Назва статті Теоретико-методологічні засади формування національної доктрини земельного права
Автори

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1987-2760 Scopus Author ID: 55131901800 prof.getman@gmail.com

 

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0579-7007 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/С-8160-2019 anisimova.anna28@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2020
Сторінки [29-42]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-05-029
Анотація

Формування сучасної національної доктрини земельного права пов’язано з низкою питань, зокрема й теоретико-методологічного характеру. Спираючись на методологічні підходи, земельно-правову доктрину розглянуто як галу зеву юридичну основу земельного права, державної земельної політики, що інституціоналі зована в земельному законодавстві і є інтегруючою сукупністю юридично-наукових трактувань і суджень про право, в межах яких розробляються юридичні форми пізнання права і правових явищ, принципи, поняття, терміни та конструкції, обґрунтовуються способи, засоби, прийоми сприйняття, розуміння і тлумачення його джерел, системи, структури тощо.

Метою статті є огляд і впорядкування теоретико-методологічних засад формування земельно-правової доктрини, окреслення перспективних напрямів становлення та визначення особливостей її застосування при вдосконаленні національної політики, зокрема для реформування земельних правовідносин, і подальшій система тизації земельного законодавства в умовах євроінтеграції і сталого розвитку, а також викладення власного бачення окресленої проблематики.

Для досягнення поставленої мети використано комплексний підхід, що передбачає застосування широкого кола загальнофілософських, загальнонаукових, спеціально-наукових і, власне, правових методів. Історичний метод став у нагоді при вивченні генези доктрини земельного права і законодавства. Діалектичний метод дав змогу всебічно розглянути й обґрунтувати закономірний характер формування (через динаміку, постійне оновлення й удосконалення) земельно-правової доктрини. За допомогою системно-структурного методу визначено місце земельноправової доктрини в архітектоніці системи національної правової доктрини. Теоре тико-прогностичний метод застосовано при прогнозуванні подальшого вдосконалення положень національної земельно-правової доктрини й земельного законо давства, а метод розумового моделювання – у процесі конструювання та модернізації правових норм, запропонованих з метою внесення змін до чинного законодавства. Використання статистичного методу дало змогу довести негативний вплив колізійності й неузгодженості норм земельного законодавства на механізм правового регулювання земельних відносин. Ці та інші методи використовувалися у взаємо зв’язку, що сприяло повноті дослідження та обґрунтованості сформульованих висновків і пропозицій. При цьому енвайронменталізм став оптимальною методологічною основою при формуванні доктрини земельного права.

Крім того, завдяки комплексному підходу до вивчення зазначеної проблеми доведено, що подальша систематизація земельного законодавства має відбуватися на підставі опрацювання єдиної наукової доктрини, що сприятиме правильному тлумаченню юридичних норм, подоланню суперечностей, колізій і прогалин у чинному земельному законодавстві України, а також сформульовано пропозиції з удосконалення цього законодавства та зроблено висновок, що головним завданням нашої країни в умовах євроінтеграції є створення цілісної, логічно узгодженої національної земельно-правової доктрини як теоретичної основи нормотворчих процесів і формування єдиного правового простору.

Ключові слова методологічні засади; доктрина земельного права; земельні правовідносини; земельне законодавство; державна земельна політика
References

Bibliography

Authored books

1. Getman A, Doktryna ekolohichnoho prava ta zakonodavstva Ukrainy [Doctrine of Ecological Law and Legislation of Ukraine] (Oberih 2019) 336 (in Ukrainian).

2. Semenikhin I, Pravova doktryna: zahalnoteoretychnyi analiz [Legal Doctrine: GeneralTheoretical Analysis] (Yurait 2012] (in Ukrainian).

 

Edited books

3. Maksymov S, ‘Pravova doktryna: filosofsko-pravovyi pidkhid’ [‘Legal Doctrine: Philosophical and Legal Approach’] Petryshyn O (red), Pravova doktryna Ukrainy: monographia [Legal Doctrine of Ukraine: Monograph], t 1: Zahalnoteoretychna ta istorychna yurysprudentsiia [General Theoretical and Historical Law] (Pravo 2013) 58–93 (in Ukrainian).

4. Pravova doktryna Ukrainy [Legal Doctrine of Ukraine], t 1: Zahalnoteoretychna ta istorychna yurysprudentsiia [General Theoretical and Historical Law] (Petryshyn O red, Pravo 2013) (in Ukrainian).

5. Pravova doktryna Ukrainy [Legal Doctrine of Ukraine], t 4: Doktrynalni problemy ekolohichnoho, ahrarnoho ta hospodarskoho prava [The Doctrinal Problems of the Ecological, Agrarian and Commercial Law] (Shemshuchenko Yu red, Pravo 2013) (in Ukrainian).

6. Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk [Theory of State and Law: Textbook] (Petryshyn O red, Pravo 2014) (in Ukrainian).

 

Еncyclopedias

7. Oborotov Yu ta Horobets K, ‘Metodolohiia pravovoho piznannia’ [‘Legal Knowledge Methodology’] v Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia [The Great Ukrainian Legal Encyclopedia], t 2 (Maksymov S red, Pravo 2017) (in Ukrainian). 8. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia [The Great Ukrainian Legal Encyclopedia], t 3 (Petryshyn O red, Pravo, 2017) (in Ukrainian).

 

Journal articles

9. Zelenkevich I, ‘Pravovaja doktrina i pravovaja nauka: nekotorye aspekty sootnoshenija i ispol’zovanija v kachestve istochnikov prava’ [‘Legal Doctrine and Legal Science: Some Aspects of the Relationship and use as Sources of Law’] [2010] 2 (6) Severo-Vostochnyj nauchnyj zhurnal 42–7 (in Russian).

 

Conference papers

10. Andreitsev V, ‘Naukova doktryna – metodolohiia piznannia ta udoskonalennia ekolohichnoho prava ta praktyky yoho zastosuvannia’ [‘Scientific Doctrine – Methodology of Knowledge and Improvement of Ecological Law and Practice of its Application’] v Suchasni naukovo-praktychni problemy ekolohichnoho, zemelnoho ta ahrarnoho prava: materialy kruhloho stolu [Modern Scientific and Practical Problems of Ecological, Land and Agrarian Law: Round Table Materials] (Pravo 2013) 11–4 (in Ukrainian).

11. Anisimova H, ‘Vplyv pryrodno-pravovoi kontseptsii na rozvytok ekoloho-pravovoi doktryny, nauky ta zakonodavstva’ [‘Impact of Natural and Legal Concept on the Development of Environmental and Legal Doctrine, Science and Legislation], in Riven efektyvnosti ta neobkhidnosti vplyvu yurydychnoi nauky na normotvorchu diialnist ta yurydychnu praktyku: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [The level of Efficiency and Necessity of Influence of Legal Science in Rulorcreative Activity and Legal Practice: Vaterials of Intern. Sciences.-Pract. Conf.] (2016) 52–5 (in Ukrainian).

12. Getman A, ‘Suchasni tendentsii rozvytku ekoloho-pravovoi nauky v umovakh realizatsii Uhody pro asotsiatsiiu Ukrainy z YeS’ [‘Modern Trends of Environmental and Legal Science Development in Terms of Implementation of the Association Agreement with the EU’] v Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku zemelnoho, ahrarnoho, ekolohichnoho ta pryrodoresursnoho prava: teoriia ta praktyka: zb. materialiv nauk.-prakt. konf. [Current state and perspectives of the development of Land, Agrarian, Ecological and Natural Resource Law: Theory and Practice: Materials of Sciences.-Pract. Conf.] (Oberih 2018) 15–21 (in Ukrainian).

13. Ljul’kovich S, ‘Opredelenie i svojstva doktriny (nauki) kak istochnika prava’ [‘The Definition and Properties of Doctrine (Science) as a Source of Law’] v Pravovaja sistema Respubliki Belarus’: sostojanie, problemy i perspektivy razvitija: materialy IX Mezhvuz. nauch. konf. studentov, magistrov i aspirantov [The Legal System of the Republic of Belarus: the State, Problems and Prospects for Development: Materials of IX Intercollegiate Science. Conf. Undergraduate, Master’s and Graduate Students] (GrGU 2009) 195–7 (in Russian).

14. Tatsii V, ‘Metodolohichni problemy pravovoi nauky na etapi formuvannia pravovoi, demokratychnoi, sotsialnoi derzhavy’ [‘Methodological Problems of Legal Science at the Stage of Formation of a Legal, Democratic, Social State’] v Metodolohichni problemy pravovoi nauky: Materialy Mizhnar. nauk. konf. [Methodological problems of legal science: Materials of Intern. Sciences. Conf.] (Pravo 2003) 3–13 (in Ukrainian).

 

Thesis

15. Karmalita M, ‘Pravova doktryna – dzherelo (forma) prava’ [‘Legal Doctrine – Source (Form) of Law’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2011) (in Ukrainian).

 

Dissertations

16. Korchevna L, ‘Problema riznodzherelnoho prava: dosvid porivnialnoho pravoznavstva [‘The Problem of Different-Source Law: The Experience of Comparative Law’] (dys d-ra yuryd nauk, 2005) (in Ukrainian).