Назва статті Види організаційно-господарських відносин
Автори

докторка юридичних наук, професорка, академчиня НАПрН України, заслужена юристка України, виконувачка обов’язків декана юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця, Україна)

bobkova50@gmail.com

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця, Україна)

an_zaharchenko@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2019
Сторінки [65-80]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-08-065
Анотація

Серед усіх господарських відносин важливе місце займають організаційно-господарські, що обумовлено їхнім впливом на будь-які відносини у сфері господарювання. Практика організаційно-господарських відносин є достатньо різноманітною, оскільки такі відносини формуються під час здійснення будь-якої господарської діяльності і, по суті, між всіма учасниками господарських відносин. При цьому вона не позбавлена суперечностей та конфліктів, що обумовлені особливостями суб’єктного складу, змісту цих відносин та їх видів. Законодавче регулювання різних видів таких відносин характеризується низкою недоліків, а доктринальні позиції щодо цих питань потребують подальшого узгодження.

Метою статті є доопрацювання положень щодо видів організаційно-господарських відносин.

У результаті дослідження одержано такі результати, зокрема: 1) узагальнено озна ки організаційно-господарських відносин, до яких віднесено: одним із обов’язкових суб’єктів таких відносин є суб’єкт організаційно-господарських повноважень; наявність у суб’єкта організаційно-господарських повноважень можливості здійснювати в тій чи іншій формі організуючий вплив на діяльність суб’єкта господарювання (іншого учасника господарських відносин); встановлення межі впливу суб’єкта організаційно-господарських повноважень або лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, або у межах, визначених законом; наявність у суб’єкта господарювання (чи іншого учасника господарських відносин) прав та обов’язків у межах визначених законом, що не виключає наявності у нього прав, які не заборонені законом; 2) запропоновано конкретизацію визначення поняття організаційно-господарських відносин з урахуванням зазначених вище ознак цих відносин та уточнення кола суб’єктів організаційно-господарських повноважень; 3) обґрунтовано поділ організаційногосподарських відносин за такими критеріями: суб’єктний склад; належність до корпоративних; сфера існування (внутрішні чи зовнішні); наявність майнових прав і обов’язків у суб’єктів цих відносин (організаційно-майнові чи майново-організаційні).

Запропоновано внести відповідні зміни до Господарського кодексу України, що сприятиме підвищенню рівня урегульованості організаційно-господарських відносин у господарському та іншому законодавстві, більш повній реалізації учасниками цих відносин своїх прав і обов’язків, упорядкуванню судової практики із захисту прав та законних інтересів суб’єктів цих відносин.

 

Ключові слова організаційно-господарські відносини; суб’єкт організаційногосподарських повноважень; суб’єкт господарювання; організація господарської діяльності; управління господарською діяльністю.
References

Bibliography

 

Authored books

1. Belianevych O, Hospodarske dohovirne pravo Ukrainy (teoretychni aspekty) [Economic Contract Law of Ukraine (Theoretical Aspects)] (Iurinkom Inter 2006) (in Ukrainian).

2. Kravets I, Pravove stanovyshche sub’iektiv orhanizatsiino-hospodarskykh povnovazhen [Legal Status of Subjects of Organizational and Economic Powers] (Iurinkom Inter 2010) (in Ukrainian). 3. Laptev V, Pravovaja organizacija hozjajstvennyh sistem [Legal Organization of Economic Systems Economic Law: Textbook] (Juridicheskaja literatura 1978) (in Russian).

4. Mamutov V, Predprijatie i vyshestojashhij hozjajstvennyj organ [An Enterprise and a Superior Economic Body] (Juridicheskaja literatura 1969) (in Russian).

5. Milash V, Hospodarske pravo: kurs lektsii [Economic Law: Course of Lectures], ch 1 (Pravo 2008) (in Ukrainian).

6. Milash V, Perspektyvy modernizatsii dohovirnykh pravovidnosyn u sferi hospodariuvannia [Prospects for Modernizing Contractual Legal Relations in the Area of Economic Activity] (KhNUMH 2014) (in Ukrainian).

7. Shcherbyna V, Hospodarske pravo: pidruchnyk [Economic Law: Textbook] (6-te vyd pererob i dop, Yurinkom Inter 2013) (in Ukrainian). Shcherbyna V, Sub’iekty hospodarskoho prava [Subjects of Economic Law] (Iurinkom Inter 2008) (in Ukrainian).

8. Shcherbyna V, Sub’iekty hospodarskoho prava [Subjects of Economic Law] (Iurinkom

Inter 2008) (in Ukrainian).

9. Vikhrov O, Orhanizatsiino-hospodarski pravovidnosyny [Organizational and Economic Legal Relations] (Slovo 2008) (in Ukrainian).

10. Vinnyk O, Hospodarske pravo: navchalnyi posibnyk [Economic Law: Tutorial] (2-he vyd, zmin ta dop, Vseukr asotsiatsiia vydavtsiv “Pravova yednist” 2008) (in Ukrainian).

11. Znamenskij G, Novoe hozjajstvennoe pravo. Izbrannye trudy: sbornik nauchnyh trudov [New Economic Law. Selected Works: Collected Scientific Paper] (Jurinkom Inter 2012)

 

Edited books

12. Mamutov V (red), Hozjajstvennoe pravo: uchebnik [Economic Law: Textbook] (Jurinkom Inter 2002) (in Russian).

 

Journal articles

13. Koval V, ‘Orhanizatsiino-hospodarski vidnosyny i zobov’iazannia’ [‘Organizational and Economic Relations and Obligations’] (2011) 3 Ekonomika ta pravo 62 (in Ukrainian).

14. Koval V, ‘Zastosuvannia polozhen Hospodarskoho kodeksu pro predmet rehuliuvannia’ [‘Application of the Economic Code Provisions on the Subject of Regulation’] [2009] 22(61) 2 Uchenyie zapiski Tavricheskogo natsionalnogo universiteta im V I Vernadskogo. Seriya: Yuridicheskie nauki 141 (in Ukrainian).

15. Shcherbyna V, ‘Pravova pryroda korporatyvnykh vidnosyn’ [‘Legal Nature of Corporate Relations’] (2006) 7 Ukrainske komertsiine pravo 12-4 (in Ukrainian). 16. Vikhrov O, ‘Upravlinnia hospodarskoiu diialnistiu yak katehoriia hospodarskoho prava’ [‘Management of Economic Activity as a Category of Economic Law’] (2007) 12 Pravo Ukrainy 52 (in Ukrainian).

 

Thesis

17. Kravets I, ‘Pravove stanovyshche sub’iektiv orhanizatsiino-hospodarskykh povnovazhen’ [‘Legal Status of the Subjects of Organizational and Economic Powers’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2008) (in Ukrainian).

18. Pereverziev O, ‘Hospodarsko-pravove zabezpechennia korporatyvnoho kontroliu v aktsionernykh tovarystvakh’ [‘Economic-Law Support of Corporate Control in JointStock Companies’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2004) (in Ukrainian).

19. Vikhrov O, ‘Orhanizatsiino-hospodarski pravovidnosyny’ [‘Organizational and Economic Legal Relations’] (avtoref dys d-ra yuryd nauk, 2009) (in Ukrainian).

 

 Dissertations 20. Lukach I, ‘Hospodarsko-pravove rehuliuvannia korporatyvnykh vidnosyn v Ukraini: teoretychni problemy’ [‘Economic-Law Regulation of Corporate Relations in Ukraine: Theoretical Issues’] (dys d-ra yuryd nauk, 2016) (in Ukrainian).

21. Smitiukh A, ‘Korporatyvni prava ta korporatyvni pai (chastky): teoretyko-pravovi zasady’ [‘Corporate Rights and Corporate Stakes (Shares): Theoretical and Legal Bases’] (dys d-ra yuryd nauk, 2018) (in Ukrainian).(in Russian).