Назва статті Концептуалізація освітнього права як підгалузі адміністративного права України
Автори

доктор юридичних наук, професор, проректор з навчальної та наукової роботи Університету сучасних знань (м. Київ, Україна) ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-4417-1074 40533@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2019
Сторінки [111-120]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-05-111
Анотація

На сучасному етапі розвитку українського суспільства констатується факт відсутності концептуального уявлення про освітнє право. Питання про правову природу освітнього права є досить складним і багато в чому суперечливим. Сьогод ні, з приводу названої галузі права, науковці висловлюють досить різні погляди щодо його місця у системі вітчизняного права, які зводяться переважно до того, що освітнє право є або комплексною галуззю права, або самостійною галуззю права. Викладене обумовлює необхідність формулювання завершеної та досконалої теорії освітнього права.

Мета статті – через призму аналізу норм чинного законодавства, а також критичного вивчення праць сучасних учених сформулювати авторську концепцію освітнього права як підгалузі адміністративного права України.

Досягнення сформульованої мети здійснюється за допомогою комплексного та послідовного застосування відповідного наукового інструментарію, представленого такими методами наукового пізнання: логіко-семантичним, системним, структурнологічним, методами групування, дедукції, індукції, аналізу та синтезу тощо.

Проведено аналіз наукових доробків, присвячених з’ясуванню підстав виокремлення освітнього права у системі права України. Вдалося встановити, що виокремлення освітнього права за предметом і методом правового регулювання не лише ускладнює його розуміння у національній системі права, а й створює проблеми у сфері правотворчої та правозастосовної діяльності. На думку автора, для вирішення цього завдання за основу виділення освітнього права в системі права України необхідно взяти напрям функціонування публічної адміністрації. А оскільки публічна адміністрація може функціонувати лише у чітко визначеному напрямі з обов’язковим дотриманням положень чинного законодавства, то його норми утворюють підгалузь особливого адміністративного права.

Зроблено висновок, що в Україні сформована система нормативних актів, покликаних регулювати порядок організації та діяльності суб’єктів публічної адміністрації, спрямованої на реалізацію державної політики у сфері освіти. Виконуючи названі завдання, публічна адміністрація тим самим сприяє забезпеченню та реалізації права на дошкільну, повну загальну середню, позашкільну, професійно-тех-нічну, вищу і післядипломну освіту, зафіксованого у ст. 53 Конституції України. Сукупність таких правових норм й об’єднується у рамках освітнього права, сформованого у межах особливого адміністративного права України.

 

Ключові слова освіта; освітня діяльність; освітнє право; правове регулювання; публічна адміністрація; організація; особливе адміністративне право
References

Bibliography

 

Authored books

1. Alekseev S, Obshchye teoretycheskye problemy systemy sovetskogo prava [General Theoretical Problems of the System of Soviet Law] (Gos izd-vo yurid lit 1961) (in Russian).

2. Davydova N, Pravovyi status uchasnykiv vidnosyn u sferi osvity v SShA i perspektyvy yoho implementatsii v osvitniu systemu Ukrainy (tsyvilno-pravovyi aspekt) [Legal Status of Participants in the Field of Education in the United States and the Prospects for its Implementation in the Educational System of Ukraine (Civil-Law Aspect)] (Lira-K 2016) (in Ukrainian).

3. Melnyk R, Mosondz S, Administratyvne pravo Ukrainy (u skhemakh ta komentariakh): navchalnyi posibnyk [Administrative Law of Ukraine (in Schemes and Comments: Tutorial)] (Jurinkom Inter; Bukva Zakonu 2018) (in Ukrainian).

4. Savishchenko V, Administratyvno-pravove zabezpechennia osvity ta nauky v Ukraini: monografiia [Administrative and Legal Support of Education and Science in Ukraine: Monograph] (Lira 2015) (in Ukrainian).

5. Skakun O, Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk [Theory of State and Law: Textbook] (Konsum 2001) (in Ukrainian).

 

Journal articles

6. Arzhanov M, ‘O principah postroenija sistemy sovetskogo socialisticheskogo prava’ [‘On the Principles of Constructing the System of Soviet Socialistic Law’] (1939) 3 Sovetskoe gosudarstvo 26 (in Russian).

7. Melnyk R, ‘Munitsypalne pravo u systemi natsionalnoho prava’ [‘Municipal Law in the System of National Law’] (2010) Spetsialnyi vypusk. Tsentralnoukrainskyi pravnychyi chasopys Kirovohradskoho yurydychnoho instytutu KhNUVS 33 (in Ukrainian).

8. Melnyk R, ‘Predmet administratyvnoho prava’ [‘Subject of Administrative Law’] (2018) 3 Pravo Ukrainy 161 (in Ukrainian).

 

Thesis

9. Melnyk R, ‘Systema administratyvnoho prava Ukrainy’ [‘System of Administrative Law of Ukraine’] (dys d-ra yuryd nauk, Kharkivskyi natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav 2010) (in Ukrainian).