Назва статті Правове регулювання державної допомоги суб’єктам господарювання у контексті забезпечення добросовісної конкуренції
Автори

кандидатка юридичних наук, старша наукова співробітниця, заступниця директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1917-9691 kateryna.efremova@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2021
Сторінки [141-154]
Анотація

Стаття присвячена найбільш уразливій сфері конкурентного законодавства – правовому регулюванню державної допомоги. Авторка наголошує, що розвиток добросовісного конкурентного змагання в Україні неможливий у разі неконтрольованого втручання держави в господарську діяльність окремих суб’єктів господарювання через надання останнім пільг і преференцій, дотацій та інших форм державної допомоги. Особливо небезпечною ця практика стає за відсутності прозорості, при наданні переваг лише обраним суб’єктам господарювання при збереженні жорсткого регулюючого впливу на діяльність інших учасників господарських відносин.

Метою статті є визначення стану правового забезпечення добросовісної конкуренції в Україні при наданні державної допомоги суб’єктам господарювання.

Проаналізовано міжнародні угоди, що стали правовим фундаментом для національного законодавства у сфері надання державної допомоги. Встановлено розбіжності у використаному законодавцем термінологічному апараті, визначено співвідношення понять “державна фінансова підтримка” та “державна допомога”, як загальне та частина. Встановлено недоліки в системі контролю за наданням державної допомоги, зокрема: не передбачається застосування строку давності повернення державної допомоги та відсутність повноважень уповноваженого органу накладати штрафи на суб’єктів господарювання у разі неподання інформації на вимогу уповноваженого органу, подання недостовірної інформації або інформації в неповному обсязі.

Авторка доходить висновку про необхідність дотримання вимог допустимості державної допомоги для забезпечення чесної конкуренції на двох рівнях: міжнародному (відповідно до вимог європейського законодавства державної допомоги щодо імплементації якого Україна взяла на себе зобов’язання) та національному.

 

Ключові слова конкурентне законодавство; державна фінансова підтримка; державна допомога суб’єктам господарювання; господарсько-правове регулювання
References

Bibliography

Edited books

1. Dmytryk O, Tokarieva K, ‘Formy derzhavnoi dopomohy sub’iektam pidpryiemnytstva: aktualni pytannia pravovoho rehuliuvannia’ v Hetman A ta inshi (red), Pravovi osnovy zdiisnennia hospodarskoi diialnosti v innovatsiinomu suspilstvi (2018) (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

2. Hadomska O, ‘Antymonopolnyi komitet znaishov 29 mlrd hrn derzhavnoi pidtrymky’ [2019] 40 (694) Yurydychna hazeta <https://yur-gazeta.com/publications/practice/ antimonopolne-konkurentne-pravo/antimonopolniy-komitet-znayshov-29-mlrd-grnderzhavnoyipidtrimki.html> (accessed: 14.11.2021) (in Ukrainian).

 

Theses

3. Onyshchenko S, ‘Kontrol za doderzhanniam zakonodavstva pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii pry nadanni ta vykorystanni derzhavnoi dopomohy subiektam hospo dariuvannia (orhanizatsiino-pravovyi aspekt)’ (dys kand yuryd nauk, 2011) (in Ukrainian).

 

Websites

 4. Bakalinska O, ‘Tendentsii pravovoho rehuliuvannia derzhavnoi dopomohy sub’iektam hospodariuvannia’ (04.02.2020) <https://coordynata.com.ua/tendencii-pravovogoreguluvannaderzavnoi-dopomogi-subektam-gospodaruvanna> (accessed: 14.11.2021) (in Ukrainian).

5. Chernysh I, ‘U derzhavy ne mozhe buty “uliublentsiv” u modernizatsii promyslo vosti’ (Ekonomichna pravda, 16.06.2021) <https://www.epravda.com.ua/columns/2021/06/ 16/675075> (accessed: 14.11.2021) (in Ukrainian).