Назва статті Огляд останніх законодавчих ініціатив у сфері захисту економічної конкуренції
Автори

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу правового забезпечення ринкової економіки Інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (Київ, Україна) esse3343@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2021
Сторінки [52-67]
Анотація

У статті досліджено та проаналізовано основні законопроєкти з питань захисту економічної конкуренції, що зареєстровані Верховною Радою України протягом 2020–2021 рр. Визначено проблемні аспекти правового регулювання, перепони для дієвого регулятивного впливу, недоліки та неузгодженості в представлених проєктах нормативних актів. Запропоновано шляхи подолання існуючих прогалин правового регулювання, уточнення до норм законопроєктів і напрями здійснення заходів із розвитку конкурентних відносин та антимонопольного регулювання.

Основними напрямами, що підлягають реформуванню відповідно до поданих законопроєктів, є процедура призначення та звільнення голови Антимонопольного комітету України (АМКУ), його заступників та державних уповноважених. Є багато різних пропозицій щодо кількості державних уповноважених.

Також важливим напрямом реформування є чинна процедура оскарження у пуб лічних закупівлях. Неодноразові пропозиції з реформування органу оскарження у сфері публічних закупівель реалізовані завдяки створенню нового органу АМКУ – уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у кількості 10 осіб. Хоча, на нашу думку, найбільш адекватним буде повне відокремлення функції оскарження у сфері публічних закупівель від діяльності АМКУ.

Розглянуто можливості запровадження нової термінології з питань захисту економічної конкуренції, зокрема: “конгломератна горизонтальна інтеграція”, “гори зонтальна інтеграція”, “вертикальна інтеграція”, “перехресне фінансування” та пов’язане з цією пропозицією запровадження додаткових критеріїв для визначення монопольного (домінуючого) становища та додаткових обмежень в господарській діяльності.

Слушними є запропоновані новели до Закону України “Про Антимонопольний комітет України” з удосконалення процедури, уточнення та деталізації змісту повноважень органів АМКУ щодо перевірки з метою збирання доказів у вигляді інформації.

Водночас пропозиції із закріплення обов’язку звернення органів АМКУ до суду для надання дозволу на окремі заходи, пов’язані зі збиранням доказів у справі, потребують доопрацювання. Вважаємо, що проведення перевірок, накладення арешту або вилучення документів може здійснюватися із наступним отриманням погодження суду, а не з попереднім, бо інакше втрачається раптовість при проведенні перевірки, а відповідно, у багатьох випадках, – і смисл її проведення.

 

Ключові слова реформування системи правового регулювання; захист економічної конкуренції; антимонопольне регулювання; конкуренційна політика
References

Bibliography

Authored books

1. Tihamer Tot, Antimonopol’noe pravo Evropejskogo Sojuza (2014) (in Russian). Journal articles 2. Poliukhovych V, ‘Novi zakonodavchi initsiatyvy po vdoskonalenniu zakonodavstva pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii’ (2021) 5 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 34–9 (in Ukrainian).

3. Poliukhovych V, ‘Perspektyvy vdoskonalennia zakonodavstva pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii (z praktyky zakonotvorennia)’ (2020) 10 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 51–60 (in Ukrainian).

 4. Poliukhovych V, ‘Problemni pytannia pravovoho rehuliuvannia v sferi zakhystu ekonomichnoi konkurentsii v hospodarskii diialnosti v Ukraini’ (2020) 20 Pryvatne pravo i pidpryiemnytstvo 27–32 (in Ukrainian).

5. Poliukhovych V, ‘Shchodo okremykh zakonodavchykh propozytsii do Zakonu Ukrainy “Pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii”’ (2020) 12 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 75–9 (in Ukrainian).