Назва статті Комплаєнс-контроль у системі корпоративного управління страхових компаній
Автори

докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.or/0000-0001-9974-3637 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/T-8391-2019 nino_2005@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2021
Сторінки [196-210]
Анотація

Перспективні зміни правового регулювання страхових відносин вказують на обов’язковість запровадження у страхових компаніях якісної, структурованої, незалежної та сучасної системи управління ризиками, поява яких обумовлюється як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками. Така система у світовій практиці отримала назву комплаєнс-контроль.

Отже, відсутність належної та ефективної системи управління ризиками (комплаєнс-контролю) загрожує виникненням внутрішніх проблем у страховика, які здатні завдати йому катастрофічних збитків як суб’єкту господарювання, що може вплинути на виконання ним прийнятих на себе зобов’язань і правил здійснення страхової діяльності.

Чинне страхове законодавство не містить вимог до встановлення системи комплаєнс-контролю у страхових компаніях, на відміну від найкращих міжнародних практик.

Наведене актуалізує потребу визначення сутності, розмежування, співвідношення та формулювання понять комплаєнсу та комплаєнс-контролю в системі корпоративного управління страхових компаній.

Термін “комплаєнс” є відносно новим для українського ринку фінансових послуг, зокрема небанківського. Дослідження проблематики дало змогу виявити наукові підходи, за якими поняття комплаєнсу ототожнюється із поняттям комплаєнс-контролю.

Комплаєнс-контроль виступає наріжною складовою (елементом) системи комплаєнсу, яка є основою загальної системи корпоративного управління – категорії вищого порядку.

 Окремої уваги потребує питання розкриття принципів комплаєнс-контролю у системі корпоративного управління страхових компаній. У цьому випадку йдеться про закріплення принципів як основних ідей, вихідних положень, які визначені в офіційних документах, мають загальну значущість й імперативність. У контексті викладеного варто відзначити, що європейська практика утвердження державної політики у сфері нагляду за страховою діяльністю здійснюється із дотриманням принципу прозорості (the Principles of Transparency).

 Прозорість як принцип корпоративного управління у страховій діяльності нині ще не віднайшов свого належного правового унормування та усталеного змістов-ного розуміння. У разі належного вирішення вказаних питань буде забезпечено створення сприятливих умов для зміцнення сталого розвитку ринків небанківських фінансових послуг, здатних забезпечувати реальний сектор економіки необхідними фінансовими ресурсами, задовольняти потреби споживачів у якісних фінансових послугах, підвищити ефективність використання коштів державного та місцевих бюджетів під час управління ризиками, а також створення нових робочих місць через реалізацію державної політики зваженого регулювання і нагляду через застосування принципу прозорості та стане підґрунтям для формування цілісної, на уковообґрунтованої концепції корпоративного управління в страховій діяльності.

Отже, з метою забезпечення ефективності корпоративного управління страховика існує необхідність запровадження комплаєнс-контролю, який слугуватиме підтвердженням того, що страхова компанія відповідає вимогам норм, стандартам і правилам, які встановлюються законодавством.

Мета статті полягає в аналізі чинного та перспективного законодавства, що регулює питання внутрішнього контролю загалом та у страхових компаніях зокрема, комплаєнс-контролю, обґрунтуванні теоретико-практичних аспектів комп лаєнсконтролю і розробці пропозицій з метою удосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації комплаєнс-функції в системі корпоративного управління страховика.

Відповідно до поставленої мети у дослідженні вирішені такі завдання: визначено поняття комплаєнсу як системи корпоративного управління страхових компаній; визначено поняття комплаєнс-контролю в системі корпоративного управління страхових компаній; визначено місце комплаєнс-контролю в системі корпоративного управління страхових компаній; надано пропозиції щодо удосконалення страхового законодавства України в частині комплаєнс-контролю як елемента системи корпоративного управління страховика.

Проведене дослідження комплаєнс-контролю у системі корпоративного управління страхових компаній дало змогу сформулювати низку науково-практичних висновків

Ключові слова корпоративне управління; комплаєнс; комплаєнс-контроль; страхова компанія
References

Bibliography

Authored books

 1. Moldovan V, Chulinda L, Pravoznavstvo: navchalnyi posibnyk (2-he vyd, Tsentr uchbovoi literatury 2010) (in Ukrainian).

 

Journal articles

2. Deriy V, ‘Ponyattia i znachennia ekonomichnoho kontroliu dlia minimizatsii vytrat ta maksymizatsii dokhodiv pidpryiemstv’ (2011) 2 Bukhhalterskyi oblik i audyt 48–56 (in Ukrainian). 3. Honcharova K ‘Systema komplaiens yak element ekonomichnoi bezpeky banku’ (2015) 33 Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky (in Ukrainian).

4. Khutorna M, Heleveria V, ‘Orhanizatsiia efektyvnoii systemy komplaiens-kontroliu v banku’ (2015) 2 Finansovyi prostir 112–8 (in Ukrainian)

5. Lychuk M, ‘Katehoriyi “tsile” – “chastyna”: u filosofskomu ta linhvistychnomu potraktuvanni’ (2013) 1 Mizhnarodnyi visnyk. Seriia “Kulturolohiia. Filolohiia. Muzykoznavstvo” 92–6 (in Ukrainian).

6. Moskalenko N, ‘Teoretychni aspekty zaprovadzhennia komplaiens-kontroliu v Ukraini’ (2018) 2 Ekonomichnyi visnyk. Seriya: Finansy, oblik, opodatkuvannia 106–12 (in Ukrainian).

7. Omelʹchuk Y, Kochuma I, ‘Osnovni pryntsypy orhanizatsii efektyvnoi systemy komplaiens-kontroliu ta problemy yikh vprovadzhennia u bankakh Ukrainy’ (2018) 1 Finansovyi prostir 83–90 (in Ukrainian).

8. Patsuriia N, ‘Prozorist yak pryntsyp derzhavnoyi polityky u sferi nahliadu za strakhovoiu diialnistiu’ (2018) 5 Pravo Ukrainy 85–100 (in Ukrainian).

9. Shvydka T, Khaletska K, ‘Komplaiens-kontrol u systemi korporatyvnoho upravlinnia hospodarskymy tovarystvamy’ (2020) 12 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 85–90 (in Ukrainian).

 

Websites

10. ‘Compliance and the compliance function in banks’ (Basel Committee on Banking Supervision, April 2005) <www.bis.org/publ/bcbs113.pdf> (accessed: 20.05.2021) (in English).