Назва статті Окремі аспекти застосування процесуальних строків у господарському судочинстві
Автори

доктор юридичних наук, доцент, суддя Господарського суду Чернівецької області (Чернівці, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3225-7017 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/ T-6709-2018 a.butyrskyi@chnu.edu.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2020
Сторінки [66-77]
Анотація

Прийняття нової редакції Господарського процесуального кодексу України (ГПК України) мало на меті докорінно змінити процес вирішення господарських спорів, у зв’язку з чим було запроваджено багато нових для господарського процесу інститутів. Що стосується процесуальних строків у господарському судо чинстві, то строк вирішення господарських спорів у першій інстанції збільшився (замість максимуму у два з половиною місяці у попередній редакції ГПК України до в середньому три–п’ять місяців у чинній редакції ГПК України). Така ситуація не може не турбувати, оскільки оперативне та якісне вирішення спору у господарському судочинстві має надважливе значення для розвитку економіки України та стабільності ділового обороту.

Метою статті є аналіз окремих аспектів застосування процесуальних строків у господарському судочинстві, виявлення проблемних питань, що виникають на практиці застосування процесуальних строків у господарському судочинстві, та вироблення на цій основі пропозицій з удосконалення вітчизняного господарського процесуального законодавства.

Автор виділяє дисциплінуючу функцію процесуальних строків у господарському судочинстві, оскільки недотримання встановлених судом строків для подання заяв, скарг і документів унеможливлює їх подання у майбутньому та надає суду право вирішити спір за наявними матеріалами справи. У результаті проведеного дослідження автор доходить висновку, що ГПК України не застосовує єдину термінологію у частині регламентації процесуальних строків. Це призводить до різного розуміння таких строків у господарському судочинстві та неоднакового застосування процесуальних норм.

Законодавець в одній нормі права (ст. 177 ГПК України) передбачив, що підготовче провадження може тривати до 60 днів із дня відкриття провадження у справі,а в іншій нормі права (ст. 195 ГПК України) – що розгляд справи по суті повинен розпочатися протягом все тих же 60 днів із дня відкриття про вадження у справі. Із цього випливає, що початок розгляду справи по суті збігається із закриттям підготовчого засідання. Проте цей висновок суперечить положенням ч. 3 ст. 201 ГПК України. Вихід із колізії вбачається у чіткому встановленні порядку обчислення процесуальних строків.

ГПК України передбачає можливість безмежного поновлення строку на апеляційне оскарження, що, безумовно, суперечить принципу правової визначеності. Вихід із цієї ситуації вбачається у наданні права касаційній інстанції скасовувати судові рішення апеляційної інстанції, прийняті внаслідок порушення ч. 2 ст. 261 ГПК України.

Також вбачається необхідність у встановленні реального строку розгляду скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця в один місяць із дати надходження відповідної скарги.

 

Ключові слова процесуальні строки; господарське судочинство; господарський процес; розумні строки
References

Bibliography

Dictionaries

1. Buriachok A ta inshi, Slovnyk synonimiv ukrainskoi movy [Dictionary of Synonyms of the Ukrainian Language], t 1 (Naukova dumka 2001) (in Ukrainian).

 

Journal articles

2. Huivan P, ‘Svoiechasnyi rozghliad spravy yak element prava na spravedlyvyi sud’ [‘Timely Consideration of a Case as an Element of the Right to a Fair Trial’] [2018] 1 (29) Vcheni zapysky TNU imeni V I Vernadskoho Seriia: Yurydychni nauky 37 (in Ukrainian).

3. Shcherbyna V ta Rieznikova V, ‘Osnovi zasady (pryntsypy) hospodarskoho sudochynstva Ukrainy’ [‘The Basic Principles (Fundamentals) of the Economic Court Procedure in Ukraine’] (2018) 7 Pravo Ukrainy 25 (in Ukrainian).

 

Theses

4. Demchenko S, ‘Teoretyko-metodolohichni zasady efektyvnosti hospodarskoho sudochynstva’ [‘Theoretical and Methodological Foundations of the Effectiveness of Economic Litigation’] (avtoref dys d-ra yuryd nauk, 2010) (in Ukrainian).

5. Shekera Yu, ‘Stroky u hospodarskomu protsesualnomu pravi’ [‘Terms in Economic Procedural Law’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2016) (in Ukrainian).

 

Websites

6. ‘Termin “Nevidkladno”’ [‘Term “Immediate”’] (Verkhovna Rada Ukrainy) <https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/39197> (accessed: 25.04.2020) (in Ukrainian).

7. ‘Termin “Nehaino”’ [‘Term “Immediately”’] (Verkhovna Rada Ukrainy) <https://zakon. rada.gov.ua/laws/term/39198> (accessed: 25.04.2020) (in Ukrainian).