Назва статті Класифікація строків у процедурі банкрутства
Автори

доктор юридичних наук, професор, суддя Господарського суду Чернівецької області (Чернівці, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3225-7017 a.butyrskyi@chnu.edu.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2021
Сторінки [33-42]
Анотація

Процедура банкрутства є необхідним елементом ринкової економіки, який у підсумку забезпечує задоволення вимог кредиторів та відновлення платоспроможності боржника, що відбувається завдяки спеціальному механізму, який функціонує на підставі Кодексу України з процедур банкрутства (КУзПБ). Для отримання зазначених результатів учасникам справи про банкрутство доводиться пройти тривалий шлях: від відкриття провадження у справі до досягнення необхідного результату (отримання коштів кредиторами, затвердження звіту ліквідатора або керуючого санацією тощо). У цьому контексті варто звернути увагу саме на тривалість процедури банкрутства, оскільки грошові кошти мають схильність до знецінення, що зумовлено інфляційними процесами у державі, або подекуди самі кредитори стають боржниками через нескінченно довгу процедуру банкрутства і неможливість отримати свої кошти.

Метою статті є розроблення авторської класифікації строків у процедурі банкрутства.

 В основі справи про банкрутство завжди лежить матеріально-правовий інтерес учасників цієї процедури, задоволення якого здійснюється у межах судових процедур банкрутства, на підставі процесуальних норм КУзПБ і Господарського процесуального кодексу України.

За результатами дослідження автор доходить висновку, що зважаючи на комплекс ний характер такої підгалузі господарського права, як банкрутство, у цій процедурі знаходить свій прояв велика кількість строків, що зумовлює необхідність їхньої класифікації за декількома критеріями.

Строки у процедурі банкрутства пропонуємо класифікувати за такими критеріями: видом законодавства, яке регламентує такі строки (строки, передбачені загальним законодавством, і строки, передбачені спеціальним законодавством); характером правовідносин, у яких застосовуються строки у процедурі банкрутства (матеріальні, процедурні та процесуальні); залежно від наслідків застосування (загальні строки та присікальні строки у процедурі банкрутства).

 

Ключові слова банкрутство; неплатоспроможність; господарське судочинство; процедура банкрутства; матеріальні строки; процедурні строки; процесуальні строки; присікальні строки
References

Bibliography

Authored books

1. Poliakov B, Pravo nespromozhnosti (bankrutstva) v Ukraini: pidruchnyk dlia studеntiv vyshchyh navchnyh zakladiv (In Yure 2011) (in Ukrainian).

 

Journal articles

2. Belianevych O, ‘Pro osoblyvosti zastosuvannia norm pro pozovnu davnist u spravakh pro bankrutstvo’ (2017) 10 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 9 (in Ukrainian).

3. Hrabovan L, ‘Pravovyi status kredytoriv za Kodeksom Ukrainy z protsedur bankrutstva’ (2019) 10 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 55 (in Ukrainian).

4. Huivan P, ‘Shchodo sutnisnykh vidminnostei davnisnykh i prysichnykh strokiv’ (2018) 34 Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Yurysprudentsiia 61 (in Ukrainian). 5. Radzyviliuk V, Poliakov R, ‘Problemy zastosuvannia hospodarsko-protsesualnykh norm u protseduri bankrutstva (neplatospromozhnosti)’ (2020) 7 Pravo Ukrainy 156–7 (in Ukrainian).

6. Shekera Yu, ‘Shchodo znachennia ta funktsii protsesualnykh strokiv u hospodarskomu sudochynstvi’ [2015] 15 (2) Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Yurysprudentsiia 71 (in Ukrainian).

 

Thesis

7. Levshyna Ya, ‘Vidpovidalnist u protseduri bankrutstva’ (dys kand yuryd nauk, 2020) (in Ukrainian).

 

Conferense papers

8. Vechirko I, ‘Pro mistse protsesualnykh pravovidnosyn v systemi pravovoho rehuliuvannia vidnosyn nespromozhnosti (bankrutstva)’ v Suchasni vyklyky ta aktualni problemy sudovoi reformy v Ukraini: III mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia (Tekhnodruk 2019) 117 (in Ukrainian).

 

Websites

9. Hrabovyi A, ‘Novyi poriadok bankrutstva v Ukraini na zakhysti kredytoriv’ (Natsio nalna asotsiatsiia advokativ Ukrainy, 31.10.2019) <https://unba.org.ua/ publications/4819-novij-poryadok-bankrutstva-v-ukraini-na-zahisti-kreditoriv.html> (accessed: 16.11.2020) (in Ukrainian).