Назва статті Організаційно-правове забезпечення доступності правосуддяу виборчих спорах
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2016
Сторінки [116-128]
Анотація

У статті здійснено аналіз правового регулювання організації роботи адміністративних судів з точки зору дотримання Україною такого основоположного принципудемократичної держави, як доступність правосуддя, зокрема, під час розгляду виборчихспорів.Виокремлено такі складові доступності правосуддя, як інформаційна, фінансова і темпоральна, зосереджено особливу увагу на останній з них, оскільки під час розгляду виборчих спорів з огляду на їх специфіку особливого значення набуває своєчасність судовогозахисту виборчих прав.Установлено правові засади організації роботи суду під час виборчого процесу.Виявлено проблемні питання і прогалини чинного законодавства, що впливають на вільнийдоступ громадян до правосуддя. Зроблено висновок, що законодавче врегулювання роботи адміністративних судів під час розгляду та вирішення виборчих спорів нині є недостатнімдля належного забезпечення гарантії доступності правосуддя. Питання організації роботисуду під час виборчого процесу сьогодні є предметом регулювання переважно підзаконних,зокрема локальних, нормативних актів.У зв’язку з цим сформульовано рекомендації для визначення критеріїв щодо розмежування засад організації роботи судових органів під час виборчого процесу, які повиннірегулюватися законами, а деякі підзаконними, зокрема локальними, актами.

Ключові слова виборчі спори, темпоральна доступність правосуддя, правові засадиорганізації роботи суду.
References