Назва статті Виключна правова проблема та необхідність розвитку права: загальнотеоретичний аналіз
Автори

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна) kosovych_v@ukr.net

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2020
Сторінки [218-232]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-03-218
Анотація

В останні роки новелізація вітчизняних процесуальних кодексів у призмі верховенства права проявляється й у нормативному закріпленні нових юридичних конструкцій, покликаних створити передумови для максимального забезпечення прав та інтересів суб’єкта права у конкретних правовідносинах. Такі конструкції, як “виключна правова проблема” та “необхідність розвитку права”, встановлюють можливість перегляду Великою Палатою Верховного Суду справ, розглянутих касаційними судами у складі Верховного Суду. Незважаючи на явну позитивну значущість для судового правозахисту, ці законодавчі формулювання створюють передумови для широкого судового угляду, що становить загрозу надмірного суб’єктивізму. Тому для досягнення єдності та сталості судової практики застосування зазначених нормативних правоположень актуальною стає їхня загальнотеоретична характеристика.

Метою статті є з’ясування змісту понять “виключна правова проблема” та “необхідність розвитку права”, аналіз практики їх застосування, визначення виключної правової проблеми та необхідності розвитку права, виокремлення ознак, встановлення зв’язку між цими конструкціями, напрацювання пропозицій щодо меж судового угляду при їх застосуванні.

За результатами дослідження встановлено, що виключна правова проблема – це зумовлена недоліками юридичних норм, їхнім абстрактним та оціночним характером, відсутністю нормативно визначених форм і способів подолання можливість неуніфікованого судового застосування однакових юридичних норм до тотожних суспільних відносин. Наявність виключної правової проблеми у процесі правозастосування слугує об’єктивним підґрунтям для констатації “необхідності розвитку права”. Однак розвиток права не може бути процесом створення нової норми, це лише діяльність, спрямована на її конкретизацію та певне уточнення. Розвиток права як форма судової правотворчості (у континентальній правовій системі, до слова, це не є функцією судової гілки влади) може проявлятися радше як спосіб подолання недоліків чинного законодавства та його неформалізованості через судове правозастосування. Ще одна перспективна форма судового розвитку права – це його тлумачення.

Задля досягнення уніфікованості судової практики при застосуванні юридичних конструкцій “виключна правова проблема” та “необхідність розвитку права” запропоновано виробити низку рекомендацій стосовно їх розуміння та правил використання. Також важливо, щоб судові інстанції у своїх ухвалах мотивували (аргументували) першопричини та форми прояву виключної правової проблеми й необхідності розвитку права.

 

Ключові слова єдність судової практики; виключна правова проблема; необхідність розвитку права; Верховний Суд; судове правозастосування
References

Bibliography

Authored books

1. Kosovych V, Otsinochni poniattia yak zasib yurydychnoi tekhniky [Evaluative Concepts as a Means of Legal Technique] (Triada-plius 2010) (in Ukrainian).

2. Rabinovych P, Osnovy zahalnoi teorii prava ta derzhavy: navchalnyi posibnyk [Fundamentals of the General Theory of Law and State: Study Guide] (Krai 2008) (in Ukrainian).

 

Edited books

3. Zahalna teoriia prava: pidruchnyk [General Theory of Law: Textbook] (Koziubry M zah red, Vaite 2015) (in Ukrainian).

 

Dictionaries

4. Busel V (red), Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large Explanatory Dictionary of the Modern Ukrainian Language] (Perun 2009) (in Ukrainian).

 

Journal articles

5. Kosovych V, ‘Tekhniko-yurydychni nedoliky normatyvno-pravovykh aktiv Ukrainy: osnovni riznovydy’ [‘Technical and Legal Shortcomings of Laws and Regulations of Ukraine: Main Types’] (2014) 8 Pravo Ukrainy 169–77 (in Ukrainian).

6. Kosovych V, ‘Yurydychnyi tekhniko-tekhnolohichnyi instrumentarii ta verkhovenstvo prava: (metodolohiia doslidzhennia)’ [‘Legal Technical and Technological Tools and the Rule of Law: (Research Methodology)’] (2018) 66 Visnyk Lvivskoho universytetu Seriia yurydychna 14–26 (in Ukrainian).

7. Kosovych V, ‘Tekhniko-tekhnolohichni zasoby stvorennia pravovykh zakoniv: zahalnoteoretychni aspekty’ [‘Technical and Technological Means of Creating Laws Consistent with Principles of Law: General Theoretical Aspects’] (2018) 79 Derzhava i pravo Yurydychni nauky 34–46 (in Ukrainian). 8. Nor V and Bobechko N, ‘Motyvovanist sudovykh rishen z pytan peredachi kryminalnoho provadzhennia na rozghliad obiednanoi ta Velykoi palat Verkhovnoho Sudu ta za naslidkamy kasatsiinoho rozghliadu’ [‘Reasonableness of Court Decisions on the Referral of Criminal Proceedings for Consideration by the Joint and the Grand Chambers of the Supreme Court and Based on the Results of Cassation Review’] (2019) 9 Pravo Ukrainy 117–33 (in Ukrainian).

 

Thesis

9. Hryshchenko A, ‘Pravovyi zakon: pytannia teorii ta praktyky v Ukraini’ [‘Law Consistent with Principles of Law: Issues of Theory and Practice in Ukraine’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2002) (in Ukrainian).

 

Websites

10. Bernaziuk Ya, ‘Vyrishennia vykliuchnoi pravovoi problemy yak sposib zabezpechennia odnakovoho zastosuvannia norm prava’ [‘Resolution of Exceptional Legal Issue as a Way to Ensure Equal Application of Law’] (Sudovo-iurydychna hazeta, 25.02.2019) <https://sud.ua/ru/news/blog/136144-virishennya-viklyuchnoyi-pravovoyiproblemiyak-sposib-zabezpechennya-odnakovogo-zastosuvannya-norm-prava> (accessed: 24.01.2020) (in Ukrainian).

11. Studennikov S, ‘Moratorii na zemliu: Verkhovnyi Sud vyrishyt vykliuchnu pravovu problemu’ [‘Land Moratorium: The Supreme Court to Resolve the Exceptional Legal Issue’] (Tsentr suddivskykh studii, 14.03.2019) <http://www.judges.org.ua/dig16018. htm> (accessed: 24.01.2020) (in Ukrainian).