Назва статті Правова кваліфікація у міжнародному приватному праві: удосконалення теоретичних і практичних підходів в Україні
Автори

кандидатка юридичних наук, адвокатеса (Київ, Україна) natalia@perestyuk.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2020
Сторінки [54-81]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-06-054
Анотація

Зважаючи на доктринальну дискусійність питань про місце правової кваліфікації в оперуванні з колізійною нормою, її межі, предмет, розмежування понять “кваліфікація” і “тлумачення”, автор загалом підтримує вдалий підхід українського законодавця до нормативного регулювання цього питання у Законі України “Про міжнародне приватне право” (Закон про МПрП). Як показано у статті, у концепції чинної ст. 7 Закону про МПрП прослідковується кореляція з доктринальним підходом кваліфікації за функціональним призначенням (“par la fonction” або “enlightened lege fori”), за яким саме функція, втілена в іноземному правовому інституті, має братись за точку синхронізації такого інституту з відповідною колізійною нормою закону суду.

Мета статті – вдосконалити регулювання в Україні питання правової кваліфікації в міжнародному приватному праві з орієнтиром на розвиток права ЄС та особливим акцентом на уніфікацію підходів до правової кваліфікації у питаннях регулювання колізій законів та колізій юрисдикцій.

У руслі зазначеного тренду та з огляду на підписання Гаазької конвенції у 2019 р. та на відносини асоціації України з Європейським Союзом, рекомендовано низку удосконалень регулювання в Україні питання правової кваліфікації у міжнародному приватному праві. Такі пропозиції спрямовано на уніфікацію підходів до право вої кваліфікації в контексті регулювання колізій законів і колізій юрисдикцій. Серед ключових рекомендацій: 1) доповнення Закону про МПрП новим розділом V1 “Колізійні норми щодо трастів” із відповідним розширенням понятійного апарату Закону про МПрП терміном “траст” у світлі доктрини правової кваліфікації за функціональним призначенням; 2) вдосконалення положення ст. 75 Закону про МПрП, спрямованого на уникнення ефекту паралельного розгляду однієї справи двома судами (“lis alibi pendens”), із відповідним закріпленням підходу Європейського Суду Справедливості (ЄСС) (у контексті тлумачення понять, властивих системам цивільного судочинства іноземних країн); 3) відображення запропонованих удосконалень Закону про МПрП (за певними виключеннями) на рівні відповідних процесуальних кодексів.

Поряд із цим рекомендовано утриматись від безпосереднього закріплення на рівні процесуальних кодексів положення ч. 3 ст. 75 Закону про МПрП (яким запропоновано впровадження принципу телеологічного і системного тлумачення, притаманного практиці ЄСС). Зважаючи на природу такого принципу, впровадження його в судову практику вбачається більш ефективним через відповідні правові позиції Верховного Суду. Аналогічний підхід рекомендовано і щодо правової кваліфікації за функціональним призначенням у питаннях внутрішніх аспектів трастів (як запропоновано у положеннях нового розділу V1 та нового пункту перехідних положень Закону про МПрП).

Так, на шляху впровадження у життя доктрини правової кваліфікації за функціональним призначенням авторка бачить визначальну роль саме за судовою практикою. Адже, окрім доктринальної неоднозначності, правова кваліфікація ще й завжди невід’ємно пов’язана з фактичними обставинами конкретної справи, а намір передбачити у конкретному законі виключний перелік фактів навряд чи можна вважати реалістичним.

 

Ключові слова правова кваліфікація; колізія законів; колізія юрисдикцій; “Брюссель І”; “Рим І”, практика Європейського Суду Справедливості; Гаазька конвенція; трасти; внутрішні аспекти трастів
References

Bibliography

Authored books

1. Batiffol H & Lagarde P, Droit international privé , t I (7th ed, Batiffol & Lagarde 1981) (in Franch). 2. Batiffol H, Aspects philosophiques du droit international privé (Librairie Dalloz 1956) (in English). 3. Cheshire G, Private International Law (3rd ed, Geoffrey 1947) (in English).

4. Francescakis P, Répertoire de droit international, t 1 (Dalloz 1968–1969) (in Franch).

5. Robertson A, Characterization in the conflict of laws (Harvard University Press 1940) (in English). 6. Terré F, L’influance de la volonté individuelle sur les qualifications (L.G.D.J. 1957) (in Franch). 7. Cherniak Yu, Instytut pidsudnosti u mizhnarodnomu pryvatnomu pravi krain Yevropeiskoho Soiuzu ta Ukrainy [Institute of Subjection to Jurisdiction in Private International Law of the European Union and Ukraine] (Pretsedent 2008) (in Ukrainian).

8. Dikovska I, Pryntsypy pravovoho rehuliuvannia mizhnarodnykh pryvatnykh dohovirnykh zobov’iazan [Principles of Legal Regulation of International Private Contractual Obligations] (Iurinkom Inter 2014) (in Ukrainian).

9. Kalakura V, Mizhnarodne simeine pravo: pryntsypy ta osoblyvosti koliziinoho ta unifikatsiinoho rehuliuvannia [International Family Law: Principles and Specifics of Conflict-of-Laws and Unification Regulation] (Alerta 2017) (in Ukrainian).

10. Kysil V, Mizhnarodne pryvatne pravo. Pytannia kodyfikatsii [Private International Law. Codification Issue] (2he vyd, Ukraina 2005) (in Ukrainian).

11. Kysil V, Mizhnarodne pryvatne pravo. Pytannia kodyfikatsii [Private International Law. Codification Issue] (Ukraina 2000) (in Ukrainian).

12. Lunts L, Kurs mezhdunarodnogo chastnogo prava [A Course of Private International Law] (Spark 2002) (in Russian).

 

Edited books

13. Loon van H, ‘L’actualité de la convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance’ in Mélanges en l’honneur de Mariel Revillard – Liber Amicorum (Éditions Defrénois 2007) (in Franch).

14. Dovhert A (red), Mizhnarodne pryvatne pravo. Naukovo-praktychnyi komentar Zakonu [Private International Law. Scientific and Practical Commentary on the Law] (Odissei 2008) (in Ukrainian).

15. Kysil V, ‘Diia i tlumachennia koliziinykh norm’ [‘Operation and Interpretation of Conflict-of-Laws Rules’] v Dovhert A ta Kysil V (red), Mizhnarodne pryvatne pravo: pidruchnyk [Private International Law: Textbook] (Pravova Yednist 2012) (in Ukrainian).

 

Journal articles

16. Allarousse V, ‘A Comparative Approach to the Conflict of Characterization in Private International Law’ [1991] 23 (3) Case Western Reserve Journal of International Law 479–516 (in English).

17. Bartin E, ‘La doctrine des qualifications et ses rapports avec le caractère national du conflit des lois’ (1930) 31 Recueil des Cours de l’Academie de Droit International de La Haye 561–621 (in Franch).

18. Boukhari R, ‘La qualification en droit international priv6’ [2010] 51 (1) Les Cahiers de Droit 159–193 (in Franch).

19. Despagnet F, ‘Des conflits de lois relatifs a la qualification des rapports juridiques’ (1898) 25 Journal du Droit International Privé et de la Jurisprudence Compareé 253–73 (in Franch).

20. Falconbridge J, ‘Conflict of Laws: Examples of Characterization’ [1937] XV (4) Canadian Bar Review 217 (in English).

21. Falconbridge J, ‘Conflict Rule and Characterization of Question (part 1)’ [1952] 30 (2) Canadian Bar Revue 103–118 (in English).

22. Kahn F, ‘Gesetzeskollisionen. Ein Beitragzur Lehre des internationalen Privatrechts’ (1891) 30 Jherings Jachbucher 1 (in German).

23. Lequette Y, ‘Les mutations du droit international privé: vers un changement de paradigme? Cours général de droit international privé’ (2016) 387 Collected Courses of the Hague Academy of International Law 34 (in Franch).

24. Minois M, ‘Recherche sur la qualification en droit international privé des obligations. Pour une unité de la qualification’ (2018) 1 Revue internationale de droit d’Assas 221 (in Franch).

25. Morse J, ‘Characterization: Shadow or Substance’ [1949] 49 (8) Columbia Law Review 1030 (in English).

26. Overbeck von A E, ‘Les questions générales du droit international privé à la lumière des codifications et projets récents: cours général de droit international privé’ (1982) 176 Collected Courses of the Hague Academy of International Law 9–185 (in Franch).

27. Rabel E, ‘Le problème de la qualification’ (1933) XXVIII Revue de Droit International Privé 1–62 (in Franch).

28. Remy B, ‘Les codifications récentes du droit international privé’ [2010] 62 (2) Revue internationale de droit comparé 313 (in Franch).

29. Vitta E, ‘International conventions and national conflict systems’ (1969) 126 Collected Courses of the Hague Academy of International Law 162 (in English).

30. Yasseen M, ‘Principes généraux de droit international privé’ (1965) 116 Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye 383–491 (in Franch).

31. Bystrickij R, ‘K voprosu o konflikte kvalifikacij’ [‘On the Conflict of Qualifications’] [1956] (1–2) Bjulleten’ chehoslovackogo prava 8 (in Russian).

32. Cherniak Yu, ‘Dyskusiini pytannia vyznachennia yurysdyktsii sudu shchodo zastosuvannia poperednikh zakhodiv zakhystu v mizhnarodnomu tsyvilnomu protsesi’ [‘Controversial Issues of Determining Court Jurisdiction with Regard to Application of Interim Protection Measures in International Civil Proceedings’] (2014) 123 (I) Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn 107–8 (in Ukrainian).

33. Malyshev B, ‘Teleolohichnyi sposib tlumachennia norm prava: zahalnoteoretychni aspekty’ [‘Teleological Method for Interpretation of Legal Provisions: General Theoretical Aspects’] [2011] 10 (133) Advokat 7–14 (in Ukrainian).

34. Perestiuk N, ‘Haazka konventsiia pro vyznannia trastiv: porivnialnyi analiz dosvidu kontynentalnykh krain’ [‘Hague Convention on the Law Applicable to Trusts: Comparative Analysis of the Experience of Continental Countries’] (2018) 4-2 Pravo i Suspilstvo 77–86 (in Ukrainian).

35. Perestiuk N, ‘Uroky z dosvidu ratyfikatsii Haazkoi konventsii pro trasty Shveitsariieiu,yak krainoiu kontynentalnoho prava’ [‘Lessons from the Experience of Ratification of the Hague Trust Convention by Switzerland as a Country of Continental Law’] (2019) 5 Narysy z mizhnarodnoho pryvatnoho prava 121–37 (in Ukrainian).

 

Theses

36. Kalakura V, ‘Kodyfikatsiia mizhnarodnoho pryvatnoho prava v krainakh Yevropy’ [‘Codification of Private International Law in Europe’] (dys kand yuryd nauk, 1993) (in Ukrainian).

37. Lisicyn-Svetlanov A, ‘Tendencii razvitija mezhdunarodnogo grazhdanskogo processa’ [‘Trends in the Development of International Civil Proceedings’] (dis d-ra jurid nauk, 2002) (in Russian).

38. Perestiuk N, ‘Pravova kvalifikatsiia v mizhnarodnomu pryvatnomu pravi na prykladi anhlosaksonskoho trastu’ [‘Legal Qualification in Private International Law on the Example of an Anglo-Saxon Trust’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2019) (in Ukrainian).

 

Conference papers

39. Perestiuk N, ‘Vykonavchyi protses, inozemnyi element ta novyi TsPK Ukrainy’ [‘Enforcement Proceedings, a Foreign Element and the New Civil Procedure Code of Ukraine’] v Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii “Reforma vykonavchoho provadzhennia: sohodennia ta perspektyvy” (30 bereznia 2018 roku). Zbirnyk naukovykh prats [Materials of the Scientific and Practical Conference “Reform of the Enforcement Procedure: Today’s Situation and Prospects” (March 30, 2018)] (Iuston 2018) (in Ukrainian).