. Melnyk R, Zahalne administratyvne pravo v pytanniakh i vidpovidiakh: navchalnyi posibnyk [Common Administrative Law: Textbook] (Iurinkom Inter 2018) (in Ukrainian).

4. Miroshnychenko A, Zemelne pravo Ukrainy: pidruchnyk [Land Law of Ukraine: Textbook] (Alerta; TsUL 2011) (in Ukrainian).

 

Edited books

5. Aver’ianov V (holov red kol), Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs: pidruchnyk [Administrative Law of Ukraine. Academic Course: Textbook], t 1: Zahalna chastyna [Common Part] (Iurydychna dumka 2004) (in Ukrainian).

6. Bytiak Yu ta Harashchuk V (zah red), Administratyvne pravo: pidruchnyk [Administrative Law: Textbook] (Pravo 2010) (in Ukrainian). 7. Hrytsenko I (zah red), Zahalne administratyvne pravo: pidruchnyk [Common Administrative Law: Textbook] (Iurinkom Inter 2014) (in Ukrainian).

8. Kovalenko V (red), Kurs administratyvnoho prava Ukrainy: pidruchnyk [A Course of Administrative Law of Ukraine: Textbook] (Iurinkom Inter 2012) (in Ukrainian).

 

Journal articles

9. Werner F, ‘Verwaltungsrecht als konkretisiertes Verfassungsrecht’ (1959) DVBI 527 (in German).

10. Dmytryk O, ‘Klasyfikatsiia dzherel finansovoho prava ta problemy yikh uporiadkuvannia’ [‘Classification of Financial Law Sources and Issues of the Arrangement Thereof’] (2013) 4 Forum prava 78-84 <http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. htm_2013_4_16> (accesseed: 30.04.2019) (in Ukrainian).

11. Kostiuk V, ‘Osoblyvosti Konstytutsii Ukrainy yak dzherela trudovoho prava’ [‘Peculiarities of the Constitution of Ukraine as a Source of Labor Law’] (2005) 28 Naukovi zapysky. Yurydychni nauky 41-7 (in Ukrainian). 12. Kurylo V, ‘Pro systemu dzherel administratyvnoho prava’ [‘On the System of Administrative Law Sources’] [2009] 2(11) Yurydychnyi visnyk 30-3 (in Ukrainian).

13. Mazaraki N, ‘Dzherela administratyvnoho prava’ [‘Sources of Administrative Law’] (2015) 1 Pravo i suspilstvo 141-7 (in Ukrainian).

14. Melnyk R, ‘Pryntsyp zakonnosti vs. pryntsyp pravomirnosti: do pytannia pro onovlennia yurydychnykh zasad diialnosti orhaniv publichnoi vlady’ [‘The Principle of Legality vs. the Principle of Legitimacy: More about Updating the Legal Foundations of Operation of Public Authorities’] (2018) 11 Pravo Ukrainy 14-31 (in Ukrainian).

15. Pohorilko V, ‘Dzherela konstytutsiinoho prava Ukrainy: poniattia, vydy i systema’ [‘Sources of Constitutional Law of Ukraine: the Concept, Types and System’] (2002) 3 Pravo Ukrainy 8-16 (in Ukrainian).

 

Thesis

16. Halitsyna N, ‘Administratyvno-pravove zabezpechennia realizatsii kontseptsii sotsialnoi derzhavy’ [‘Administrative Law Framework for the Implementation of the Concept of a Social Welfare State’] (dys d-ra yuryd nauk, 2016) 150-1 (in Ukrainian).

 

Websites

17. Pavlikovska L, ‘Pravove zabezpechennia zovnishnikh zv’iazkiv Ukrainy’ [‘Legal Framework for External Relations of Ukraine’] (Ministerstvo yustytsii Ukrainy) <http:// old.minjust.gov.ua/56> (accessed: 30.04.2019) (in Ukrainian).