Назва статті Правовий статус, професійний та демографічний портрет гаранта освітньої програми
Автори

докторка філологічних наук, професорка, заступниця голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1331-1011 oyeremenko@naqa.gov.ua

 

кандидат історичних наук, доцент, заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6946-292X abutenko@naqa.gov.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2021
Сторінки [171-185]
Анотація

Сучасна парадигма забезпечення якості вищої освіти включає як один із компонентів акредитацію освітніх програм, яку здійснює Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Серед учасників акредитаційного процесу ключову роль від закладу вищої освіти відіграє гарант освітньої програми, який виконує важливі організаційні та комунікативні функції, а також координує освітню діяльність за програмою. Сьогодні всі ці аспекти не унормовані на рівні законо давства, не з’ясовані завдання гаранта й характеристики, які дають змогу виконувати відповідний функціонал, а також можливості закладу вищої освіти щодо визначення вимог до гарантів та їхніх повноважень.

                 Мета статті – з’ясувати демографічні та кваліфікаційні характеристики гарантів українських закладів вищої освіти, їхню правову природу в аспекті залученості до внутрішнього забезпечення якості. Її досягнення, окрім вирішення конкретного науко вого завдання, дасть змогу окреслити подальші перспективи дослідження місця і ролі гаранта у формуванні освітньої програми, вироблення науково вмотивованих рекомендацій для закладів вищої освіти щодо створення і покращення локальних нормативних актів, які б структурували діяльність гаранта освітньої програми.

                 Основними результатами статті стало те, що були досліджені основні параметри, які комплексно характеризують гаранта освітньої програми; виокремлені правові аспекти діяльності гаранта з огляду на українське законодавство та актуальні вимоги до забезпечення якості освіти. З’ясовані вікові, гендерні, кваліфікаційні (зокрема ті, які стосуються посади, наукового ступеня, вченого звання) характеристики гаранта освітньої програми, що дають змогу окреслити певний “портрет гаранта освітньої програми”.

                 Дослідження показало, що “портрет гаранта” загалом відповідає основним характе ристикам науково-педагогічного працівника. Стосується віку, статі, посади, наукового ступеня та вченого звання: це може бути жінка або чоловік, працездатного віку, що має науковий ступінь, за званням – переважно доцент, за посадою – завідувач кафедри. Щодо правової природи гаранта, то важливо відзначити, що це не є окрема посада, проте заклад вищої освіти в межах автономії може наділити його повноваженнями, правами та певними функціональними обов’язками у части ні забезпечення якості освіти.

 

Ключові слова заклад вищої освіти; освітня програма; гарант освітньої програми; якість вищої освіти; правове забезпечення освітнього процесу; організація освітнього процесу
References

Bibliography

 

Authored books

1. Vorobiova O ta inshi, Analiz providnoho vitchyznianoho ta zarubizhnoho dosvidu shchodo otsiniuvannia yakosti vyshchoi osvity v umovakh yevrointehratsii: analitychni materialy (In-t vyshchoi osvity NAPN Ukrainy 2019) (in Ukrainian).

2. Dobko T ta inshi, Rozvytok systemy zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v Ukraini: informatsiino-analitychnyi ohliad (NVTs “Priorytety” 2015) (in Ukrainian).

3. Zakharchenko V ta inshi, Rozroblennia osvitnikh prohram: metodychni rekomendasii (Priorytety 2014) (in Ukrainian).

4. Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity (Lenvit 2006) (in Ukrainian).

 

Journal articles

5. Helesh A, ‘Some features of the organizational activities of the guarantor of the educational program’ (2020) Theory, science and practice: Abstracts of III International Scientific and Practical Conference 255 (in English).

6. Kvit S, ‘Higher Education in Ukraine in the Time of Independence: Between Brownian Motion and Revolutionary Reforms’ (2020) 7 Kyiv-Mohyla Humanities Journal 141–59 (in English).

7. Velychko O, Velychko L, Khalatur S and Roubík H, ‘A guarantor in the quality management system of educational programs: a case of Ukrainian universities’ [2020] 18 (4) Problems and Perspectives in Management 153 (in English).

8. Helesh A, ‘Metodyka pidhotovky harantiv osvitnikh prohram do prokhodzhennia akredytatsiinykh ekspertyz’ (2020) 7 Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova 55 (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

9. Wynnyckyj M, ‘Crisis Has Shown Virtual Quality Assurance Can Work Well’ University World News, July 6, (2020) (in English).

 

Websites

10. ‘Hlosarii’ <https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%93%D0%BB%D 0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80% D1%96%D0%B9.pdf> (accessed: 28.12.2020) (in Ukrainian). 11. ‘Demohrafichna ta sotsialna statystyka / Osvita’ <http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ menu/menu_u/osv.htm> (accessed: 28.12.2020) (in Ukrainian).

12. ‘Otsinka chyselnosti naiavnoho naselennia Ukrainy’ <http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/ new2020/zmist/novini/OnU_01_12_2019.pdf> (accessed: 21.12.2020) (in Ukrainian).

13. ‘Richnyi zvit Natsionalnoho ahentstva iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity za 2020 rik’ (Natsionalne ahentstvo iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity) <https://cutt.ly/Vzaxvnf> (accessed: 28.12.2020) (in Ukrainian).