Назва статті Розвиток цивілістичної доктрини України в дореволюційну добу
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [15-27]
Анотація У статті аналізуються питання розвитку цивілістичної доктрини України дореволюційної доби. Оскільки окремі частини України тоді входили до складу різних держав — Російської імперії, Австро-Угорщини, має йтися не про одну цивілістичну доктрину, а про цивілістичні доктрини, які існували на українських землях і послужили у майбутньому прототипом української доктрини цивільного права. Заперечується теза, що різниця між цивілістичними концепціями німецьких учених та їх австрійських колег на той час була незначна. Шляхом аналізу історії Австрійського цивільного кодексу доводиться, що підґрунтям його концепції були ідеї природного права та ідеали доби Просвітництва. Ця концепція була покладена і в основу досліджень правознавців університетів тієї частини українських земель. Тому західна українська доктрина цивільного права має розглядатися у загальному контексті розвитку західної традиції приватного права, будучи історично і генетично пов’язаною з останньою. На українських територіях, що входили до складу Російської імперії, доктрина цивільного права формувалася у межах загальної російської доктрини цивільного права. Разом із тим російська цивілістика практично аж до 20-х років ХХ ст. розвивалася у руслі німецької правової думки. Особливо помітний вплив на формування цивілістичної доктрини у цій частині українських земель справили німецька історична, реалістична (прагматична) і реалістична (соціологічна) школи. У підсумку зазначається, що формування доктрини приватного (цивільного) права на українських землях, які перебували у складі Російської імперії, не завершилось й у такому стані було припинене подіями 1917 р.
Ключові слова цивілістична доктрина, приватне право, цивільне право, природне право, історична школа права, догматична школа права, соціологічна школа права, українські землі.
References