Назва статті Формування статутного капіталу майновими правами промислової власності: законодавче і локальне регулювання
Автори

докторка юридичних наук, професорка, деканеса юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9348-3061 koval@donnu.edu.ua 

 

доктор філософії в галузі права, адвокат (Вінниця, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6226-3699 veteran_legal@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2021
Сторінки [141-161]
Анотація

Важливою частиною інноваційної економіки є залучення прав інтелектуальної (промислової) власності в економічний оборот, одним зі способів якого є участь цих прав у формуванні статутного капіталу юридичної особи. Цей вид внеску за відповідних умов здатен ефективно забезпечити інвестиційну, гаран тійну та інші функції статутного капіталу. Ефективність реалізації цього способу розпорядження майновими правами промислової власності залишається низькою. У законодавстві та юридичній доктрині хоча і містяться певні положення та наукові розробки з означеного приводу, однак недостатньо дослідженими залишаються питання внесення прав промислової власності до інших форм господарювання, крім господарських товариств, порядок внесення, правові форми внесення тощо.

Метою статті є доопрацювання положень щодо вдосконалення правового регулювання внесення майнових прав промислової власності як вкладу до статутного капіталу.

У статті проаналізовано загальні положення чинного законодавства відносно правового регулювання формування статутного капіталу майновими правами промислової власності. Досліджено стан і недоліки законодавства щодо формування статутного (зведеного) капіталу (пайового фонду) відносно різних організаційноправових форм юридичних осіб: товариства з обмеженою відповідальністю; повного товариства; командитного товариства; приватного підприємства; виробничого кооперативу; сільськогосподарського кооперативу; фермерського господарства. Аналізуються правові форми внесення майнових прав промислової власності до статутного капіталу.

Уточнено, що внеском до статутного капіталу можуть бути майнові права на: винаходи; корисні моделі; промислові зразки; торговельні марки; сорти рослин; породи тварин; компонування напівпровідникового виробу; комерційну таємницю (за умови збереження її секретності та можливості оцінки). Конкретизовано два основні способи внесення майнових прав промислової власності до статутного капіталу товариства: через повне відчуження майнових прав юридичній особі; через передачу права користування такими правами на певний строк. Запропоновано, при закінченні строку користування майновими правами промислової власності, закріпити в чинному законодавстві правові наслідки: надання строку на продовження ліцензійного договору або договору комерційної концесії та подальшої участі учасника в товаристві; заміна частки через внесення рівноцінної частки; зменшення частки на суму, що відповідала розміру вартісної оцінки переданих майнових прав за ліцензійним договором (договору комерційної концесії), у разі наявності іншого майна, переданого до статутного капіталу; виключення зі складу учасників, у разі відсутності іншого майна в складі статутного капіталу та неможливості продовження строку ліцензійного договору (договору комерційної концесії) або рівноцінної заміни частки на інше майно. Для врегулювання питань формування статутного капіталу на локальному ріні уточнено та запропоновано основні положення, які мають бути відображені в установчих документах юридичної особи (засновницький договір (меморандум), статут) для внесення майнових прав промислової власності до статутного (зведеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи.

 

Ключові слова промислова власність; інтелектуальна власність; майнові права; юридична особа; статутний капітал; зведений капітал; пайовий фонд
References

Bibliography

Authored books

1. Koval I, Komertsializatsiia prav intelektualnoi vlasnosti: navchalnyi posibnyk (Iurinkom Inter 2018) (in Ukrainian).

2. Kravchuk V, Koppopatyvne pravo. Naukovo-ppaktychnyi komentap do sudovoi ppaktyky (Istyna 2005) (in Ukrainian).

 

Edited books

3. Luts V ta inshi Korporatyvne pravo Ukrainy: pidruchnyk (Iurinkom Inter 2010) (in Ukrainian). Journal articles 4. Haidarzhy Kh, ‘Deiaki pravovi aspekty vnesennia mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti yak paiovoho vnesku do silskohospodarskoho obsluhovuiuchoho (pererobnoho) kooperatyvu’ (2012) 19 Naukovyi visnyk UNU Seriia Pravo 44 (in Ukrainian).

5. Kravchenko S, ‘Pravo vlasnosti uchasnykiv tovarystv’ (2009) 4 Chasopys Kyivskoho universytetu prava 209 (in Ukrainian). 6. Kravchuk V, ‘Pravo intelektualnoi vlasnosti yak vyklad do statutnoho kapitalu yurydychnoi osoby’ (2014) 807 Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika” 166 (in Ukrainian).

 7. Kryzhna V, ‘Mainovi prava intelektualnoi vlasnosti yak vklad do statutnoho kapitalu tovarystva’ (2008) 10 Ekonomika, finansy, pravo 32 (in Ukrainian).

8. Overkovskyi K. ‘Pravovi aspekty vnesennia prav promyslovoi vlasnosti do statutnoho kapi talu tovarystva’ (2018) 6 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 102 (in Ukrainian).Conference papers 9. Overkovskyi K, ‘Shchodo otsinky mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti’ v Yurydychna nauka i osvita u suchasnykh umovakh: stan i perspektyvy rozvytku: Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii prysviachenoi 35-richchiu yurydychnoho fakultetu DonNU imeni Vasylia Stusa (Nilan-LTD 2018) 124–8 (in Ukrainian).

 

Theses

10. Atamanova Yu, ‘Prava promyslovoi vlasnosti yak forma uchasti v hospodarskykh tovarystvakh’ (avtoref dys kand yuryd nauk, 2003) (in Ukrainian).

11. Overkovskyi K, ‘Pravove zabezpechennia vvedennia prav promyslovoi vlasnosti v hospodarskyi oborot’ (dys d-ra filosofii, 2020) (in Ukrainian).

12. Turchyn L, ‘Mainovi prava intelektualnoi vlasnosti yak vnesok do statutnoho kapitalu hospodarskykh tovarystv’ (dys kand yuryd nauk, 2020) (in Ukrainian).